Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym e-Zamówienia w dniu 30.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP/00125143/01Załączniki:

Ogłoszenie
Identyfikator postępowania
SWZ
zał.nr 1 Oferta cenowa
zał.nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
zał.nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zał.nr 4 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 5 - STWiORB