INFORMACJA

 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, informuje, iż ulega przedłużeniu termin składania ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 2b, 72-010 Police.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w dziale kadr Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, ul. Siedlecka 2b lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Główny księgowy w Ośrodku Sportu i rekreacji w Policach ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2021 r.
Dokumenty dostarczone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. 
Pozostałe zasady konkursu pozostają bez zmian.
                  


                                                                                             Dyrektor OSiR
                                                                                                     Waldemar Echaust


 Załączniki:

Ogłoszenie
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie dot. zakazu pełnienia funkcji
Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, praw publicznych i zdolności prawnych
klauzula informacyjna i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Przedłużenie składania ofert