Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie dot. zakazu pełnienia funkcji
Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, praw publicznych i zdolności prawnych
klauzula informacyjna i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych