Brak treści artykułu

Załączniki:

Bilans z wykonania budżetu Gminy Police za 2018 r.
Łączny bilans 2018
Łaczny rachunek zysków i strat 2018
Łączne zestawienie zmian w funduszu 2018
Informacja dodatkowa do bilansu 2018 - Gmina Police
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminy Police za 2018 r.