Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. (+48) 91 42 21 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: www.zwik.police.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami)
na dostawę pn.:
 
„Zakup 2 szt. samochodów dostawczych tzw. brygadówka – przystosowana do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t.”
Znak sprawy: ZWIK/4/2018

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl
  2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 (dwóch) sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tzw. brygadówka – przystosowanych do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego o  ładowności do 3,5 t.  Główny przedmiot zamówienia: CPV 34130000-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów.
  3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.
  5. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

         - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

         - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

         - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

           5.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
           5.1.1.W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

           5.1.2.W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:     
           5.1.2.1. Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowana do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t. (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 80.000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto każda dostawa. *Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat” rozumie się zakończenie dostawy w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 3 lata przed terminem składania ofert).

 

              5.1.3.W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

              5.1.3.1. Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.

              5.1.3.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej                  w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 mln PLN

Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  6.1.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    6.1.1. pieniądzu,

    6.1.2. poręczeniach bankowych,

    6.1.3. gwarancjach bankowych,

    6.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

  6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/4/2018. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

  6.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

  6.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

  6.5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

   6.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

    6.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

    6.5.3. kwotę gwarancji/poręczenia,

    6.5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego                    w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

  6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium:

Waga:

1

Cena brutto (C)

80 %

2

Wydłużenie okresu gwarancji (G)

20 %

 
8. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie  (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. do godz. 10.00.

9. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp.      z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 19 grudnia 2018r.  o godz. 10.30.

10. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

13. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Ireneusz Stasiełuk, adres e-mail: istasieluk@zwikpolice.pl, fax: 91 317 00 15, w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).