Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police
  ul. Stefana Batorego 3.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
  Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311442.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy. Dane mogą być również publikowane w formach lub serwisach ogólnodostępnych gdy na Administratora nałożono taki obowiązek prawny.  
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości:

  Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Komendant Straży Miesjkiej w Policach
   72-009 Police,
   ul. Tanowska 8
  2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel.  91 3176272.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Straż Miejską w Policach w celu realizacji  zadań ustawowych na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych
   (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).
  4. W przypadku naruszenia praw w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.


Załączniki:

Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
Klauzula informacyjna - zmiana imienia i nazwiska
Klauzula informacyjna - dowody osobiste