Porządek obrad
XL sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 27 marca 2018 roku
 
 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 27 lutego 2018 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
  w budżecie Gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2018 r.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Miejskiej w Policach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025” (załącznik do uchwały będzie dostępny na stronie bip.police.pl od 20 marca 2018 r.).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie charakteru ochronnego lasów stanowiących własność Gminy Police.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Trzydziestolecia”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach za rok 2017.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach za rok 2017.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2017.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach za rok 2017.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22.  Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.