Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Policach
"...
Drugi Zastępca Burmistrza:

a) zastępuje pierwszego Zastępcę Burmistrza w czasie jego nieobecności w zakresie
przewidzianym w jego kompetencjach,
b) nadzoruje pracę merytoryczną następujących komórek Urzędu Miejskiego w Policach:
- Wydziału Spraw Obywatelskich,
- Wydziału Oświaty i Kultury,
- Wydziału Ochrony Środowiska,
- Wydziału Działalności Gospodarczej,
- Wydziału Urbanistyki i Architektury;
- Wydziału Gospodarki Odpadami;
c) reprezentuje Urząd Miejski w Policach na zewnątrz zgodnie z upoważnieniem
Burmistrza,
d) współpracuje z radami osiedla i sołeckimi w zakresie swoich kompetencji,
e) sprawuje bezpośredni nadzór nad Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów
Komunalnych.
 ..."