Protokół Nr 42/2017

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych

Rady Miejskiej w Policach

w dniu 21 kwietnia 2017 roku

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum (lista obecności w załączeniu).
  2. Analiza projektów uchwał na sesję w dniu 25.04.2017.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2

Pan Janusz Zagórski – Skarbnik Gminy Police przedstawił projekty uchwał dotyczące zmiany budżetu i w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag.

Komisja wyraziła pozytywną opinię dla projektu uchwały w sprawie budżetu oraz pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały wpf.

Ad. 3

Nie złożono wniosków.

Ad. 4

Wobec wyczerpania się porządku obrad, zamknięto posiedzenie.

 

Protokołował:

Grzegorz Ufniarz

                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                          

                                                                            Grzegorz Ufniarz