Wydział Gospodarki Gruntami
Urząd Miejski w Policach
ul. Bankowa 18
72-010 Police
naczelnik. mgr inż. Zofia Bobrowicz
tel: (91)431 18 90

 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

Do  zakresu działania Wydziału Gospodarki Gruntami należy w szczególności:

 1. nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy,
 2. sprzedaż nieruchomości gminnych,
 3. ustanawianie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 4. ustanawianie odrębnej własności lokali,
 5. uwłaszczanie osób fizycznych i prawnych,
 6. wydzierżawianie nieruchomości gminnych,
 7. oznaczanie nieruchomości numeracją porządkową,
 8. kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie o wyłączeniu ich z produkcji rolniczej,
 9. współdziałanie z inwestorami w realizacji inwestycji w rolnictwie,
 10. koordynowanie prac związanych z melioracją gruntów,
 11. współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacja profilaktyki weterynaryjnej,
 12. wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
 13. prowadzenie postępowania administracyjnego, dotyczącego: przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozgraniczania nieruchomości, podziału nieruchomości, scalania i wymiany gruntów;
 14. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego oraz o przynależności do spółki wodnej, wysokości składek i innych świadczeń członków spółki,
 15. opiniowanie projektów prac geologicznych oraz warunków wydobywania kopalin,
 16. oddawanie w zarząd i wygaszanie zarządu nieruchomości gminnych oraz aktualizacja opłat z tytułu zarządu, z
 17. zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
 18. opiniowanie planów łowieckich,
 19. przekazywanie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego wykazów indywidualnych gospodarstw i działek rolnych.

 

Pracownicy:

Zofia Bobrowicz (naczelnik)- tel. 91 431 18 90, zbobrowicz@ug.police.pl

Ryszarda Szczecka (z-ca naczelnika) - tel. 91 431 18, rszczecka@ug.police.pl

Małgorzata Jurczyk (główny specjalista) - tel. 91 431 18 93, grunty2@ug.police.pl

Iwona Ziemann (inspektor) - tel. 91 431 18 94, wgg@ug.police.pl

Antonia Pietlicka-Skrzypska (główny specjalista) - tel. 91 431 18 94, apietlicka@ug.police.pl

Teodozja Rydzewska (podinsepktor)- tel. 91 431 18 95, trydzewska@ug.police.pl