Wydział Gospodarki Gruntami
Urząd Miejski w Policach
ul. Bankowa 18
72-010 Police
naczelnik. mgr inż. Zofia Bobrowicz
tel: (91)431 18 90
<a< span="">

 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

Do  zakresu działania Wydziału Gospodarki Gruntami należy w szczególności:

 1. nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy,
 2. sprzedaż nieruchomości gminnych,
 3. ustanawianie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 4. ustanawianie odrębnej własności lokali,
 5. uwłaszczanie osób fizycznych i prawnych,
 6. wydzierżawianie nieruchomości gminnych,
 7. oznaczanie nieruchomości numeracją porządkową,
 8. kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie o wyłączeniu ich z produkcji rolniczej,
 9. współdziałanie z inwestorami w realizacji inwestycji w rolnictwie,
 10. koordynowanie prac związanych z melioracją gruntów,
 11. współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacja profilaktyki weterynaryjnej,
 12. wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
 13. prowadzenie postępowania administracyjnego, dotyczącego: przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozgraniczania nieruchomości, podziału nieruchomości, scalania i wymiany gruntów;
 14. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego oraz o przynależności do spółki wodnej, wysokości składek i innych świadczeń członków spółki,
 15. opiniowanie projektów prac geologicznych oraz warunków wydobywania kopalin,
 16. oddawanie w zarząd i wygaszanie zarządu nieruchomości gminnych oraz aktualizacja opłat z tytułu zarządu, z
 17. zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
 18. opiniowanie planów łowieckich,
 19. przekazywanie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego wykazów indywidualnych gospodarstw i działek rolnych.

 

 

Zofia Bobrowicz

naczelnik wydziału

91 43 118 90

Fax 91 43 118 69

zbobrowicz@ug.police.pl

 
 

Ryszarda Szczecka

z-ca naczelnika

91 43 118 91

rszczecka@ug.police.pl

 
 

Małgorzta Jurczyk

główny specjalista

91 43 118 93

grunty2@ug.police.pl

 
 

Iwona Ziemann

Antonina Pietlicka - Skrzypska

inspektor

główny specjalista

91 43 118 94

wgg@ug.police.pl

apietlicka@ug.police.pl

 
 

Teodozja Rydzewska

Marianna Szalińska

podinspektor

inspektor

91 43 118 95

trydzewska@ug.police.pl

mszalinska@ug.police.pl

 
 

Urszula Żułowska

Anna Liput

główny specjalista

główny specjalista

91 43 118 96

uzulowska@ug.police.pl

aliput@ug.police.pl

 
 

Genowefa Nowicka-Murawska

Józef Błażewicz

główny specjalista

inspektor

91 43 118 97

gnowicka@ug.police.pl

---------------------

 
 

Marta Róg –Świecka

Magdalena Korzeńska

inspektor

inspektor

91 43 118 68

mrog-swiecka@ug.police.pl

mkorzenska@ug.police.pl