Wydział Gospodarki Gruntami
Urząd Miejski w Policach
ul. Bankowa 18
72-010 Police
naczelnik. Ryszarda Szczecka
tel: (91)431 18 91
 

 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

Do  zakresu działania Wydziału Gospodarki Gruntami należy w szczególności:

 1. nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy,
 2. sprzedaż nieruchomości gminnych,
 3. ustanawianie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, zmiana stawki procentowej opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
 4. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego,
 5. ustanawianie odrębnej własności lokali,
 6. uwłaszczanie osób fizycznych i prawnych,
 7. wydzierżawianie nieruchomości gminnych,
 8. najem garaży,
 9. użyczanie i przekazywanie w użytkowanie nieruchomości gminnych, 
 10. obciążanie nieruchomości gminnych służebnością gruntową przejścia i przejazdu,
 11. obciążanie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu,
 12. pozwolenia na zajecie gruntów pod infrastrukturę techniczną,
 13. nazewnictwo ulic, placów i skwerów,
 14. oznaczanie nieruchomości numeracją porządkową,
 15. wydawanie warunków technicznych na utrzymanie i konserwacje urządzeń   melioracji wodnych szczegółowych
 16. koordynowanie prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
 17. współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacja profilaktyki weterynaryjnej,
 18. wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
 19. prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
 20. prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego   rozgraniczania nieruchomości  oraz  scalania i wymiany gruntów,
 21. prowadzenie postępowania administracyjnego w celu naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 22. oddawanie w trwały zarząd i wygaszanie zarządu nieruchomości gminnych oraz aktualizacja opłat z tytułu zarządu,
 23. wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne,
 24. zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
 25. opiniowanie planów łowieckich,
 26. sporządzanie corocznych szacunków plonów płodów rolnych

 

Pracownicy:

Ryszarda Szczecka (naczelnik wydziału) - tel. 91 431 18 91, rszczecka@ug.police.pl

Anna Liput (z-ca naczelnika) - tel. 91 431 18 90, aliput@ug.police.pl

Małgorzata Jurczyk (główny specjalista) - tel. 91 431 18 93, mjurczyk@ug.police.pl

Iwona Ziemann (główny specjalista) - tel. 91 431 18 94, wgg@ug.police.pl

Antonia Pietlicka-Skrzypska (główny specjalista) - tel. 91 431 18 94, apietlicka@ug.police.pl

Teodozja Rydzewska (podinsepktor)- tel. 91 431 18 95, trydzewska@ug.police.pl

Urszula Żułowska (główny specjalista) - tel. 91 431 18 96, uzulowska@ug.police.pl

Genowefa Nowicka-Murawska (główny specjalista) - tel. 91 431 18 97, gnowicka@ug.police.pl

Józef Błażewicz (inspektor) - tel. 91 431 18 97, jblazewicz@ug.police.pl

Marta Róg-Świecka (inspektor) - tel. 91 431 18 68, mrog-swiecka@ug.police.pl

Magdalena Korzeńska (inspektor) - tel. 91 431 18 68, mkorzenska@ug.police.pl

Magdalena Brzezińska (podinspektor) - tel. 91 431 18 95, mbrzezinska@ug.police.pl

Anna Jechmańska (inspektor) - tel 91 431 18 96.