Wydział Organizacyjno Prawny
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
naczelnik: Agnieszka Komor
tel. 91 4311816
e-mail: akomor@ug.police.plZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁUDo zakresu działania Wydziału Organizacyjno – Prawnego należy w szczególności:

 1. obsługa merytoryczna oraz organizacyjno-techniczna Rady Miejskiej, jej komisji i radnych,
 2. prowadzenie rejestru uchwał rady, w tym przepisów gminnych i zarządzeń burmistrza,
 3. prowadzenie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; Parlamentu Europejskiego; wyborów samorządowych; jednostek pomocniczych; ławników sądów powszechnych;
 4. organizowanie i przeprowadzanie referendum ogólnokrajowego lub gminnego, konsultacji społecznych;
 5. prowadzenie spraw jednostek pomocniczych rad osiedli i sołectw;
 6. prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji;
 7. opracowywanie projektu statutu gminy oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Gminy i Urzędu;
 8. prowadzenie centralnego rejestru skarg, przyjmowanie skarg, prowadzenie postępowań wyjaśniających;
 9. zapewnienie obsługi sekretarskiej burmistrza i jego zastępców;
 10. prowadzenie kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, w tym przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla interesantów;
 11. prowadzenie spraw finansowo-budżetowych Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
 12. współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 13. przygotowywanie materiałów do sprawozdań składanych przez Burmistrza,
 14. uczestnictwo w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych we współpracy z Wydziałami Urzędu, organizacja przetargów, szkolenie w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
 15. współpraca z podmiotami prowadzącymi opiekę zdrowotną na terenie Gminy, z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz ochrony zdrowia, pomocy społecznej i innymi,
 16. inicjowanie programów zdrowotnych na terenie Gminy,
 17. wydawanie decyzji stwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 18. pełnienie funkcji kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
 19. administrowanie siecią informatyczną Urzędu,
 20. wdrażanie programów, nadzór nad ich eksploatacją oraz szkolenie pracowników w zakresie wykorzystania technik informatycznych,
 21. realizacja zakupów sprzętu informatycznego, materiałów i oprogramowania zgodnie z potrzebami Urzędu,
 22. zabezpieczenie zasobów i danych gromadzonych w systemie informatycznym Urzędu Miejskiego w Policach,
 23. prowadzenie archiwum Urzędu Miejskiego w Policach,
 24. wyposażanie Urzędu Miejskiego w Policach oraz zaopatrywanie w materiały biurowe, czystościowe itp.,
 25. utrzymanie lokali urzędowych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
 26. likwidacja mienia Urzędu Miejskiego w Policach, Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych, rad osiedli i sołectw oraz przekazywanie zbędnego mienia;
 27. ochrona mienia Urzędu Miejskiego w Policach,
 28. załatwianie spraw związanych z zamawianiem pieczęci dla Urzędu Miejskiego w Policach i pracowników (w tym ustalanie treści, zamawianie, wydawanie, zwroty, ewidencja),
 29. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi;
 30. prowadzenie spraw związanych z godłem państwowym i tablicami urzędowymi, flagą państwową, dekorowanie budynku z okazji m.in. świąt państwowych, uroczystości, rocznic, wizyt.


Pracownicy:

Agnieszka Komor (sekretarz, naczelnik wydziału) - tel. 91 431 18 16, akomor@ug.police.pl

Maciej Usewicz (z-ca naczelnika) - tel. 91 431 18 16, musewicz@ug.police.pl

Agata Klimkowska-Nowak (inspektor) - tel. 91 431 18 55, sekretariat@ug.police.pl

Apolonia Janczura (podinspektor) - tel. 91 431 18 55, ajanczura@ug.police.pl

Wanda Jaszczak (inspektor) - tel. 91 431 18 15, wjasczak@ug.police.pl

Joanna Kolesińska (podinspektor) - tel. 91 431 18 15, jkolesińska@ug.police.pl

Bożena Bogusz-Kosma (główny inspektor) - tel. 91 431 18 23, bbogusz@ug.police.pl

Weronika Bagińska (inspektor) - tel. 91 431 18 23, wbaginska@ug.police.pl

Katarzyna Golema (główny specjalista) - tel. 91 431 18 24, kgolema@ug.police.pl

Joanna Szmuksta (inspektor) - tel. 91 431 18 24, jszmuksta@ug.police.pl

Krzysztof Małodobry (główny specjalista) - tel. 91 431 18 25, krzysztof.malodobry@ug.police.pl

Konrad Midzio (inspektor) - tel. 91 431 18 25, kmidzio@ug.police.pl

Wiaczesław Zabłocki - tel. 91 431 18 25, wzablocki@ug.police.pl

Krystyna Królak (inspektor) - tel. 91 431 18 30

Jolanta Przygodzka-Pawlak (inspektor) - tel. 91 431 18 26,28; jpawlak@ug.police.pl

Iwona Zagórska-Król (inspektor) - tel. 91 431 18 26,28; izagorska@ug.police.pl

Zofia Pasik (podinspektor) - tel. 91 431 18 26,28; zpasik@ug.police.pl