W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wydział Spraw Obywatelskich

XML

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

Język polski Заява про присвоєння номера PESEL для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України від 16 березня 2022 року. Громадянин України, який внаслідок бойових дій був змушений покинути свою  країну  та легально в'їхав на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір перебувати на...

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA NIEUPRAWNIONEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH   PODSTAWA PRAWNA 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, 1000 ze zm.) 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty,...

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO PODSTAWA PRAWNA 1.  ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, 1000 ze zm.), 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania  i odbioru oraz utraty, uszkodzenia,...

Wniosek o dowód w formie elektronicznej

SKŁADANIE WNIOSKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO  PODSTAWA PRAWNA:  - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, 1000, 1978 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz...

Udostępnienie danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 816). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru...

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 816). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z...

Dowód Osobisty

DOWÓD OSOBISTY WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DWUSTRONNIE (NA JEDNEJ KARTCE)   WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 816) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego...

Udostępnianie danych osobowych

WNIOSEK UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY POLICE LUB Z REJESTRU PESEL WYMAGANE DOKUMENTY: wypełniony formularz wniosku o udostępnienie danych osobowych, dowody potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji (Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o...

Nadanie numeru Pesel na wniosek

  Od dnia 1 czerwca 2021 roku cudzoziemcy mogą  wystąpić do urzędów gmin o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych. Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL. Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Informacja na temat Narodowego Spisu Powszechnego: https://spis.gov.pl/ Masz jakieś pytania? Specjalnie dla Ciebie od 15 marca uruchomiona została infolinia spisowa  tel. 22 279 99 99 Spis powszechny w 2021 r. odbywa się online poprzez stronę: https://spis.gov.pl   Najczęściej...

Formularze wielojęzyczne

WIELOJĘZYCZNE STANDARDOWE FORMULARZE   I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019r. Poz. 860), w związku z...

Rejestr danych kontaktowych

Wniosek o przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych osób fizycznych I. PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn.zm.) - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie...

Nadanie nr Pesel na wniosek

Nadanie numeru PESEL na wniosek I.WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Wypełniony i podpisany „ Wniosek o nadanie numeru PESEL ”. We wniosku należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania numeru PESEL tj. wskazać przepis, z którego wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.   2. Do wglądu: • cudzoziemiec –...

Zgromadzenia

ZGROMADZENIA Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. Szczegółowo sprawy...

Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCÓW Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca...

Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca...

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Osoba, która zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój powrót. Za osobę małoletnią lub osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych...

Zgromadzenia

  ZMIANA USTAWY PRAWO O ZGROMADZENIACH   Z dniem 14 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. -  Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1485). Zgodnie z art. 22 ww. ustawy, organizator zgromadzenia działając w ramach postępowania uproszczonego w sprawie zgromadzeń, zawiadamia organ gminy o...

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub stałego

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu zobowiązana jest wymeldować się. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się...

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Procedura obejmuje dwa rodzaje wyjazdów: na pobyt stały i na pobyt czasowy dłuższy niż 6 miesięcy. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały skutkuje...

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.). I. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności” 2. Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość, aktualny...

Zgłoszenie pobytu czasowego

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Przez miejsce pobytu czasowego należy rozumieć przebywanie  poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy. Za osobę małoletnią lub osobę...

Zgłoszenie pobytu stałego

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Osoba przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązana jest zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od daty przybycia do tego miejsca. Za osobę małoletnią lub osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych...