Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKonkurs ofert na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Police, 10.04.2014 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Polic

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2014 r.
w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej

na podstawie ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 1536 z późn. zm.).

I. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej,

w szczególności: - w zakresie piłki nożnej.

II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. wynosi: 200.000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 209, poz. 1244), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) spółdzielnie socjalne,

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późniejszymi zmianami), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Gmina Police dokona wyboru ofert i wesprze lub powierzy realizację zadania
w przedmiotowym zakresie w formie umowy.

3. Podmioty uprawnione przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych
w umowie, a Gmina Police zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2014 r.

5. W przypadku trudnej sytuacji finansowej, Gmina Police zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu,

2) zmiany wysokości środków na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: 2014 rok.

2. Zadania powinny być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania.

3. Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objęte konkursem zobowiązane są:

1) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętym konkursem,

2) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,

3) posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i kadrowe do realizacji zadania objętego konkursem,

4) spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 1536, z późn. zm.), oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4. Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:

1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,

2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących,

3) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej),

4) statut.

W przypadku organizacji, których statut jest aktualny, organizacja składa oświadczenie, że „dane zawarte w statucie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty”.

Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty
nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Organizacja ma możliwość uzupełnienia braków formalnych i technicznych z własnej inicjatywy lub na wezwanie ogłaszającego konkurs ofert, w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

2) zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizowanego kosztorysu.

8. Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.

V. Terminy składania ofert:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3,
pok. 3c (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2014 r.
do godz. 1500
.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Policach.

2. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, w pokoju nr 6. Druk jest także dostępny
na stronie internetowej Gminy Police – organizacje pozarządowe - www.bip.police.pl

3. Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Zofia Nieckarz (pok.6), tel. 91 43 11 806.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

1. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

1) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

2) złożoną przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,

3) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

4) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

5) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

6) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu
o konkursie,

7) spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt .IV.

2. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

3. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania publiczne,

4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było realizowane przez dany podmiot).

4. Burmistrz Polic powoła Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.

5. Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełnia”, „nie spełnia”) i pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem pkt 1 oraz pkt 3.

6. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert Komisja konkursowa sporządza protokół, w którym dokonuje oceny, przedstawia swoją opinię i proponuje wysokość dotacji.

7. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.

8. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

9. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Gminy Police.

11. Umowa zostanie sporządzona bez zbędnej zwłoki po dokonaniu wybory ofert, jednak nie późnej niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.

12. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.

VII. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy.

Wykaz dotacji


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij