W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceBurmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2012 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

XML

Treść

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Burmistrz Polic
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2012 r.
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu
 na podstawie ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010 r. Nr 234, 1536, z 2011 r. Nr 112,      poz. 654, Nr 209, poz. 1244).


I.        Rodzaj zadania:  
1) turystyka i krajoznawstwo, w tym:
- organizacja zawodów na orientację,
- organizacja imprez turystycznych, w tym rajdów dla młodzieży szkolnej,
2) wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:
            - organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży,
            - organizacja wycieczek,
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności w zakresie:
            - organizacji imprez kulturalnych,
            - popularyzacji tradycji wojska polskiego,
            - rozwoju twórczości literackiej,
            - ochrony walorów historycznych ziemi Polickiej,
            - wytwarzania rękodzieła ludowego,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności                   w   zakresie:                    
 -  piłki nożnej, piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów, sportów walki,
  - organizacji turniejów szachowych,
  - wspierania działalności Uczniowskich Klubów Sportowych.
II.      Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012 r. wynosi:
1) 10.000 zł     - turystyka i krajoznawstwo,
2) 60.000 zł     - wypoczynek dzieci i młodzieży,
3) 45.000 zł     - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4) 750.000 zł  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1.      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1)    organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 209, poz. 1244), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
2)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
3)    spółdzielnie socjalne,
4)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późniejszymi zmianami), które:
-        nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2.      Gmina Police dokona wyboru ofert i wesprze lub powierzy realizację zadania
w przedmiotowym zakresie w formie umowy.
3.      Podmioty uprawnione przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych
w umowie, a Gmina Police zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
4.      Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o  wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2012 r.
5.      W przypadku trudnej sytuacji finansowej, Gmina Police zastrzega sobie prawo do:
1)    odwołania konkursu,
2)    zmiany wysokości środków na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1.      Termin realizacji zadania: 2012 rok.
2.      Zadania powinny być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania.
3.      Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
1)    prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętym konkursem,
2)    posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
3)    posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i kadrowe do realizacji zadania objętego konkursem,
4)    spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.           Nr 234, 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 209, poz. 1244), oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty   i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2011 r. Nr 6,        poz. 25).
4.      Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:
1)    prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
2)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących,
3)    umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnerów w ofercie),
4)    statut.
W przypadku organizacji, których odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji albo statut są aktualne, organizacja składa oświadczenie, że „dane zawarte                   w (odpisie z rejestru, wyciągu z ewidencji lub w statucie) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty”.
Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).
5.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty
nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6.      Organizacja ma możliwość uzupełnienia braków formalnych i technicznych z własnej inicjatywy lub na wezwanie ogłaszającego konkurs ofert, w terminie            7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
7.      Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:
1)    odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,
2)    zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego                               i finansowego oraz zaktualizowanego kosztorysu.
8.      Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
V. Terminy składania ofert:
1.      Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3,
pok. 3c (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2012r.
do godz. 15 00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego                  w Policach.
2.      Druk oferty można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, w pokoju nr 6. Druk jest także dostępny
na stronie internetowej Gminy Police – organizacje pozarządowe - www.bip.police.pl
3.      Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Maja Korczakowska (pok.6)               tel. 91-43-11-806, Wioleta Świdurska (pok.7) tel. 91-43-11-807.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:
1.     Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
1)    złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),
2)    zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,
3)    złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
4)    zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
5)    zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu
o konkursie,
6)    spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt .IV.
2.      Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:
1)   nie złożono żadnej oferty,
2)   żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w pkt.VI.1.
3.      Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1)    możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,
2)    kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania publiczne,
4)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5)    wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6)    analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było realizowane przez dany podmiot realizowane).
4.      Burmistrz Polic powoła Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.
5.      Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełnia”, „nie spełnia”) i pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem pkt 1 oraz pkt 3.
6.      Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert Komisja konkursowa sporządza protokół, w którym dokonuje oceny, przedstawia swoją opinię                    i proponuje wysokość dotacji.
7.      Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic                    w formie zarządzenia.
8.      Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
9.      Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
10.   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
1)   w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń,
3)   na stronie internetowej Gminy Police.
11.   Umowa zostanie sporządzona bez zbędnej zwłoki po dokonaniu wybory ofert, jednak nie późnej niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
12.   Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.
VII. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy.

Ogłoszenie o naborze do komisji
Załącznik do konkursu ofert

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane