W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2011 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wersja strony w formacie XML

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Polic
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2011 r.
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 1536).

I. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności:


- w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:
Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  2011 r. wynosi 245.000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy).
III. Zasady przyznawania dotacji:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, 1536),

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

spółdzielnie socjalne,

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późniejszymi zmianami), które:

nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Gmina Police dokona wyboru ofert i wesprze lub powierzy realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.

Podmioty uprawnione przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych  w umowie, a Gmina Police zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o  wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2011 r.

W przypadku trudnej sytuacji finansowej, Gmina Police zastrzega sobie prawo do:

odwołania konkursu,

zmiany wysokości środków na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania: w okresie od sierpnia do grudnia 2011r.

Zadania powinny być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania.

Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętym konkursem,

posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,

posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i kadrowe do realizacji zadania objętego konkursem,

spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z roku 2010 Nr 234, 1536) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:

prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,

aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenie oferty wspólnej),

statut.
W przypadku organizacji, których odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji albo statut są aktualne, organizacja składa oświadczenie, że „dane zawarte w (odpisie z rejestru, wyciągu z ewidencji lub w statucie) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty”.
Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Organizacja ma możliwość uzupełnienia braków formalnych i technicznych z własnej inicjatywy lub na wezwanie ogłaszającego konkurs ofert, w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:

odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizowanego kosztorysu.

Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
V. Terminy składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3,
pok. 3c (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2011r.
do godz. 16 00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Policach.

Druk oferty można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, w pokoju nr 6. Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police – organizacje pozarządowe - www.bip.police.pl

Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Lucja Chełminiak (pok.7) tel. 91-43-11-807
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu
o konkursie,

spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt .IV.

Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:

nie złożono żadnej oferty,

żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w pkt.VI.1.

Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,

kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania publiczne,

udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było realizowane przez dany podmiot realizowane).

Burmistrz Polic powoła Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.

Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełnia”, „nie spełnia”) i pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem pkt 1 oraz pkt 3.

Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert Komisja konkursowa sporządza protokół, w którym dokonuje oceny, przedstawia swoją opinię i proponuje wysokość dotacji.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.

Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:

w Biuletynie Informacji Publicznej,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń,

na stronie internetowej Gminy Police.

Umowa zostanie sporządzona bez zbędnej zwłoki po dokonaniu wybory ofert, jednak nie późnej niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.
VII. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy.
Załącznik

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane