W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert: na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu międzygminnego zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych

Wersja strony w formacie XML
Police, dnia 22 kwietnia 2011 roku 
 
Burmistrz Polic
 ogłasza konkurs ofert: na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu międzygminnego zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych
 
 
I. Przedmiotem konkursu jest wsparcie zadania publicznego stanowiącego zadanie własne gminy, polegającego na utworzeniu międzygminnego zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych
 
II.  Nazwa zadania: utworzenie międzygminnego zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych
 
III. Rodzaj zadania:
Zadanie inwestycyjne stanowiące część projektu wpisanego na Listę Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ), zgodnie z uchwałą 637/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 30 kwietnia 2010 nr 32, poz. 649).
Zakład aktywności zawodowej będzie miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych (w tym z terenu gminy Police) oraz osób pełnosprawnych zatrudnionych do działalności obsługowo – rehabilitacyjnej (przewidywane działy aktywności zawodowej to: montaż i demontaż, pralnia, kuchnia, stolarnia, ogrodnictwo i utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie, organizacja szkoleń i konferencji).
 
IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 
Maksymalna wysokość dotacji Gminy przeznaczonej na realizację zadania wynosi
263 852,13 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące, osiemset pięćdziesiąt dwa złote, trzynaście groszy), z czego maksymalna wysokość dotacji:
- w 2012 roku wynosi 141 170,69 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- w 2013 roku wynosi 122 681,44 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych, czterdzieści cztery grosze).
Kwota ta stanowi dofinansowanie inwestycji podmiotowi uprawnionemu, niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Środki dotacji przyznanej w niniejszym konkursie podmiot uprawniony może wykorzystać wyłącznie na wydatki kwalifikowalne w rozumieniu dokumentacji obowiązującej dla indykatywnych projektów kluczowych realizowanych w ramach działania 7.4 RPO WZ powiększone o podatek VAT naliczony dla tych wydatków.
Od podmiotu uprawnionego składającego ofertę wymagany jest wkład własny
w wysokości co najmniej 10% wysokości dotacji. Wkład własny może być wskazany jako przyznane wnioskodawcy finansowe środki pochodzące z innych źródeł publicznych.

Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanego w ofercie finansowego wkładu własnego może skutkować żądaniem przez Gminę Police zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez podmiot uprawniony procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych.
 
V. Zasady przyznawania dotacji:
1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
f) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące  spółkami działającymi na podstawie przepisów jednostek ustawy z  dnia 18 stycznia  1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które:
- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
2) Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.
 
3) Podmioty uprawnione przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 
4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2013 roku. Przekazanie pierwszej transzy dotacji nastąpi w 2012 roku, przekazanie drugiej transzy dotacji nastąpi w 2013 roku – w wysokościach, o których w rozdziale IV.
 
VI. Terminy i warunki realizacji zadań:
 
1) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku.
2) Warunki realizacji zadania:
Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
- prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,
- posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
- spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – j.t.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16).
Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
b) aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
c) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej),
d) statut.
 
Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
 
VII. Terminy składania ofert:
 
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2011 roku.
 
Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Agnieszka Komor (pok. 16, tel. 91 43 11 816).
 
VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
1) Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
a) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
b) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,
c) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
d) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
e) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
f) spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt VI.
 
2) Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;
b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania),
e) wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).
3) W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.
4) Burmistrz Polic powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.
5) Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.
6) Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
7) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
8) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie  ogłoszeń,  
- na stronie internetowej Gminy Police.
 
IX. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
 
X. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.
 
XI. Gmina Police nie realizowała w roku bieżącym oraz w latach poprzednich zadania będącego przedmiotem konkursu.
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane