Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceBurmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2011 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Polic
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2011 r.
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
I. Rodzaj zadania:

1) turystyka i krajoznawstwo, w tym:
- organizacja zawodów na orientację,
- organizacja imprez turystycznych, w tym rajdów dla młodzieży szkolnej,
2) wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:
 - organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży,
 - organizacja wycieczek,
3) ochrona dóbr kultury i tradycji, a w szczególności:
 - organizacja imprez kulturalnych,
 - popularyzacja tradycji wojska polskiego,
 - rozwój twórczości literackiej,
 - ochrona walorów historycznych ziemi polickiej,
 - wytwarzanie rękodzieła ludowego,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności:
 - w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów, tenisa stołowego,
  - organizacja turniejów szachowych,
  - wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych.
II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r. wynosi:
1) 9.700 zł     - turystyka i krajoznawstwo,
2) 58.200 zł   - wypoczynek dzieci i młodzieży,
3) 44.800 zł   - ochrona dóbr kultury i tradycji,
4) 727.500 zł - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. W konkursie mogą brać udział podmioty prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie:
1) organizacje pozarządowe, którymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, oraz:
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów jednostek ustawy dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późniejszymi zmianami), które:
? nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. Gmina Police po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowę na realizację zadania w formie:
1) powierzenia (z przekazaniem dotacji na finansowanie zadania),
2) wsparcia (z przekazaniem dotacji na dofinansowanie zadania).
3. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Police zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o wsparcie
lub powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2011r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
5. W przypadku trudnej sytuacji finansowej, Gmina Police zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania konkursu,
2) zmiany wysokości środków na realizację zadania w trakcie trwania konkursu,
3) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: 2011 rok.
2. Zadania powinny być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania.
3. Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
1) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętym konkursem,
2) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
3) posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i kadrowe do realizacji zadania objętego konkursem,
4) spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
4. Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:
1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa), jeżeli podmiot działalność prowadził,
4) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
5) statut organizacji oraz jego zmiany.

W przypadku organizacji, których odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji albo statut są aktualne, organizacja składa oświadczenie, że „dane zawarte w (odpisie z rejestru, wyciągu z ewidencji lub w statucie) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty”.

Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Organizacja ma możliwość uzupełnienia braków formalnych i technicznych z własnej inicjatywy lub na wezwanie ogłaszającego konkurs ofert, w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:
1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,
2) zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizowanego kosztorysu.
8. Czas związania ofertą – do dnia podpisania umowy.

V. Terminy składania ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 3c (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2010r. do godz. 1500 (tj. w ciągu 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia konkursu ofert, o którym mowa w pkt. 4).
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Policach lub data stempla pocztowego.
2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
3. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, pok. 6. Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police – organizacje pozarządowe - www.bip.police.pl
4. Konkurs zostanie ogłoszony:
1) w dzienniku o zasięgu regionalnym,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń,
4) na stronie internetowej Gminy Police.
5. Wyjaśnień dotyczących składania ofert udzielają:
1) Witold Stefański - Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury (91 43 11 808).
2) Lucja Chełminiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury (91 43 11 807).
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:
1. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
1) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
2) złożoną przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,
3) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,
4) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
5) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
6) podpisaną wraz z załącznikami przez osobę uprawnioną,
7) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie.
2. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w pkt.VI.1.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania,
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,
4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
5) analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji,
6) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg i ranga imprezy, jej atrakcyjność,
7) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy.

4. Burmistrz Polic powoła Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

5. Oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

6. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Polic dokona oceny ofert
z uwzględnieniem kryteriów określonych w pkt. 3.
7. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert Komisja konkursowa sporządza protokół, w którym dokonuje oceny, przedstawia swoją opinię i proponuje wysokość dotacji.
8. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni, po upływie terminu złożenia oferty.
9. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.
10. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
11. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Gminy Police.
13. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.
VII. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij