W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Burmistrz Polic ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Ochrona bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police oraz edukacja w zakresie ochrony zwierząt w 2008 r.”

Burmistrz Polic
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
 
ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego:
 
„Ochrona bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police oraz edukacja w zakresie ochrony zwierząt w 2008 r. ”

I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań promujących właściwą postawę wobec zwierząt , pomoc bezdomnym zwierzętom oraz prowadzenie działań mających na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt. 
 
II. Nazwa zadania: „Ochrona bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police oraz edukacja    w zakresie ochrony zwierząt w 2008 r.”
 
III. Zakres działania obejmuje w szczególności:

 • przeprowadzenie imprez promujących właściwą postawę człowieka wobec zwierząt,
 • prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony zwierząt oraz ich życia,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt ( dokarmianie        w okresie zimowym, zlecanie zabiegów weterynaryjnych, podejmowanie działań na rzecz ograniczania populacji bezdomnych zwierząt ),
 • interwencyjne otaczanie opieką bezdomnych szczeniaków i małych kotów, ich czasowe przetrzymywanie oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli.

IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 16.000 zł (  słownie: szesnaście  tysięcy złotych ).
 
V. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
  a) organizacje  pozarządowe   w    rozumieniu    ustawy   z dnia    24    kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) ,
  b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
  e) spółdzielnie socjalne.
 2. Burmistrz  Polic dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania pod nazwą: „ Ochrona bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police oraz edukacja    w zakresie ochrony zwierząt w 2008 r.” na podstawie umowy.
 3. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania  środków publicznych w formie dotacji.
 4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia 2008 r. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

VI. Terminy i warunki realizacji zadania:
Termin realizacji zadania - 2008 r.
Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
a) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
b) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji działań objętych konkursem,
c) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w  ustawie   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  w rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2005 r.  Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania.

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty,
b) aktualny odpis z rejestru sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
c)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok ( bilans , rachunek wyników lub rachunek zysków lub strat , informacja dodatkowa) jeżeli była prowadzona.
d)  umowa  partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.1. oferty partnera ).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 Oferty sporządzone wadliwie i niekompletnie (w zakresie wymaganych dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.  

VII. Terminy składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, ( pokój nr 3 C )   w   nieprzekraczalnym    terminie   do   dnia   7   marca    2008 r.   do godziny  15 00.
 2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 rozporządzenia  z dnia 27 grudnia 2005 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru    o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania.

  Druk oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana    Batorego 3,  w Wydziale Ochrony Środowiska  pokój nr 3, druk jest także dostępny na stronie internetowej www.bip.police.pl  .
  Wyjaśnień w sprawie składania ofert udziela Przemysław Biegus,                             tel. (0-91) 4-311-803.

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. W ciągu  7 dni od  upływu  terminu  składania  ofert  lista podmiotów ubiegających się o realizację   zadania oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie  umieszczona  na tablicy    ogłoszeń   w  Urzędzie   Miejskim   w   Policach   oraz   na   stronie internetowej  www.bip.police.pl .  
 2. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację na podstawie przeprowadzonego konkursu  ofert oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.
 3. O podjętej  decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie      o wyborze oferty zostanie  umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim         w Policach oraz na stronie internetowej www.bip.police.pl .
 4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią kadrę, bazę materiałową , doświadczenie w realizacji podobnych zadań w przeszłości,
b) koszty realizacji zadań – z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadań od innych podmiotów, 
c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania                 w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na rok 2008,
d) sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich (jeżeli zadanie było realizowane przez dany podmiot ),
e) jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli zadanie było realizowane w danym roku ),
f) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

IX. Umowa   zostanie   sporządzona  niezwłocznie   po   dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.

X.  Warunkiem     zawarcia     umowy   jest   posiadanie   rachunku   bankowego,   na      który przekazywane będą środki przeznaczane na realizację zadania.   

XI. Zorganizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia konkursu ofert i roku poprzednim zadania  publiczne  tego  samego  rodzaju  i   związane   z   nim   koszty,  ze szczególnym uwzględnieniem   dotacji     przekazanym   organizacjom   pozarządowym,   podmiotom,  o  których    mowa     w  art. 3    ust. 3     ustawy   o działalności    pożytku    publicznego i o   wolontariacie    oraz     jednostki    organizacyjne    podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 Rok 2007

Polickie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą przy ul. Konopnickiej 2/19 prowadziło edukację wśród dzieci i młodzieży  z zakresu ochrony zwierząt oraz ich życia, organizowało imprezy promujące właściwą postawę człowieka wobec zwierząt, podejmowało działania na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt .

kwota dotacji - 6.000

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło w Policach z siedzibą  w Policach ul. Piłsudskiego 4b/ 4 prowadziło edukację wśród dzieci i młodzieży  z zakresu ochrony zwierząt oraz ich życia, organizowało imprezy promujące właściwą postawę człowieka wobec zwierząt, podejmowało działania na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt .

kwota dotacji - 6.000

Załączniki

Powiadom znajomego