W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceBurmistrz Polic ogłasza konkurs ofert: na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Wersja strony w formacie XML

Police, dnia 27 sierpnia 2008 roku

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert: narealizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

I.Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Powiatu Polickiego, które zostały Gminie Police przekazane na podstawie porozumienia, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XVIII/126/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Police zadań powierzonych do realizacji przez Powiat Policki oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/83/2007 w Policach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Police prowadzenia zadań publicznych Powiatu Polickiego.

II.  Nazwa zadania: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

III.Zakres zadania

działania na rzecz dzieci z autyzmem (realizacja zadania polega na podejmowaniu czynności diagnostycznych w celu określenia poziomu rozwoju dziecka oraz prowadzeniu procesu terapeutyczno – edukacyjnego, tym w szczególności na prowadzeniu indywidualnych zajęć z dzieckiem, działań skierowanych do rodziców – mających na celu przygotowanie ich do czynnego udziału w terapii dziecka),

IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Zadanie będzie finansowane z budżetu Gminy Police oraz budżetu Powiatu Polickiego.

V. Zasady przyznawania dotacji:

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,,

d) spółdzielnie socjalne,

e) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2) Gmina Police dokona wyboru oferty i wesprze lub powierzy realizację zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w formie umowy.

3) Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2008 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

VI. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania: październik  – grudzień 2008 rok.

2) Warunki realizacji zadania:

Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

a) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

b) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,

c) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,

b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt V.1.oferty),

e) statut.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.

VII. Terminy składania ofert:

1) Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30września 2008 roku.

2) Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3) Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16); druk jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .

4) Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Agnieszka Komor (pok. 16, tel. 091 43 11 816, e – mail: akomor@ug.police.pl).

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w drodze zarządzenia.

2) O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .

3) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

4) W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację poszczególnych zadań wymienionych w rozdziale III ogłoszenia, a kwota przyznanych dotacji może ulec zmniejszeniu.

5) Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania  w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) udział rzeczowy oraz finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadania od innych podmiotów,

d) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżetach Gminy i Powiatu na 2008 rok,

e) sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane),

f) jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli zadanie było w danym roku realizowane),

g) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

IX. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.

X. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.

XI. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

Rok 2006 rok

Rodzaj zadania:

DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Fundacja Pomocy Chorym

na Zanik Mięśni  z siedzibą

w Szczecinie

5.000 zł

Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski

z siedzibą w Szczecinie

2.500 zł

Polski Związek Głuchych

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy

i Rehabilitacji Dzieci

i Młodzieży z Wadą Słuchu

z siedzibą w Szczecinie

5.000 zł

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii„Polickie Amazonki” 

z siedzibą w Policach

4.000 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło Terenowe w Policach

31.000 zł

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Oddział  w Szczecinie

6.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „STRZELEC” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach

2.500 zł

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach

2.000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS

1.500 zł

Razem:

59.500 zł

 

Rok 2007 rok

Rodzaj zadania:

DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Fundacja Pomocy Chorym

na Zanik Mięśni  z siedzibą

w Szczecinie

5.000 zł

Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski

z siedzibą w Szczecinie

2.500 zł

Polski Związek Głuchych

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy

i Rehabilitacji Dzieci

i Młodzieży z Wadą Słuchu

z siedzibą w Szczecinie

5.000 zł

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii„Polickie Amazonki” 

z siedzibą w Policach

10.000 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło Terenowe w Policach

30.000 zł

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Oddział  w Szczecinie

6.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „STRZELEC” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach

4.000 zł

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach

8.100 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS

4.000 zł

Razem:

74.600 zł

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane