W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Police, 05.12.2007r.

K O N K U R S     O F E R T

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

I. Rodzaj zadania w zakresie:

 1. krajoznawstwa, w tym:
  • organizacja zawodów na orientację,
  • organizacja imprez turystycznych, w tym rajdów dla młodzieży szkolnej,
 2. wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:
  • organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży,
  • organizacja wycieczek,
 3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
  • w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów, tenisa stołowego,
  • organizacja turniejów szachowych,
  • wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych,
 4. ochrona dóbr kultury i tradycji, a w szczególności:
  • organizacja imprez kulturalnych,
  • popularyzacja tradycji wojska polskiego,
  • rozwój twórczości literackiej,
  • ochrona walorów historycznych ziemi polickiej,
  • wytwarzanie rękodzieła ludowego.

II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 roku wynosi:

 1. 10 000 zł - krajoznawstwo,
 2. 60 000 zł - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 3. 710 000 zł - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. 40 000 zł - ochrona dóbr kultury i tradycji.

III.    Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
  1)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
  poz. 873 z późniejszymi zmianami),
  2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4)      jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w formie umowy.
 3. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych
  w umowie, a Gmina Police zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o wspieraniu lub powierzeniu zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2008 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).


IV.   Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania muszą być realizowane w 2008 roku, a podmioty, które te zadania realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) i w rozporządzeniu.
 2. Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:
  1)      prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
  2)      aktualny odpis z rejestru sądowego,
  3)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 2007 rok
  (jeżeli podmiot działalność prowadził).
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 4. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

V.      Terminy składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Policach, ul. Stefana Batorego 3,
  pok. 2c (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2008 r.
  do godz. 1700 (tj. w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Policach).
 2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 3. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3, pok. 6.
  Druk jest także dostępny na stronie internetowej www.bip.police.pl
 4. Czas związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Wyjaśnień w sprawie ofert udzielają:
  1)      Witold Stefański   - Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury (4-311-808).
  2)      Maja Korczakowska - Podinspektor Wydziału Oświaty i Kultury (4-311-806).

VI.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Gmina Police dokona wyboru oferty w ciągu 14 dni, po upływie terminu złożenia oferty i powierzy realizację zadania na zasadach określonych w umowie.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Police w formie zarządzenia.
 3. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
  1)      ocena możliwości realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem,
  2)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
  3)      uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych
  na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy,
  4)      pozytywna ocena, jeżeli zadanie było realizowane w roku 2007, uwzględniająca sposób rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji
  z Gminy Police,
  5) ocena sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2007 rok,
  6) wyniki pracy, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg imprezy.
 5. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.

VII.Zrealizowane przez gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej
i wysokość dotacji przekazanej w 2007r.
 
1) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 
1.
Uczniowski Klub Sportowy „ACTIV”
ul. Tanowska 14, 72-010 Police
 
7 000
 
2.
Uczniowski Klub Żeglarski „Bras”
ul. Wojska Polskiego 68, 72-010 Police
 
17 500
 
3.
Uczniowski Klub Sportowy „Chemiczek”
ul. Traugutta 4, 72-010 Police
 
11 000
 
4.
Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka”
ul. Piaskowa 99, 72-010 Police
 
71 000

5.
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
ul. Siedlecka 4, 72-010 Police

8 500
 
6.
Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”
ul. Piastów 2, 72-015 Police
 
6 500

7.
Uczniowski Klub Sportowy „Fala”
przy SPiG  ul. WOP-u 19a, 72-020 Trzebież

12 500

8.
Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik”
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police

20 000
 
9.
Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
ul. Siedlecka 1, 72-010 Police
 
129 000
 
10.
Klub Piłkarski „Police”
ul. Siedlecka 1, 72-010 Police
 
295 000
 
11.
Atletyczny Klub Sportowy „Promień”
ul. Siedlecka 1, 72-010 Police
 
39 000
 
12.
Ludowy Klub Sportowy „Rybak”
ul. Portowa 12, 72-020 Trzebież
 
50 000
 
13.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Tytan”
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
 
8 500

14.
Uczniowski Klub Sportowy „Champion”
ul. Siedlecka 1, 72-010 Police

16 000
 
15.
Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały”
ul. Barnima 26, 72-010 Police
 
25 000
 
16.
Polickie Towarzystwo Strzeleckie „Grajcar”
ul. Siedlecka 1a,72-010 Police

4 500
 
17.
Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”
ul. Korczaka 53, 72-010 Police
 
2 000
 
18.
Klub Aikido „Shugyo”
ul. Wyszyńskiego 20/27, 72-009 Police
 
2 000
 
razem
725 000  zł
 
 
2)      w zakresie krajoznawstwa:

1.
PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka       Al. Jedności Narodowej 49a, 70-415 Szczecin
 
3 000

2.
Klub Kajakowy „Alchemik”
ul. Roweckiego 82/4, Police

1 000

3.
PTTK Oddział Zach. w Szczecinie
ul. Dworcowa 6, Szczecin
 
2 000
 
razem
6 000 zł
 
3)      w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży:

1.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Północno-Zachodni      
ul. Ku Słońcu 124,71-080 Szczecin
 
10 000

2.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski
Oddział Regionalny     ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin
 
18 000

3.
FUNDACJA Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci   Al. Powstańców Wielkopolskich 66/68, 70-111 Szczecin

1 000
 
razem
29 000 zł
 
 
4)      w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji:

1.
Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Turystykę Powiatu Polickiego „Animator” ul. Siedlecka 1a, Police
 
2 000

2.
Polickie Towarzystwo Strzeleckie „Grajcar”
ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police

5 000

3.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”
ul. Spółdzielcza 9
72-010 Police

8 000

4.
Stowarzyszenie „Razem dla Polic” 
ul. Grunwaldzka 13/5, 72-010 Police

3 000

5.
Regionalne stowarzyszenie Literacko-Artystyczne
ul. Odrzańska 22/3, 72-010 Police

7 000
 
razem
25 000 zł
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane