W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Wersja strony w formacie XML

Police, dnia 10 kwietnia 2007 roku

Burmistrz Gminy Police

ogłasza konkurs ofert:

na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

I. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego, będącym zadaniem własnym Gminy Police, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

II. Nazwa zadania: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo i ich rodzin, w tym prowadzenie punktu informacyjnego-doradczego.

III. Zakres zadania:
 1. Prowadzenie punktu informacyjno – doradczego dla osób niepełnosprawnych wzrokowo i ich rodzin, w którym udzielane będą porady i informacje dotyczące podstawowej rehabilitacji, edukacji dzieci i młodzieży, spraw socjalnych, funkcjonalnego doboru pomocniczego sprzętu optycznego oraz innego sprzętu niezbędnego w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych wzrokowo; pomoc w sprawach życiowych.
 2. Prowadzenie szkoleń rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym (w tym: zagadnienia z zakresu czynności dnia codziennego, samoobsługi w kuchni, orientacji przestrzennej, podstaw pisma Braill’a).
 3. Prowadzenie szkoleń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, mających na celu podniesienie wiedzy rodziców w zakresie tyflopedagogiki, podstaw kształcenia w systemie integracyjnym, podstaw terapii wspierającej rozwój dziecka, zagadnień prawnych regulujących sytuację osób niepełnosprawnych wzrokowo.
 4. Organizowanie imprez integracyjnych służących aktywności społecznej osób z dysfunkcją wzroku oraz przeciwdziałaniu ich społecznej marginalizacji.
 5. Działalność w zakresie rozwijania aktywności twórczej osób niepełnosprawnych wzrokowo (np. zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, rekreacja).
IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 5.300 zł (pięć tysięcy, trzysta złotych).

V. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Gmina Police dokona wyboru oferty i wesprze lub powierzy realizację przedmiotowego zadania publicznego w formie umowy.
 3. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na dofinansowanie realizacji zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2007 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
VI. Terminy i warunki realizacji zadań:
 1. Termin realizacji zadań: maj – grudzień 2007 rok.
 2. Warunki realizacji zadań:
  Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
  1. prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
  2. dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,
  3. dysponować lokalem na terenie Polic, w którym realizowane będzie zadanie,
  4. posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
  Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
  1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,
  2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
  4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt V.1.oferty),
  5. statut.
  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

  Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

  Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
VII. Terminy składania ofert:
 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2007 roku do godz. 15.00 (tj. po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu).
 2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącymi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16); druk jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .
 4. Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Agnieszka Komor (pok. 16, tel. 091 43 11 816, e – mail: akomor@ug.police.pl).
VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Police w drodze zarządzenia.
 2. O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Policach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .
 3. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:
  1. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. udział rzeczowy oraz finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadania od innych podmiotów,
  4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy na 2007 rok,
  5. sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane),
  6. jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli zadanie było w danym roku realizowane),
  7. wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.
IX. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.

X. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.

XI. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

Rok 2006 rok

Nazwa organizacji:
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach

Kwota dotacji:
2000 zł

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane