Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKonkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Police, dnia 27 kwietnia 2018 roku
 

 

Burmistrz Polic
ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego
 w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych

I. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Police, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
II. Rodzaj zadania: wszechstronna aktywizacja ludzi starszych.
 
III. Zakres zadania: przygotowanie jubileuszu dziesięciolecia istnienia organizacji, której głównym zadaniem statutowym jest działalność o charakterze propagatorskim, edukacyjnym i promocyjnym oraz podejmowanie i rozwijanie inicjatyw społecznych wśród osób starszych.
 
IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) – wysokość środków może ulec zmianie.
 
V. Zasady przyznawania dotacji:
1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r., poz. 1817), 
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne;
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2) Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.
3) Podmioty uprawnione przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych
w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2018 roku.
 
VI. Termin i warunki realizacji zadania:
 
1) Termin realizacji zadania: czerwiec-grudzień 2018 roku.
 
2) Warunki realizacji zadania:
Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
¾  prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
¾  dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,
¾  posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
¾  spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 24) oraz pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
b) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej),
c) statut.
 
Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
 
VII. Terminy składania ofert:
 
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 roku do godz. 08:00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).
 
Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Maciej Usewicz (pok. 16, tel. 91 43 11 816).
 
VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1) Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
a) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300),
b) złożoną przed podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,
c) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,
d) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
e) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
f)  zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
g) spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt VI.
 
2) Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;
b)  proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
c)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d)  udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania),
e)  wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)  analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).
3)  W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta,
a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.
4) Burmistrz Polic powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie. Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji opiniującej oferty konkursowe zostało umieszczone na stronie internetowej gminy Police, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Policach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach.
5) Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.
6)  Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
7)  Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
8)  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
¾  w Biuletynie Informacji Publicznej,
¾ w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,  
¾  na stronie internetowej Gminy Police.
 
IX. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania
 
X. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w latach poprzednich zadań publicznych tego samego rodzaju i związane z nimi koszty:
 
Brak zadań.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij