Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKonkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Police, 08 stycznia 2018 r.


Burmistrz Polic

działając na podstawie art. 25 ust.4 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)

ogłasza konkurs ofert na:

 realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej


I. Rodzaj i przedmiot zadania:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie jego realizacji. Zadaniem pomocy społecznej objętym konkursem jest przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.


Szczegółowe warunki realizacji zadania:

1. Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r. poz. 149).

2. Posiłki muszą być przygotowywane ze świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.

3. Gorące posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe oraz właściwą temperaturę tj. zupa minimum +75 stopni Celsjusza, danie jednogarnkowe oraz tzw. drugie danie minimum +60 stopni Celsjusza.

4. Posiłki powinny zawsze być przygotowywane w dniu ich wydania.

5. Przez jeden gorący posiłek rozumie się:

a) różnego rodzaju zupy przygotowywane na wywarze mięsno - warzywnym lub warzywnym (np. pomidorową, ogórkową, jarzynową, kapuśniak, grochówkę, fasolową, pieczarkową, grzybową, żurek, itp.). Zupa winna być zagęszczona i posiadać wkładkę mięsną. Ponadto do zupy musi być pieczywo.

     Zamawiający wymaga aby porcja gorącego posiłku w postaci zupy posiadała następującą minimalną gramaturę: zupa 500 g, wkładka mięsna 150 g, pieczywo 100g.

     Zupa jako gorący posiłek może być podawana maksymalnie 2 razy w tygodniu.

b) danie jednogarnkowe w postaci: np. bigosu, fasolki po bretońsku, gulaszu mięsnego, flaczków itp. oraz kompot.

Gramatura takiego posiłku musi wynosić minimum  500g, dodatkiem wymaganym jest pieczywo w ilości 100g.

c) tak zwane drugie danie np. w postaci ziemniaków (kasz, ryżu, makaronów) z porcją mięsa, ryby, klopsy, potrawka z kurczaka itp. albo danie półmięsne bądź bezmięsne np. naleśniki, pierogi, placki ziemniaczane itp. oraz kompot.

Tak zwane drugie danie winno spełniać następujące wymagania minimalne:

gramatura minimum 500 g, w tym:

- posiłki mięsne (minimum 3 posiłki tygodniowo): w tym wkład samego mięsa nie może być mniejszy niż 150 g, ziemniaki względnie zamiennik w ilości 200g.

- posiłki półmięsne (maksymalnie 2 posiłki tygodniowo) typu: makaron z sosem bolognese, gołąbki, pierogi.

- dania bezmięsne (maksymalnie 1 posiłek tygodniowo) typu: naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi itp.

- świeża ryba minimum 150 g (filet) z dodatkiem skrobiowym (np. kasza, makaron, ziemniaki, ryż) plus surówka.

- do każdego posiłku musi być dodawany kompot – porcja 200ml.

6. Realizator zapewnia miejsce wydawania i spożywania posiłków przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w lokalu mieszczącym się na terenie miasta Police.

7. Liczba osób objętych przedmiotem zamówienia: szacuje się około 30 osób miesięcznie w okresie zimowym tj. w miesiącach od lutego do kwietnia 2018 r. oraz od października do grudnia 2018r. W okresie letnim, tj. od maja do września 2018 r. szacuje się przewidywaną liczbę osób na około 20 w danym miesiącu.

8. Przewidywana ilość posiłków w trakcie realizacji zadania - ok. 6780 szt. Wskazana ilość jest szacunkowa i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zadania, w wyniku czego nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu nie zrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości /+ 30%, - 30%/ zamówienia w zależności od ilości (osób potrzebujących w danym miesiącu) klientów objętych dożywianiem. Dla Realizatora zadania będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.

9. Wydawanie posiłków odbywać się będzie od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych.

10. Realizator będzie przygotowywał, wydawał i umożliwiał spożywanie posiłków zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosił odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

11. Posiłek należy wydawać z zastosowaniem odpowiednich naczyń ceramicznych wielokrotnego użytku oraz sztućców umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r.  poz. 149).

12. Lokal Realizatora wraz z zapleczem, w którym będą przygotowywane, wydawane i spożywane posiłki, musi posiadać zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej.


II. Wysokość dotacji na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r., poz. 1817), 

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2) Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

3) Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.

5) Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie pisemnej umowy zawartej na czas określony pod rygorem nieważności.

6) Podmioty uprawnione przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych
w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

7) Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów prowadzenia jadłodajni, a w szczególności: kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych przy produkcji i dystrybucji posiłków, zakupy art. żywnościowych i koszty utrzymania lokalu związane z prowadzeniem jadłodajni (czynsz, energia, woda, gaz, śmiecie, środki czystości, itp.).

8) W ramach otrzymanej dotacji pokryte mogą być tylko koszty związane bezpośrednio z realizacja zadania publicznego, zaplanowane w kosztorysie zadania, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami oraz wydatkowane w okresie realizacji zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań:

1) Termin realizacji zadań: 02 lutego 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku.

2) Warunki realizacji zadania:


Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

-   prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

-   dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,

-   posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,

-   spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).


Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

a)  prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania;

b) w formularzu oferty należy podać godziny wydawania posiłków oraz całkowity dzienny koszt posiłku dla jednej osoby;

c)  umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej); 

d) kopię dokumentu potwierdzającego dysponowanie tytułem prawnym lub umową najmu do nieruchomości, w której będą wydawane i spożywane posiłki przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w lokalu mieszczącym się na terenie miasta Police;

e)  statut oferenta;

f)  regulamin oferenta;

g)  rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.


 Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.


V. Terminy i miejsce składania ofert:   

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku do godz. 8:00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

a)  złożoną na prawidłowym formularzu,

b)  złożoną przed podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,

c)  zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

d)  złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

e)  zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

f)  zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

g)  spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt IV.

2) Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

c)  kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d) udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania),

e)  wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).


3) W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.

4) Burmistrz Polic powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie. Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji opiniującej oferty konkursowe zostało umieszczone na stronie internetowej gminy Police, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach.

5) Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.

6) Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

7) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

8) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:

a)  w Biuletynie Informacji Publicznej,

b)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

c)  na stronie internetowej Gminy Police.


VII. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.


VIII. Informacja  dodatkowe:

1)  Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Weronika Bagińska (tel. 91 43 11 823).

2)  Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno–Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 23) oraz pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach.
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij