W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Konkurs ofert - ochrona zdrowia

Wersja strony w formacie XML

Police, dnia 29 listopada 2017 roku


Burmistrz Polic

ogłasza konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia 


I. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Police, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.


II.  Rodzaj zadania: prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia.


III. Zakres zadań:

1)      opieka i pomoc osobom chorym na fenyloketonurię (realizacja zadania polega w szczególności na zapewnieniu żywności niskobiałkowej osobom chorym na fenyloketonurię),

2)      opieka dla ludzi chorych na cukrzycę oraz profilaktyka cukrzycy (realizacja zadania polega w szczególności na udzielaniu pomocy i doradztwa dla ludzi chorych na cukrzycę w zakresie samokontroli oraz stosowania odpowiedniej diety, podnoszeniu świadomości społeczeństwa na temat ryzyka zachorowania na cukrzycę i  w zakresie jej profilaktyki, prowadzenie działalności informacyjnej, organizowanie akcji skierowanych do mieszkańców polegających na badaniu poziomu cukru),

3)      prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych (realizacja zadania polega w szczególności na: niesieniu pomocy medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej osobom nieuleczalnie chorym w zakresie domowej opieki hospicyjnej – przez lekarzy i wolontariuszy nie będących lekarzami, wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych, szkolenie wolontariuszy dla potrzeb posługi hospicyjnej),

4)      prowadzenie hospicjum dla dzieci (realizacja zadania polega na objęciu opieką medyczną, duchową, psychologiczną i socjalną dzieci nieuleczalnie chorych oraz wspieranie ich rodzin w ramach sprawowania specjalistycznej opieki paliatywnej przez zespół dziecięcego hospicjum domowego, w tym: lekarzy, pielęgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta, psychologa, kapelana oraz wolontariuszy).

5)      ochrona zdrowia psychicznego (realizacja zadania polega na organizowaniu i prowadzeniu profesjonalnej pomocy doradczej, terapeutycznej, edukacyjnej, prawnej oraz rozwijanie aktywnych form samopomocy (grupy wsparcia, pomoc sąsiedzka itp.) skierowanej do grup osób szczególnie narażonych na stres i wypalenie jako metody wsparcia zdrowia psychicznego).

6)      honorowe krwiodawstwo (realizacja zadania polega na prowadzeniu działalności społecznej i organizacyjnej poprzez oddziaływanie na mieszkańców gminy Police w kierunku podnoszenia ich świadomości społecznej o honorowym krwiodawstwie, współdziałanie z organizacjami zawodowymi, społecznymi na terenie gminy Police w celu propagowania idei honorowego krwiodawstwa).


IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
66.000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), z czego na realizację zadania, o którym mowa w:

 1) rozdz. III pkt 1 – 4.500 zł, 

 2) rozdz. III pkt 2 – 4.500 zł,

 3) rozdz. III pkt 3 – 30.000 zł,

 4) rozdz. III pkt 4 – 7.000 zł,

 5) rozdz. III pkt 5 - 16.000 zł, 

 6) rozdz. III pkt 6 -  4.000 zł.


Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku nieprzeznaczenia na ten cel środków w budżecie gminy na rok 2018. 

Konkurs ogłaszany jest na podstawie projektu budżetu na rok 2018. 

Wysokość środków łącznie i na poszczególne zadania może ulec zmianie.


V. Zasady przyznawania dotacji:

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r., poz. 1817), 

b)     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d)     spółdzielnie socjalne;

e)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


2) Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.


3) Podmioty uprawnione przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych
w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.


4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2018 roku.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadań:


1) Termin realizacji zadań: styczeń - grudzień 2018 rok.


2) Warunki realizacji zadań:


Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

-        -prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem, 

-        dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem, 

-        posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem, 

-        spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.


Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 24) oraz pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

a)         prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,

b)         umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej),

c)         statut.


Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.


VII. Terminy składania ofert:


Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2017 roku do godz. 08:00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).


Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Maciej Usewicz (pok. 16, tel. 091 43 11 816) lub Katarzyna Golema (pok. 24, tel. 91 431 18 24).


VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1)      Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

a)          złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300), 

b)         złożoną przed podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert, 

c)          zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu, 

d)         złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, 

e)          zawierającą wszystkie wymagane załączniki, 

f)          zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie, 

g)         spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt VI.

 

2)      Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

¾ możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;

¾ proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

¾ kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

¾ udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania),

¾ wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

¾ analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).

3)      W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta,
a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.

4)      Burmistrz Polic powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie. Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji opiniującej oferty konkursowe zostało umieszczone na stronie internetowej gminy Police, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Policach.

5)      Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.

6)      Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

7)      Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

8)      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:

¾      w Biuletynie Informacji Publicznej,

¾      w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,  

¾      na stronie internetowej Gminy Police.

 

IX. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.


 

X. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w latach poprzednich zadań publicznych tego samego rodzaju i związane z nimi koszty:

 

Rok 2017

 

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Pomorskie Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię

z siedzibą w Policach

4.495,50 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło Nr 15 w Policach

4.500 zł

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

27.650 zł

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci

z siedzibą w Szczecinie

7.000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej

14.000 zł

Razem:

53.650 zł

 

 

Rok 2016

 

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Pomorskie Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię

z siedzibą w Policach

4.499,78 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło Nr 15 w Policach

4.500 zł

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

27.650 zł

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci

z siedzibą w Szczecinie

7.000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej

14.000 zł

Razem:

53.650 zł
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane