W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Konkurs ofert - aktywizacja ludzi starszych

Police, dnia 29 listopada 2017 roku 

 

Burmistrz Polic

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego

 w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych


I. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Police, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.


II. Rodzaj zadania: wszechstronna aktywizacja ludzi starszych.


III. Zakres zadania: prowadzenie działalności mającej na celu umożliwienie ludziom starszym z terenu Gminy Police (rencistom, emerytom) aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, w tym w szczególności organizowanie czasu wolnego, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.


IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) – wysokość środków może ulec zmianie.

Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku nieprzeznaczenia na ten cel środków w budżecie gminy na rok 2018.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie projektu budżetu na rok 2018.


V. Zasady przyznawania dotacji:

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r., poz. 1817), 

b)     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d)     spółdzielnie socjalne;

e)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2) Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.


3) Podmioty uprawnione przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych
w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2018 roku.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania:


1) Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2018 roku.


2) Warunki realizacji zadania:

Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

¾    prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

¾    dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,

¾    posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,

¾    spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.


Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 24) oraz pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

a)         prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,

b)         umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej),

c)         statut.


Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.


VII. Terminy składania ofert:


Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2017 roku do godz. 08:00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).


Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Maciej Usewicz (pok. 16, tel. 91 43 11 816) lub Katarzyna Golema (pok. 24, tel. 91 43 11 824).


VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

a)      złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300),

b)      złożoną przed podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,

c)      zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

d)     złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

e)      zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

f)       zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

g)      spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt VI.

 

2)      Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

a)   możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;

b)   proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

c)    kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d)   udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania),

e)    wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

f)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).

3)      W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta,
a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.

4)      Burmistrz Polic powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie. Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji opiniującej oferty konkursowe zostało umieszczone na stronie internetowej gminy Police, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Policach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach.

5)      Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.

6)      Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

7)      Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

8)      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:

¾    w Biuletynie Informacji Publicznej,

¾    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,  

¾    na stronie internetowej Gminy Police.


IX. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania


X. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w latach poprzednich zadań publicznych tego samego rodzaju i związane z nimi koszty:

 

Rok 2017 rok                                                                                               Kwota


  1. Regionalne Stowarzyszenie Literacko- Artystyczne w Policach      3.900 zł
  2. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów

Rencistów i Inwalidów w Policach                                       5.000 zł

  1. Klub Seniora w Trzebieży                                                     1.000 zł

 

 

Rok 2016 rok                                                                                               Kwota


  1. Regionalne Stowarzyszenie Literacko- Artystyczne w Policach      1.500 zł
  2. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów

Rencistów i Inwalidów w Policach                                       2.500 zł

  1. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów

Rencistów i Inwalidów w Policach Koło nr 1 w Trzebieży             1.000 zł

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane