W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 12 stycznia 2016 roku

Protokół nr 19/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Policach
w dniu 12 stycznia 2016 r.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Rozpatrzenie skargi pana Romana Gajka na działalność Burmistrza Polic.
  5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  6. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2016 r.
  7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył obradom pan Andrzej Rogowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Policach, na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą skargi na działania Burmistrza Polic, złożoną przez Pana (osoba fizyczna) oraz po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanych stron, uznają jednogłośnie powyższą skargę za bezzasadną.

Uzasadnienie:

Sprawa dotyczy garażu położonego przy ul. Marii Konopnickiej 14-16 w Policach.

Przedmiotowy garaż znajduje się w obiekcie murowanym, bezpośrednio przyległym do wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Marii Konopnickiej 14-16 w Policach. Garaż został zwolniony przez najemcę w roku 2013, w związku z czym podjęto decyzję o jego sprzedaży. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa o gospodarce nieruchomościami oraz zarządzeń prawa lokalnego ogłoszone zostały dwa przetargi na przełomie 2014/2015 roku. W obu przypadkach z powodu braku ofert, rozstrzygnięcie nastąpiło z wynikiem negatywnym. Zgodnie z przepisami regulującymi zasady zbywania nieruchomości gminnych, przystąpiono do zbycia nieruchomości drogą rokowań. Rokowania na sprzedaż garażu zostały ogłoszone na dzień 18 maja 2015 roku, a cena wywoławcza wynosiła 5 500,00 zł. Do rokowań przystąpił tylko pan (osoba fizyczna), wpłacając wymagane wadium w wysokości 550,00 zł. Zgodnie z warunkami rokowań zgłoszenie powinno zawierać proponowaną cenę, lecz nie niższą, niż cena wywoławcza. Niestety, pan (osoba fizyczna) zaproponował nabycie garażu za cenę stanowiącą 20 % wartości ceny wywoławczej tj. 1 100,00 zł, co było niezgodne z warunkami ogłoszonych rokowań.

W związku z powyższym podjęta została decyzja o ponownym przeznaczeniu garażu do wynajęcia. Zgodnie z zachowaniem trybu przeprowadzenie przetargów na najem gminnych lokali użytkowych, przetarg ustny na najem powyższego odbył się 2 września 2015 roku, a nie jak przywołuje pan Roman Gajek
w dniu 2 lutego 2015 (wyjaśnienie w związku z pomyłką pisarską zainteresowany otrzymał w dniu 5 listopada 2015 roku). Do przetargu przystąpił jeden zainteresowany, który spełniając wszystkie wymagania, przetarg wygrał.

Pragnę nadmienić, iż pan (osoba fizyczna) informowany był na bieżąco o przeprowadzanych przetargach dotyczących sprzedaży garażu w formie pisemnej, których odbiór potwierdzał.

Stwierdzamy zatem, że wszelkie procedury sporządzania, publikacji, wykazu
i ogłaszania zostały zachowane, a wszyscy zainteresowani mieli równe prawa do przystąpienia i uczestnictwa w przetargu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej na podstawie powyższego, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne o gospodarce nieruchomościami oraz w oparciu
o zarządzenia prawa lokalnego stwierdzają jednogłośnie, iż skarga pana (osoba fizyczna) na działania Burmistrza Polic jest bezzasadna.


Ad. 5.

Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.


Ad. 6.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła plan pracy na rok 2016 (w głosowaniu jawnym – za głosowało 5 radnych; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0).


Ad. 7.

Członkowie Komisji zapoznali się z pismami. które wpłynęły pod obrady Komisji.


Ad. 8.

Komisja za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie skargi złożonej przez Pana (osoba fizyczna) pod obrady sesji w dniu 26 stycznia 2016r. Wnioskuje jednocześnie, aby uzasadnienie skargi w formie projektu uchwały przygotować w oparciu o przepisy prawa, dokumentację przekazaną do Komisji Rewizyjnej oraz zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem w punkcie 4.

W odniesieniu do powyższego pragniemy dodać, że zdajemy sobie sprawę z tego, iż Samorząd terytorialny stanowi obszar, w którym przenikają się interesy uwarunkowane dobrem osobistym oraz dobrem publicznym. W konsekwencji może prowadzić do pewnych konfliktów, które należy eliminować.

Rozumiemy, że w pracę urzędnika wpisana jest konieczność podejmowanie decyzji, często o złożonym charakterze, w sytuacjach gdy prawo w sposób jasny i klarowny nie wskazuje określonych rozwiązań bądź też ustawodawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, które niesie codzienność.

Prosimy zatem, aby w konfrontacji z mieszkańcami uwzględniać zbiór wartości moralnych, których wspólnym mianownikiem są pozytywne relacje pracowników, współpracowników i mieszkańców Polic.


Ad. 9.

Przewodniczący Komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.

Na tym posiedzenie zakończono.Protokołował

Andrzej Rogowski                                          Przewodniczący Komisji


                                                                            Andrzej Rogowski

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane