W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 29 listopada 2016 roku


Protokół Nr XXIV/2016


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 29 listopada 2016 roku- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                          - 21


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik         - 21

nr 3 do protokołu


- nieobecnych                                                                                                     -   0


         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.PRZEBIEG OBRAD

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XXIV sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał porządek obrad.


Radni nie wnieśli uwag.


Porządek obrad przedstawia się następjąco:

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 października 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police w 2016 roku”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Police.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Dębostrów – stacja”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów Nadleśnictwa Trzebież za ochronne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
  i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  w Gminie Police w latach 2017-2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Police oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

                                                                                       Porządek obrad stanowi

załacznik Nr 5 do protokołu


 

Pkt  -  3  -  Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 października 2016 roku.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu                 25 października 2016 roku.

 

Pkt  -  4  -  Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu  25.10.2016r. do dnia 29.11.2016r. przedstawił Burmistrz Polic  W. Diakun (stanowi zał. nr 6 do protokołu).

W dyskusji głos zabrali: radny G.Ufniarz oraz Burmistrz Polic W.Diakun.

 

Pkt  -  5  -  Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police
w 2016 roku”.

Radny W. Gaweł przedstawił prezentację multimedialną omawiającą poszczególne sołectwa zgłoszone do konkursu.

Następnie zapoznał zebranych z protokółem  z 10 listopada 2016 r. z przebiegu konkursu (stanowiący załącznik nr 7 do protokołu).


I      miejsce – sołectwo Uniemyśl

II     miejsce – sołectwo Trzebież

III    miejsce – sołectwo Przęsocin

IV   miejsce – sołectwo Niekłończyca

IV   miejsce – sołectwo Tanowo

V    miejsce – sołectwo Pilchowo

VI   miejsce – sołectwo Tatynia

VII  miejsce – sołectwo Dębostrów

VII  miejsce – sołectwo Trzeszczyn

VIII miejsce – sołectwo Drogoradz

IX   miejsce – sołectwo Wieńkowo

 

Przewodniczący Rady W. Król podziękował członkom komisji za pracę, którą włożyli w ocenę sołectw. Poprosił pana burmistrza i przewodniczącego komisji o uroczyste wręczenie wyróżnionym sołectwom pamiątkowych dyplomów.


Przewodniczący Rady W. Król pogratulował wszystkim nominowanym i wyróżnionym sołectwom. Namawiał pozostałe sołectwa do wzięcia udziału w następnym konkursie. Po mimo tego, że wszyscy dbamy o swoje miejscowości, to jednak takie akcje konkursowe są z całą pewnością mobilizujące. Także w najbliższym czasie zajmiemy się tą uchwałą i pomyślimy jak to zmienić, bo potrzebne będą pieniądze.

 

Radny W.Gaweł – wystąpiliśmy do Pana Burmistrza z wnioskiem, aby każde sołectwo otrzymało w przyszłym roku pieniądze na zagospodarowanie estetyczne miejscowości.


Pkt  6  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  i w budżecie Gminy Police na rok 2016.


Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.

 

Radny G. Ufniarz stwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie oceniła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXIV/229/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Pkt  7  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.

Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie oceniła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXIV/230/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

 

Pkt  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2017 roku.

Z-ca Nacz. Wydz. OR M.Usewicz  przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radna Z.Hlek – stwierdziła, że Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XXIV/231/2016 stanowi  załącznik nr 10 do protokołu.

 

Pkt  -  9  -  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Police.

Z-ca Nacz. Wydz. GG R.Szczecka przedstawiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXIV/232/2016 stanowi  załącznik nr 11 do protokołu.


1 5     m i n u t     p r z e r w y

 

Pkt  -  10  -  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

Z-ca Nacz. Wydz. GG R.Szczecka przedstawiła projekt powyższej uchwały.


Radny M.Michalak – stwierdził, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XXIV/233/2016 stanowi  załącznik nr 12 do protokołu.

 

Pkt  -  11  -  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Dębostrów – stacja”.

Nacz. Wydz. UA A.Szostak przedstawiła projekt powyższej uchwały.


Radny M.Michalak – stwierdził, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wszelkie koszty związane ze zmianami w planie miejscowym poniesie pracownia projektowa, której błąd spowodował, że dzisiaj procedujemy tą uchwałę.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XXIV/234/2016 stanowi  załącznik nr 13 do protokołu.

 

Pkt  -  12  -  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów Nadleśnictwa Trzebież za ochronne.

Nacz. Wydz. UA A.Szostak przedstawiła projekt powyższej uchwały.


Radny M.Michalak – stwierdził, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii pozytywnie zaopiniowała negatywną opinię dotyczącą wniosku o uznanie lasów Nadleśnictwa Trzebież za ochronne.


W dyskusji głos zabrali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież A.Michnowicz, Przewodniczący Rady W.Król oraz Z-ca Burmistrza M.Greinert.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 16 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 5


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XXIV/235/2016 stanowi  załącznik nr 14 do protokołu.

 

Pkt  -  13  -  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
w Gminie Police w latach 2017-2021.

Przewodniczący Rady W.Król poinformował radnych, że jest obecny Pełnomocnik Burmistrza do spraw restrukturyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji p.A.Jaśkowiak.

 

Z-ca Burmistrza J.Pisański  przedstawił projekt powyższej uchwały.

W dyskusji głos zabrali: radny M.Różycki oraz Z-ca Burmistrza J.Pisański.


Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXIV/236/2016 stanowi  załącznik nr 15 do protokołu.

 

Pkt  -  14  -  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police.

Z-ca Burmistrza J.Pisański  przedstawił projekt powyższej uchwały.


W dyskusji głos zabrali: radny M.Dolak, Nacz. Wydz. GKM S.Staszkiewicz, Z-ca Burmistrza J.Pisański oraz radny K.Kowalewski.


Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.


5     m i n u t     p r z e r w y

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XXIV/2237/2016 stanowi  załącznik nr 16 do protokołu.

 

 

Pkt  -  15  -  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z-ca Burmistrza J.Pisański przedstawiła projekt powyższej uchwały.


W dyskusji głos zabrali: radny M.Różycki, Z-ca Burmistrza J.Pisański oraz radny G.Ufniarz.


Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 1

wstrzymujących się – 3


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.Uchwała Nr XXIV/238/2016 stanowi  załącznik nr 17 do protokołu.

 

 

Pkt  -  16  -  Podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Nacz. Wydz. OK W.Stefański przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny W.Kosiorkiewicz – stwierdził, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  będzie głosowała przeciwko tej uchwale.


W dyskusji głos zabrał: radny A.Sobczyk.


Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 2 radnych

przeciw – 16

wstrzymujących się – 3


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała nie została przez Radę przyjęta.Uchwała Nr XXIV/239/2016 stanowi  załącznik nr 18 do protokołu.

 

Pkt  -  17  -  Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Police oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Nacz. Wydz. OK W.Stefański  przedstawił projekt powyższej uchwały.


W dyskusji głos zabrali: radny G.Ufniarz, Z-ca Burmistrza M.Greinert oraz Nacz. Wydz. OK W.Stefański.

Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXIV/240/2016 stanowi  załącznik nr 19 do protokołu.

 

 

Pkt  -  18  -  Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt  -  19  -  Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady W.Król – poinformował radnych o piśmie od Naczelnika I Urzędu Skarbowego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

Radny G. Ufniarz – zaprosił radnych na spotkanie w dniu 15 grudnia z firmą, która dokonała oceny finansowej Gminy Police.

Radny A.Rogowski – poinformował, że Gimnazjum Nr 3 organizuje wsparcie dla mieszkańców Polic, polegające na zrobieniu „Polickiej paczki“. Zbierane są różnego rodzaju artykuły spożywcze, chemiczne, słodycze, koce, itp. Zbieramy to do 5 grudnia.

Radny K.Kowalewski - przedstawił interpelację w formie pisemnej, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.


Z-ca Burmistrza J.Pisański – decyzji administracyjnej nie ma.  Pan  ... ma do końca tego roku umowę dzierżawy na teren, na którym stoi ponad 40 kontenerów, tzn. garaży na łodzie – hangarów blaszanych. Pan wcześniej prowadził koło wędkarskie, w przedsiębiorstwie którego już nie ma. Faktycznie Pan ...  wpłaca czynsz dzierżawny, zbierając go od 40 mieszkańców naszej gminy. Jeden Pan nie powinien dysponować majątkiem gminnym. To jest wspólna nieruchomość. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wyłonienie wspólnej reprezentacji i nawet gdyby to był dalej Pan ..., to wybrany przez nich wspólnie. Nie może być sytuacji, gdy gmina jednemu Panu wydzierżawia, a on później bez uzgodnienia poddzierżawia i bierze pieniądze od pozostałych. Tylko taka była moja intencja, gdy organizowałem spotkanie z Panią Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i oczekiwałem, że wspólnie ponad 40 osób wyłoni swoją wspólną reprezentację. My byśmy chcieli w przyszłym roku zawrzeć umowę nie z Panem ..., jako osobą fizyczną, tylko z ludźmi którzy reprezentują Towarzystwo Kajakowe, czy Stowarzyszenie Przystań, itp. Nie może jedna osoba poddzierżawiać innym, bo to nie jest jego majątek prywatny. To jest własność gminy.

Radny K.Kowalewski – gmina powinna się zgłosić do obecnego dzierżawcy, któremu się udawało przez 25 lat utrzymywać to w stanie, w jakim jest. Jeżeli mają być tam wszyscy uwzględnieni, tzn. on także i osoby zgromadzone wokół niego. Ogólnie było wielkie zamieszanie, brak statutu. Tam są umowy, każdy ma swój odcinek i ma do niego prawa. Jest wiele niewiadomych. Osoby przez wiele lat inwestowały tam. Stwierdzenie, że posadowiony na powierzchni majątek nad powierzchnią ziemi jest gminy, według mnie jest pewnego rodzaju nadużyciem. Jest to majątek ludzi, którzy tam funkcjonują, a nie gminy. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w tak szalonym tempie podejmować tak ważne decyzje. To może grozić dla gminy pewnymi nieporozumieniami, które będą się długo ciągnęły. Porządkujmy, ale rozsądnie.

Z-ca Burmistrza J.Pisański – działka gruntu jest własnością gminy. Nie ma mowy, żeby jeden Pan zbierał jakieś pieniądze i odnosił do gminy. Liczyliśmy, że ludzie wyłonią współną reprezentację. Osoby korzystające mówią veto.

Przewodniczący Rady W.Król – powtarzamy się. Urząd odpowie na piśmie.

Radny S.Kajkowski - przedstawił interpelację w formie pisemnej, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.


Radny Z.Kołacki  - przedstawił  interpelację w formie pisemnej, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.


Radny W.Kosiorkiewicz – Pan Daniel Traut – fryzjer, w przyszłym roku podczas Dni Chemika chciałby bić rekord Guinnessa i oczywiście będzie liczył na jakieś wsparcie. Powołanie komisji Guinnessa kosztuje 40 tys. zł. Był już u p.A.Ryl i pewnie będzie chciał zwrócić się o pomoc do gminy.

Pkt  -  20  -  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i ogłosił
o godz. 12.15 zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Policach.


Protokołowała:

I. Zagórska-Król

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                        Witold Król

Powiadom znajomego