W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 21 czerwca 2016 roku

 Protokół Nr XX/2016

 

z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 21 czerwca 2016 roku
- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                                        - 21


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                    - 21

  nr 3 do protokołu- nieobecnych                                                                                           -   0 Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradachPRZEBIEG OBRAD

 

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.O godzinie 9.00 Przewodniczący  Rady W. Król  otworzył  XX sesję Rady Miejskiej w Policach.  Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.
Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący W. Król odczytał porządek obrad.


Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 31 maja 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia
  do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Polic do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży na rzecz Powiatu Polickiego udziału
  ½ części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej określonej numerem działki 23/6 o pow. 579 m2 z obrębu ewidencyjnego 16-Police.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości od Powiatu Polickiego, jako nieruchomości zamiennych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                 Porządek obrad stanowi

                                                                   załącznik nr 5 do protokołu

 

Pkt – 3 - Rozpatrzenie uwag do protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Policach w dnia 31 maja 2016 r.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.

 

Pkt – 4 - Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od dnia 31 maja  2016 r. do 21 czerwca 2016 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun (Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 6 do protokołu).


Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.


Pkt – 5 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

 

 

Przewodniczący W. Król poinformował radnych, że do projektu uchwały wpłynęła autopoprawka. (autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do protokołu)


Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: Radny K. Kowalewski, Z-ca Burmistrza M. Greinert.

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XX/196/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 8 do protokołu

 

 

Pkt – 6 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.

 


Sekretarz Gm. A. Komor scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radna Z. Hlek Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego stwierdziła iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XX/197/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 9 do protokołuPkt – 7 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police”.

 


Nacz. Wydz. FP A. Soprych-Kuśnierz scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XX/198/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 10 do protokołuPkt – 8 - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Polic do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.

 

 

Z-ca Burmistrza J. Pisański  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Adam Jaśkowiak jako twórca studium wykonalności do projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza przedstawił radnym powyższy projekt.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii M. Michalak przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki, Z-ca Burmistrza J. Pisański, radny K. Kowalewski.

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2 radnych


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XX/199/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 11 do protokołuPkt – 9 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.

 

 

Nacz. Wydz. GO A. Zielińska scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący Komisji IKRiE M. Michalak przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: radny A. Sobczyk, Z-ca Burmistrza M. Greinert, radny M. Dolak, radny M. Różycki.

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2 radnych


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XX/200/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 12 do protokołu15  minut przerwyPkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Police.

 Nacz. Wydz. GO A. Zielińska scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący Komisji IKRiE M. Michalak przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2 radnych


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XX/201/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 13 do protokołu
Pkt – 11 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży na rzecz Powiatu Polickiego udziału ½ części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej określonej numerem działki 23/6 o pow. 579 m2 z obrębu ewidencyjnego 16-Police.


 

Nacz. Wydz.GG  Z. Bobrowicz scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1 radny


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                 Uchwała Nr XX/202/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 14 do protokołuPkt – 12 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości od Powiatu Polickiego, jako nieruchomości zamiennych.

 

Nacz. Wydz.GG  Z. Bobrowicz scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Z-ca Burmistrza J. Pisański doprecyzował informację na temat projektu powyższej uchwały.

Radny M. Michalak Przewodniczący Komisji IKRiE przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: radny Kowalewski, Z-ca Burmistrza J. Pisański.

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                             Uchwała Nr XX/203/2015 stanowi

                                                             załącznik nr 15 do protokołu
Pkt – 13 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok.Radny A. Rogowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił  projekt powyższej uchwały.

Burmistrz Wł. Diakun  zapoznał radnych ze sprawozdaniem z budżetu za 2015 rok.

Skarbnik Gm. J. Zagórski omówił szczegółowo realizację budżetu i przedstawił statystykę dotyczącą  realizacji budżetu w 2015 r.

Z-ca Burmistrza J. Pisański omówił przedsięwzięcia zrealizowane w 2015 roku, a także przedstawił inwestycje, które będą kontynuowane w latach kolejnych.

Z-ca Burmistrza M. Greinert omówił sprawozdanie z realizacji budżetu w zakresie Oświaty, Kultury i Sportu, oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w 2015 r.

Radny G. Ufniarz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych przedstawił pozytywną opinie Komisji odnośnie sprawozdania z budżetu za 2015r.

Przewodniczący W. Król odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z budżetu za 2015 r. (stanowi załącznik nr 16)

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 17 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 4 radnych


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                             Uchwała Nr XX/204/2015 stanowi

                                                             załącznik nr 17 do protokołu
Pkt – 14 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.Radny A. Rogowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił  projekt powyższej uchwały i przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Polic.

Przewodniczący W. Król odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do RIO o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic abosolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.(stanowi załącznik nr  18)

Radny G. Ufniarz Przewodniczący Komisji BiFG przedstawił pozytywną opinie Komisji odnośnie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 17 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 4 radnych


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych

                                                             Uchwała Nr XX/205/2015 stanowi

                                                             załącznik nr 19 do protokołuPrzewodniczący W. Król złożył gratulacje Burmistrzowi i zastępcom Burmistrza, a także pracownikom urzędu.

Burmistrz Wł. Diakun podziękował radnym za udzielenie absolutorium, a także swoim zastępcom i pracownikom za wkład pracy w budżet w 2015 roku.

 

 

Pkt – 15 -   Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt – 16 -   Wolne wnioski.Radny G. Ufniarz – chciałbym wrócić do tematu ścieżek rowerowych. Na poprzedniej sesji wnioskowałem, aby zadbać o to, aby ścieżki rowerowe były pozbawione przeszkód w postaci zarastających krzewów, drzew. Niestety jeszcze nie udało się tego zrobić, ale liczę na to, że się uda. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że ścieżkach rowerowych pomiędzy „Starymi Policami”, a Zakładami Chemicznymi w dwóch miejscach są jakieś zapadliska, porobiły się dziury. Jest to teren nieoświetlony i stanowi to niebezpieczeństwo dla mieszkańców, dlatego prosiłbym o  interwencje, aby nie wydarzyło się tam jakieś nieszczęście.


Radny A. Sobczyk – złożył 4 interpelacje, które stanowią załączniki nr 20, nr 21, nr 22 i nr 23 do protokołu.


Radny M. Różycki – mam pytanie do Pana Burmistrza – w jakim stanie jest monitoring w gminie Police? Na naszej Komendzie skarżą się Policjanci ,że to co się dzieje można tylko oglądać, ale nie można tego rejestrować. Nie wiem czy to jest prawda? Czy można coś z tym zrobić? Wiem, że płacimy za monitoring, płacimy za konserwację, a faktycznie to nie funkcjonuje.


Radna H. Olejarnik – chciałam podziękować za postawienie ławeczek przy ul. Grzybowej przy posesji 10-18 – mieszkańcy bardzo się cieszą, szczególnie Panie które nie mogą chodzić. Bardzo dziękuję w imieniu mieszkańców.


Radny A. Echaust złożył Burmistrzowi gratulacje dot. absolutorium, a następnie złożył podziękowania za błyskawiczne rozpoznanie problemu bezpieczeństwa w ruchu pieszych na ulicy Mikołaja Reja i ul. Robotniczej. Druga sprawa dotyczy infrastruktury sanitarnej na terenie kompleksu turystyczno-plażowego – „zdecydowaliśmy się na rozbudowę w kierunku COŻ, natomiast niedoszacowaliśmy ruchu turystycznego i dlatego nie ma na tym terenie żadnej infrastruktury sanitarnej. Zwracam się w imieniu turystów, którzy przyjeżdżają do Trzebieży, żeby zastanowić się nad ustawieniem w tym miejscu toalet – na wysokości restauracji Delfin. Korzystając z okazji serdecznie zapraszam na bieg Neptuna 31 lipca w Trzebieży”.


Radna K. Seweryńczyk – chciałam podziękować Prezesowi TRANS-NET Panu Adamowi Pacholikowi za pomoc w realizacji Dnia Sąsiada w dniu 11 czerwca – przywiezienie ławek, postawienie toalety, odwiezienie tego wszystkiego. Również dziękuję Panu Nadleśniczemu Antoniemu Michnowiczowi za przywiezienie pieńków, na których ludzi mogli sobie usiąść. Bardzo wszystkim dziękuję.


Radny W. Gaweł – Chciałbym prosić Straż Miejską o opracowanie formy składania flagi , którą odsłaniamy wszelkiego rodzaju pomniki. Niebawem czeka nas odsłonięcie pomnika Solidarności. Jeżeli on w zamysłach organizatorów ma być odsłaniany Flagą Polic, czy Flagą Państwową – żeby opracować formę składania flagi. Bardzo mi się podoba jak flaga jest składana – można podpatrzeć w telewizji. Natomiast nie podobało mi się jak zwinięto w kłębek flagę w Otwocku i położono za pomnik.

Chciałbym podziękować za wysoką ocenę rajdu „Mobilny bez Samochodu”. Słuchając wypowiedzi Pana Pisańskiego, że już jest projektowana ścieżka rowerowa do Trzebieży, nasunął mi się pomysł - ponieważ za dwa lata czeka nas organizacja kolejnego Mobilnego …, to byśmy zaczynali go na Rynku przejechali do Trzebieży. W OSiR byłby finał, czyli tzw. „sprawa posiłkowa”, a potem odprowadzilibyśmy ich do granicy – tak mi się to marzy. Chciałbym życzyć, aby przez te dwa lata udało się tą ścieżkę rowerową zbudować.


Z-ca Burmistrza J. Pisański – ja a propos wystąpienia Pana Radnego Różyckiego – zdziwiony jestem stwierdzeniem, że Policjanci nie mają możliwości nagrywania, gdyż sam oglądałem materiał odnośnie wypadku śmiertelnego na ulicy Grzybowej, który to materiał posłużył do postawienia oskarżenia. Sprawdzimy – oficerowie dokładnie wiedzą z kim Policja ma umowę i kto w Gminie odpowiada za te kwestie. Mogą Państwu Radnym „zawracać głowę”, ale po co, skoro skutek będzie mniej istotny niż zwrócenie się bezpośrednio do wydziału TI, gdzie Pan Janik zajmuje się tymi instalacjami i ma nadzór nad firmą, która wykonuje dla nas przesył danych i obsługę tego systemu.


Przewodniczący W. Król – w zastępstwie Pana Burmistrza byłem obecny u Pana Prezydenta Krzystka w Szczecinie podczas podpisania umowy na modernizację ul. Przęsocińskiej. Ponieważ prowadzi to Powiat, to była podpisywana przez Starostę Powiatowego i przez Prezydenta Szczecina Pana Piotra Krzystka – będzie realizowana od 2017r. Mówię o tym dlatego, że część udziału finansowego będzie miała Gmina Police, a także Szczecin, Powiat Policki, Zakłady Chemiczne Police. Ta umowa została podpisana i bardzo dobrze. Myślę, że wiadukt będzie wyremontowany, a jakość jezdni poprawiona do stanu przyzwoitego.

Chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy brali udział w akcji przedszkola nr 10 – cała Polska czyta dzieciom.


Pkt – 17 – Zamknięcie obrad.
Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział  w obradach i o godzinie 12.40 ogłosił zakończenie XX  sesji Rady Miejskiej w Policach.

Protokołowała:

J. Przygodzka-Pawlak

                                                                                   Przewodniczący Rady

 

                                                                                          Witold Król


Powiadom znajomego