W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

BURMISTRZ  POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach
  podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

 1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

 1. Sporządzanie dokumentacji i zamawianie usług na utrzymanie i urządzanie zieleni w mieście i gminie Police. (poza pasami drogowymi).
 2. Nadzór nad firmami prowadzącymi prace w zakresie utrzymania i urządzania zieleni w mieście i gminie Police. (poza pasami drogowymi).
 3. Rozliczanie wykonywanych przez firmy zadań w ramach zawartych umów na utrzymanie i urządzanie terenów zieleni. (poza pasami drogowymi).
 4. Planowanie robót oraz wydatków związanych z utrzymaniem zieleni (poza pasami drogowymi).
 5. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej lub w ramach umowy in house w celu zamawiania usług na utrzymanie zieleni.
 6. Nadzór nad zielenią a w szczególności nad pracami wynikającymi z zawartych umów.
 7. Odbieranie i rozliczanie robót od wykonawców wynikających z zawartych umów.
 8. Sporządzanie sprawozdań z wykonywanych robót.
 9. Przygotowanie sprawozdań i zestawień wymaganych przepisami prawa oraz dla potrzeb urzędu.
 10. Współpraca z wydziałami urzędu w sprawach wynikających z zadań bieżących.

11. Prowadzenie bieżącej korespondencji i archiwizacji.

12. Uczestnictwo w kontrolach i wizjach lokalnych prowadzonych przez innych pracowników wydziału.

13. Prowadzenie innych postępowań i zadań zleconych przez przełożonych.


2. Warunki pracy na stanowisku

Praca  na pełny etat w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo.

Częste kontakty z interesantami, praca przy komputerze.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  lipcu  2020 r. nie przekroczył 6%.

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (ochrona środowiska lub pokrewne),
 2. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.
 3. Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o ochronie przyrody oraz aktów powiązanych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
  ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (Word, Excel)
 5. Prawo jazdy kat. B,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Obsługa urządzeń biurowych.

4. Wymagania pożądane

 1. Biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (Word, Excel),
 2. Prawo jazdy kat. B,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Obsługa urządzeń biurowych,
 6. Doświadczenie w administracji będzie dodatkowym atutem.

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy**,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych                                        i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów,   którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2   ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260 z późn.zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   13.08.2020 r.  do godziny 15oo/liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ pod adresem :

Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor
w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Ochrony Środowiska”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.

* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

 

 

Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic
72-010 Police,
ul. Stefana Batorego 3

2)    Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.

3)    dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit. a) i c)  RODO, art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917 z późn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260).

4)    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.

6)    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7)    W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)    Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora. 

10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.


Załączniki

Wynik naboru doc, 31 kB

Powiadom znajomego