W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePODINSPEKTOR Wydział Finansowo-Budżetowy (księgowość budżetowa i finansowa)

XML

TreśćBURMISTRZ POLIC
OGŁASZA KOLEJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach*
PODINSPEKTOR
 Wydział Finansowo-Budżetowy (księgowość budżetowa i finansowa)
nazwa stanowiska pracy, Wydział

1. Opis stanowiska pracy.

Do zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań w szczególności z zakresu:

1)     księgowania operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującym planem kont
oraz z przepisami prawa,

2)     dekretacji dokumentów księgowych,

3)     sporządzania poleceń księgowania,

4)     wprowadzania i kontroli zgodności planu finansowego,

5)     sporządzania sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej,

6)     sporządzania sprawozdań budżetowych w odpowiednich terminach, w tym Rb-27S,  RB-50, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-Z, RB-ZN, RB-UZ, RB-UN, RB-ST.

7)     przygotowanie dokumentacji i inwentaryzacja rozrachunków,

8)     przygotowywanie dokumentacji do postępowań sądowych,

9)     prowadzenie spraw związanych ewidencją i rozliczaniem podatku VAT, w tym:

a)     wystawianie faktur VAT,

b)     czynności związane z centralizacją VAT w Gminie Police,

10) sporządzanie przelewów,

11) koordynowanie spraw związanych ze schematami podatkowymi (MDR),

12) prowadzenie windykacji należności gminnych.

2.Warunki pracy na stanowisku


Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, wymagająca współpracy z innymi komórkami urzędu, częste kontakty z kontrahentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych. 


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  styczniu 2020r. nie przekroczył 6%.


3. Wymagania niezbędne:

1)    ukończone: średnia szkoła ekonomiczna, jednolite studia magisterskie z zakresu rachunkowości; wyższe studia zawodowe z zakresu rachunkowości, uzupełniające studia magisterskie z zakresu rachunkowości lub podyplomowe studia z zakresu rachunkowości,

2)     księgowanie operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych, dekretacja faktur, inwentaryzacja sald, sporządzanie sprawozdań finansowych,

3)    znajomość programów finansowo-księgowych,

4)    2 lata pracy w zakresie pełnej księgowości,

5)    bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa w zakresie pakietu office, z  naciskiem na arkusz kalkulacyjny excel,

6)     umiejętność korzystania z przepisów prawa oraz znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i podatkowych (w tym VAT) oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej,

7)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo.


4. Wymagania pożądane:

1)     doświadczenia zawodowe w zakresie rachunkowości budżetowej, rozliczeń podatku VAT,

2)     kursy lub szkolenia z zakresu księgowości, w tym księgowości budżetowej oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej

3)    umiejętności: zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, dobra organizacja własnej pracy, samodzielność w działaniu, komunikatywność, dobra pamięć,  sumienność, operatywność, praca w zespole, rzetelność, punktualność, kreatywność.


5.  Wymagane dokumenty:

1)    życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2)    list motywacyjny,

3)    dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (może być kserokopia),

4)    wypełniony kwestionariusz osobowy*,

5)    kserokopie świadectw pracy,

6)    referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku),

9)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych/Dz.U. z 2018r., poz.1260 z późn.zm. /.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 10 kwietnia 2020 roku,

pod adresem :

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3,    

72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor (księgowość budżetowa i finansowa) - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną dopuszcza się składanie ofert na potrzeby samej rekrutacji za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty elektronicznej. Przy zastosowaniu poczty elektronicznej skany dokumentów do oferty, winny być przekazane w pliku zabezpieczonym hasłem z wykorzystaniem Zip-7. Hasło należy wówczas przekazać w odrębnej wiadomości. Korespondencję tą proszę kierować na adres aflorek@ug.police.pl.

Dokumenty dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej będą wymagały złożenia
w formie papierowej po rozstrzygnięciu procedur rekrutacyjnych tylko w przypadku wybranego aplikanta.   

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy
ul. Stefana Batorego 3, I piętro.

6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police,
  ul. Stefana Batorego 3
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 3. dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO ,art. 22¹  § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019r. poz.1040 ) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanym.

* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane