W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceReferent w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

XML

Treść

BURMISTRZ  POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY      
w Urzędzie Miejskim w Policach

Referent  w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

 

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

- prowadzenie spraw związanych z pracami społecznie użytecznymi świadczonymi

  w gminnych jednostkach organizacyjnych,

- zaopatrzenie Urzędu Miejskiego w Policach w meble, materiały biurowe i środki        

   czystości,

- prowadzenie rejestru wysyłanej korespondencji,

- przyjmowanie zgłoszeń o awariach i konieczności napraw w Urzędzie,

- przygotowywanie umów i zleceń na dostawy i usługi oraz prowadzenie postępowań

  o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie.

 

2.Warunki pracy na stanowisku

 Praca  na pełny etat w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo.

 Częste kontakty z interesantami, praca przy komputerze.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2019r. nie przekroczył 6%.

 

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie  średnie,
 • minimum 2 letni staż pracy,
 • znajomość  ustawy   samorządzie gminnym,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • umiejętność obsługi  komputera i urządzeń biurowych.

 

4. Wymagania pożądane

-. zdolność  szybkiego uczenia się nowych zagadnień, samodzielność w działaniu,

   odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

 

5. Wymagane dokumenty:


     1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

     2) list motywacyjny,

     3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

     4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,

     5) kserokopie świadectw pracy,

     6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

     7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych                                       

         i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

         lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na

         potrzeby postępowania konkursowego ( formularz w załączniku).

     9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów,   

          którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2   

          ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych/Dz.U. z 2018r.,

          poz.1260 z późn.zm. /.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   14.11.2019r.  do godziny 15oo

/liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/   na adres :

Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referent -

 w Urzędzie Miejskim w Policach  w Wydziale  Organizacyjno-Prawnym”.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.


** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

 

6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police,
  ul. Stefana Batorego 3
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 3. dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO ,art. 22¹  § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019r. poz.1040 ) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora. 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 

Załączniki

Wynik naboru doc, 31 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane