W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceOgłoszenie o przetargu na dzierżawę działki zabudowanej pawilonem nr 32 na targowisku miejskim przy ul. PCK 7 w Policach

XML

Treść

DG.7150.14.2020.AD                                                                         Police, dnia  12.10.2020 r.

 

Burmistrz Polic 

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki gruntowej zabudowanej pawilonem nr 32 na terenie targowiska miejskiego przy ul. PCK 7 w Policach.


Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego netto za działkę o pow. 28,78 m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Działka nr 32 jest częścią nieruchomości położonej w Policach, ul. PCK - Piłsudskiego, o pow. 2,1703 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 39 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr SZ2S/00009148/1,

- nr 2080/2 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr SZ2S/00009149/8,

- nr 2080/7 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr SZ2S/00024872/6,

prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie - Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach. Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele działalności handlowo - usługowej.

 

Przeznaczenie po przetargu: 

Działka gruntowa zabudowana jest pawilonem przeznaczonym do prowadzenia działalności handlowo-usługowej. Dostosowanie pawilonu do przewidywanej działalności gospodarczej, w tym zgłoszenie ewentualnej zmiany sposobu użytkowania, przeprowadzi dzierżawca we własnym zakresie i na swój koszt. Zakres przewidywanych prac należy uzgodnić z administratorem targowiska.

 

Stawka wywoławcza: 25,06 zł/m2 + VAT 

Wadium:  890,- zł 

Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1,00 zł lub wielokrotność.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 48 w dniu 05.11.2020 o godz. 1000. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1/  wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na rachunek Gminy Police do dnia 03.11.2020 r. 

     nr konta: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076

     Bank Pekao SA II O/ Szczecin

     POB  Urząd Miejski w Policach, ul. Batorego 3, pok. 41, II p.

2/ przedłożenia Komisji Przetargowej:

   -  oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;

   -  dowodu tożsamości, 

 - pełnomocnictwa z podpisem notarialnie potwierdzonym, jeżeli w imieniu zainteresowanego  będzie występował pełnomocnik.

REGULAMIN


na oddanie w dzierżawę działki gruntowej zabudowanej pawilonem nr 32 na terenie targowiska miejskiego przy ul. PCK 7 w Policach.

 

1. Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego w Policach (www.police.pl) nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu. W przypadku wygrania przetargu przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej (lub ma działalność zawieszoną), warunkiem przejęcia działki i podpisania umowy dzierżawy będzie uprzednie dokonanie wpisu do CEIDG. W przeciwnym wypadku przetarg zostanie unieważniony.

3. Nie mogą uczestniczyć w przetargu osoby zalegające z opłatami lub podatkami na rzecz Gminy Police oraz jej jednostek organizacyjnych.

4. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem pięciu dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, lecz uchyliła się od podpisania umowy dzierżawy.

5. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Policach.

6. Osoba, która wygrała przetarg, musi przejąć działkę protokólarnie od Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Policach nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.

7. W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie działki w terminie, o którym mowa w pkt 6, bądź w inny sposób uchyli się od podpisania umowy, na dzierżawę przedmiotowej działki zostanie ogłoszony nowy przetarg.

8. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują przeprowadzający przetarg i osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca. Protokół podpisują członkowie komisji przetargowej i osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca działki.

9. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 oraz ukaże się na stronie internetowej urzędu nie później niż w trzecim dniu po zakończeniu przetargu. 

Dodatkowe informacje:

1. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy dzierżawy w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego (pok. nr 49. II p., tel. 91/431-18- 09 lub 48), Police, ul. Stefana Batorego 3.
2. Oglądanie wystawionej na przetarg działki zabudowanej pawilonem możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem targowiska (tel. 603 654 128). Plan targowiska poniżej.
3.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się wyłącznie do Wydziału Działalności Gospodarczej (pok. nr 49. II p., tel. 91/431-18- 09 lub 48) lub do administratora targowiska (tel. 603 654 128).
4. Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia i bez podania przyczyny.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane