W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części gminy Police, pn.:”Gmina Północ”

UA.6721.2.9.2021.ASZ                                                
Police, dnia 17.12.2021. 

 


 
OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA POLIC

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w części gminy Police, pn.:”Gmina Północ”

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art. 17a  i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741 t.j. ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i ust. 2, art. 40 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021, poz. 247 t.j. z póź. zm.)  oraz na podstawie Uchwały Nr  XLI/404/2018 Rady Miejskiej w Policach  z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police, pn.: „Gmina Północ”, zmienioną uchwałami  Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.02.2019 roku oraz Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2019 roku 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Gminy Police, pn. ”Gmina Północ”, wraz z wymaganymi załącznikami, stanowiskami organów i prognozą oddziaływania na środowisko


Zakres planu obejmuje obszary: 

a) obszar A, o powierzchni ok. 4,68 ha położony w Trzebieży;
b) obszar B, o powierzchni ok. 2,55 ha położony w Trzebieży;
c) obszar C, o powierzchni ok. 1,00 ha położony w Trzebieży;
d) obszar D i E, o powierzchni ok. 0,20 ha położone w Trzebieży;
e) obszar F i G, o powierzchni ok. 0,36 ha położone w Trzebieży;
f)  obszar H, o powierzchni ok 0,10 ha położony w Trzebieży;
g) obszar I, o powierzchni ok. 0,15 ha położony w Trzebieży;
h) obszar J, o powierzchni ok. 0,11 ha położony w Trzebieży;
i) obszar K, o powierzchni ok. 0,24 ha położony w Trzebieży;
j) obszar L, o powierzchni ok. 4,07 ha położony w Trzebieży;
k) obszar Ł, o powierzchni ok. 0,73 ha położony w Trzebieży;
l) obszar M, o powierzchni ok. 0,08 ha położony w Trzebieży;
m) obszar N, o powierzchni ok. 0,12 ha położony w Trzebieży;
n) obszar O, P i R, o powierzchni ok. 1,06 ha położone w Trzebieży;
o) obszar S, o powierzchni ok. 0,12 ha położony w Trzebieży;
p) obszar T, o powierzchni ok. 0,66 ha położony w Trzebieży;
q) obszar U, o powierzchni ok. 4,28 ha położony w Trzebieży;
r) obszar W, o powierzchni ok. 3,77 ha położony w Trzebieży;
s) obszar X, o powierzchni ok. 0,22 ha położony w Trzebieży;
t) obszar A1, o powierzchni ok. 0,37 ha położony w Drogoradzu;
u) obszar B1, o powierzchni ok. 0,41 ha położony w Uniemyślu;
v) obszar C1, o powierzchni ok. 0,10 ha położony w Uniemyślu;
w) obszar D1, o powierzchni ok. 3,13 ha położony w Uniemyślu;
x) obszar E1, o powierzchni ok. 0,11 ha położony w Uniemyślu;
y) obszar F1, o powierzchni ok. 0,57 ha położony w Niekłończycy;
z) obszar G1, o powierzchni ok. 2,27 ha położony w Niekłończycy;
aa) obszar H1, o powierzchni ok. 1,79 ha położony w Niekłończycy;
bb) obszar I1, o powierzchni ok. 0,77 ha położony w Dębostrowiu;
cc) obszar J1, o powierzchni ok. 0,29 ha położony w Dębostrowiu;
dd)  obszar K1 i L1, o powierzchni ok. 1,09 ha położone w Dębostrowiu;

Wyłożenie odbędzie się w dniach:

od dnia 28 grudnia 2021 roku  do dnia 27 stycznia 2022 roku   
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, 
ul. Bankowa 18, II piętro, sala konferencyjna
w poniedziałki w godz. 8.30 – 1530, od wtorku do piątku w godz. 730 - 1430 .

W tych dniach projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gmina Północ” będzie również dostępny do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Police w zakładce Urząd Miejski/tablica ogłoszeń.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 roku    od godz. 14.00 do godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18, II piętro, sala konferencyjna. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Polic.  Zgodnie z art. 8c w/w ustawy uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby  z oznaczeniem nieruchomości, które uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2022 roku.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46, pkt 1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021, poz. 247 t.j.ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu oraz stanowiskami organów. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi w sposób określony powyżej.

 

BURMISTRZ POLIC

WŁADYSŁAW DIAKUN

 

 

Informacja 

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic 
72-010 Police
ul. Stefana Batorego 3.

2.Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: 
Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311830.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw. 
4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.  
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w  przypadkach określonych w przepisach RODO.
7.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.  
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.
11. Zgodnie z art. 8a ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez burmistrza, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w w/c, osobom przysługuje prawo: do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, dostępu do danych i uzyskania informacji nt. źródła ich pochodzenia jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane