W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLIC o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Police, pn.: „Gmina Północ”

UA.6721.2.9.2021.ASZ                                                                                                                                                    Police, dnia 09.09.2021r. 

 


 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLIC
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części gminy Police, pn.: „Gmina Północ”
   

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 18 oraz zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz.741 z późn zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i ust. 2 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/404/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Gmina Północ”, zmienioną uchwałami Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. oraz Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Gmina Północ”, wraz z wymaganymi załącznikami, stanowiskami organów i prognozą oddziaływania na środowisko. 

Zakres planu obejmuje obszary: 

a)  obszar „A” o powierzchni ok. 4,68 ha położony w Trzebieży

b)  obszar „B” o powierzchni ok. 2,55 ha położony w Trzebieży;

c)  obszar „C” o powierzchni ok. 1,00 ha położony w Trzebieży;

d)  obszar „D” i „E” o powierzchni ok. 0,20 ha położone w Trzebieży;

e)  obszar „F” i „G” o powierzchni ok. 0,36 ha położone w Trzebieży;

f)  obszar „H” o powierzchni ok. 0,90 ha położony w Trzebieży;

g)  obszar „I”  o powierzchni ok. 0,15 ha położony w Trzebieży;

h)  obszar „J” o powierzchni ok. 0,11 ha położony w Trzebieży;

i)   obszar „K” o powierzchni ok. 0,63 ha położony w Trzebieży;

j)   obszar „L” o powierzchni ok. 4,07 ha położony w Trzebieży;

k)  obszar „Ł” o powierzchni ok. 0,73 ha położony w Trzebieży;

l)    obszar „M” o powierzchni ok. 0,08 ha położony w Trzebieży;

m)  obszar „N” o powierzchni ok. 0,12 ha położony w Trzebieży;

n)  obszar „O”, „P” i „R” o powierzchni ok. 1,06 ha położone w Trzebieży;

o)  obszar „S” o powierzchni ok. 0,12 ha położony w Trzebieży;

p)  obszar „T” o powierzchni ok. 0,66 ha położony w Trzebieży;

q)   obszar „U” o powierzchni ok. 4,28 ha położony w Trzebieży;

r)  obszar „W” o powierzchni ok. 3,77 ha położony w Trzebieży;

s)  obszar „X” o powierzchni ok. 0,22 ha położony w Trzebieży;

t)   obszar „A1” o powierzchni ok. 0,37 ha położony w Drogoradzu;

u)  obszar „B1” o powierzchni ok. 0,41 ha położony w Uniemyślu;

v)  obszar „C1” o powierzchni ok. 0,10 ha położony w Uniemyślu;

w)  obszar „D1” o powierzchni ok. 3,13 ha położony w Uniemyślu;

x)  obszar „E1” o powierzchni ok. 0,11 ha położony w Uniemyślu;

y)  obszar „F1” o powierzchni ok. 0,57 ha położony w Niekłończycy;

z)   obszar „G1” o powierzchni ok. 2,27 ha położony w Niekłończycy;

aa)  obszar „H1” o powierzchni ok. 1,79 ha położony w Niekłończycy;

bb) obszar „I1” o powierzchni ok. 0,77 ha położony w Dębostrowiu;

cc)  obszar „J1” o powierzchni ok. 0,29 ha położony w Dębostrowiu;

dd) obszar „K1” i „L1” o powierzchni ok. 1,09 ha położony w Dębostrowiu;

ee) obszar „Ł1” o powierzchni ok. 0,81 ha położony w Dębostrowiu.

Wyłożenie projektu planu odbędzie się od 23.09.2021 r. do 21.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18, II piętro, sala konferencyjna, w poniedziałki w godz. 8.30 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.00. W tych dniach projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gmina Północ” będzie również dostępny do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Police w zakładce Urząd Miejski/ tablica ogłoszeń.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.10.2021 r. w godzinach 14.00- 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Polic w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2021 r. Zgodnie z art. 8c w/w  ustawy uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46, pkt 1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu oraz stanowiskami organów. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi w sposób określony powyżej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Polic , 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w  przypadkach określonych w przepisach RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.  
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.
11. Zgodnie z art. 8a ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez burmistrza, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w w/c ustawie, osobom przysługuje prawo: do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, dostępu do danych i uzyskania informacji nt.  źródła ich pochodzenia jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).                                                                                        BURMISTRZ POLIC
                                                                                     WŁADYSŁAW DIAKUN

 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane