W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Burmistrz Polic ogłasza pierwszy pisemny przetarg na „Sprzedaż drewna pozyskanego z lasów Gminy Police”


 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna w trybie pisemnego przetargu ofertowego

 

 

Burmistrz Polic

ogłasza

 

 

pierwszy pisemny przetarg na  „Sprzedaż drewna pozyskanego z lasów Gminy Police” z terenu:  


 1. działki leśnej nr 368/1 położonej w obrębie Nr 1 Police, przy ul. Piastów
  w Policach (Jasienica okolice cmentarza komunalnego) – stanowiącego „Pakiet Nr I Jasienica”, w ilości 8,20 m3 ,
 2. działki leśnej nr 2 położonej w obrębie Nr 13 Police, przy ul. Nadbrzeżnej w Policach (Mścięcino) – stanowiącego „Pakiet Nr II Police”,  w ilości 111,98 m3.

 

 1. Podstawa prawna:

- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875)

- zarządzenie Nr 290/2017 Burmistrza Polic z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z drzew usuwanych z lasów stanowiących własność Gminy Police,

- zarządzenie Nr 334/2017 Burmistrza Polic z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z drzew usuwanych z lasów stanowiącym własność Gminy Police.


 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Burmistrz Polic

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police


 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
 2. Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police sala 32.
 3. Termin:  9 stycznia 2018 r.

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane drewno:
 2. Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się w lesie położonym w Policach –Jasienicy przy ul. Piastów  i w Policach Mścięcino przy ul. Nadbrzeżnej.
 3. Osobą do kontaktów z oferentami jest Pan Piotr Siuda, tel. 666 289 672 (kontakt
  w godzinach pracy Urzędu).
 4. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży i zapoznać się ze stanem technicznym drewna.


 1. Rodzaj i ilość sprzedawanego drewna:  

Przetarg dotyczy sprzedaży niżej wymienionego drewna opisanego w dwóch pakietach:

Nr pakietu

Gatunek

Sortyment

Ilość

(m3)

Cena wywoławcza

(zł/netto/pakiet)

Pakiet Nr I Jasienica


Akacja

S4Ak

8,20

1.139,80

Łącznie:

8,20

1.139,80

Pakiet Nr II Police

Akacja

S4Ak

42,06

5.846,34

Klon/jawor

S4Kl/Jw

10,82

1.190,20

Brzoza

S4Brz

6,48

777,60

Dąb

S2

5,20

962,00

Dąb

S4Db

11,03

1.533,17

Sosna

S2AP

34,88

4.708,80

Sosna

S4So

1,51

143,45

Łącznie:

111,98

15.161,56


 1. Ofertę mogą złożyć osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Każdy oferent może złożyć ofertę na zakup jednego pakietu lub na oba pakiety odrębnie.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu o zakup drewna jest:
 4. Złożenie pisemnej oferty, w terminie do dnia 9 stycznia 2018 r. do godziny 10:00 na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

1)      Oferty wraz  z dowodem wpłaty wadium, należy składać w zamkniętych kopertach (odrębnie na każdy pakiet) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach (72-010 Police), ul. Stefana Batorego 3, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00), oznaczonych nazwą firmy
i adresem oferenta,  zaadresowanych na Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, z dopiskiem odpowiednio:

a)      „Przetarg na sprzedaż drewna Police - Pakiet Nr I Jasienica”,

b)     „Przetarg na sprzedaż drewna Police – Pakiet Nr II Police”,

lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres Urzędu.

2)      O uznaniu oferty, że prawidłowo i terminowo została złożona decyduje moment doręczenia przesyłki do siedziby Urzędu Miejskiego w Policach.

3)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4)      Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

5)      Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Wpłata wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej tj.:

1)      za Pakiet Nr I Jasienica: 113,98 zł (słownie: sto trzynaście złotych 98/100),

2)      za Pakiet Nr II Police: 1.516,16 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset szesnaście złotych 16/100),

w terminie do dnia 5 stycznia 2018 r. do godziny 15,00, przelewem na rachunek bankowy  Gminy Police prowadzony  w II Oddziale Banku Pekao SA w Szczecinie, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076.

3)      Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police.

4)      W tytule przelewu napisać odpowiednio:

a)      „Wadium – oferta na sprzedaż drewna Pakiet Nr I Jasienica

b)     „Wadium – oferta na sprzedaż drewna Pakiet Nr II Police”.

 1. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 2. Przyjęcie zasad przeprowadzenia przetargu określonego w „Regulaminie przetargu na sprzedaż drewna pozyskiwanego z lasów stanowiących własność Gminy Police” stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, w sali konferencyjnej nr 32.
 5. Wadium.
 6. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia drewna.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
 8. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia
  w wyznaczonym terminie.
  1. Minimalna cena oferowana nie może być niższa niż cena wywoławcza.
  2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferowana cena – znaczenie 100 %

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta z najwyższą ceną, przy czym cena zaoferowana musi być wyższa od ceny wywoławczej.

 1. W przypadku wygrania przetargu wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet należności za zakupione drewno. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę oferentów, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował cenę powyżej ceny wywoławczej.
 3. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktu  są Pani Mariola Godlewska – telefon 91 4311813 oraz Pan Piotr Siuda, tel. 666 289 672, w godz. 7:00 – 15:00.
 5. W załączeniu:
 6. Formularz ofertowy na zakup  Pakietu Nr I Jasienica – załącznik nr 1,
 7. Formularz ofertowy na zakup Pakietu Nr II Police – załącznik nr  2
 8. „Regulamin przetargu na sprzedaż drewna pozyskiwanego z lasów stanowiących własność Gminy Police” – załącznik nr 3
 9. Wzór umowy sprzedaży – załącznik nr 4

Załączniki

Ogłoszenie docx, 29 kB

Powiadom znajomego