W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 816).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015, poz.1604)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016, poz.319)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
5. Wniosek możesz złożyć przez  internet: jeśli wybrałeś Police to wyślij wniosek przez platformę e PUAP: http://epuap.gov.pl (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Policach: /9s49g1knlz/skrytka).

 OPŁATY:

31 zł – opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 
Opłat należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Policach lub dokonać płatności w urzędzie (kartą lub blikiem).

BANK PEKAO SA IIO/SZCZECIN UL.BOGURODZICY 5. 70-400 SZCZECIN NR KONTA : 

71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

PODMIOTY I OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DANYCH:

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

I. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
- organy prokuratury
- organy Policji
- Komendant Główny Straży Granicznej
- Komendant Straży Marszałkowskiej
- Komendant Służby Ochrony Państwa 
- Inspektor Nadzoru Wewnętrznego
- Szef Służby Wywiadu Wojskowego
- Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
- organy Krajowej Administracji Skarbowej
- Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
- Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Szef Agencji Wywiadu
- Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
- Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
- sądy.

II. inne podmioty - jeżeli:
- wykażą w tym interes prawny
lub
- wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Policach (pok.3c) 91 43 11 855
Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich – 91 43 11 811, 43 11 812.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Burmistrz Polic.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Burmistrzem Polic można się skontaktować poprzez email iod@ug.police.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Burmistrz Polic wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez mail iod@ug.police.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
Unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

- upływu terminu ważności dowodu,

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

Uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.
ODBIORCY DANYCH
W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane dotyczące dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.
ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane