W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Pozwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej


POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

 
Podstawa prawna:
art. 24-30 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 •  załączniki do wniosku:
 1.  Opinia właściwego miejscowo Komendanta Policji,
 2. Opinia właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,
 3. Opinia właściwego miejscowo Kierownika Pogotowia Ratunkowego,
 4.  Opinia właściwego miejscowo przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 5.  Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa zawierający:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  •  informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym podzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 6.  Regulamin obiektu wraz z z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
 7.  Program i regulamin imprezy masowej ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
 8. Informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacja o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informacja o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej,
 9. Informacja o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowych i informacyjnych,
 10. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
 11.  Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 12.  Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 13.  Polisa ubezpieczeniowa organizatora imprezy ubezpieczająca go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy, na którą wstęp jest odpłatny,
 14.  Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

Termin załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania nastąpi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
 
Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Police, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem strony (art. 130 § 4 kpa).
 
Uwagi:
wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Opinie: organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
Opłaty:
82 zł za zezwolenie  opłata na konto bankowe
17 zł za pełnomocnictwo

PKO SA II Oddział Szczecin
  71 1240 3927 1111 0010 6012 9650
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria  Urzędu Miejskiego Police, pok.3cInformacja Tel. 91 43 11 811
 
 

Informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police
  ul. Stefana Batorego 3.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
  Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311830.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.  
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w  przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.  
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.


 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane