W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceZarządzenie Nr 167/10 Burmistrza Polic z dnia 21 lipca 2010 roku

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr 167/10
Burmistrza Polic
z dnia 21 lipca 2010 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polickie organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie „Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych
na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polickie organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie „Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych”,  w składzie:
1. Maciej Usewicz – przewodniczący (Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjo- Prawnego Urzędu Miejskiego w Policach)
2. Mariusz Sarnecki – członek (Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach)
3. Elżbieta Jarema – członek (Inspektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego w Policach)
4. Danuta Zaborowska – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej -  Polskiego Związku Niewidomych)
5. Zbigniew Witkowski – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej – Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
§ 2. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik do zarządzenia
Nr 167/10 Burmistrza Polic
z dnia 21.07.2010r.

Regulamin pracy komisji konkursowej
§ 1. Komisja konkursowa, zwana dalej komisją, powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Polic otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polickie organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie „Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych”.
§ 2. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3/5 jej członków
§ 3. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem pracy komisji zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o nie reprezentowaniu organizacji biorących udział w konkursie. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika stosuje się odpowiednio. 
§ 4. Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełnia”, „nie spełnia”) i pod względem merytorycznym.
§ 5. 1. Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie konkursu komisja ustala, czy oferta spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, w tym:
1) czy oferta została zgłoszona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. NR 264, poz.2207),
2) czy oferta została złożona przez przedmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,
3) czy oferta zawiera prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniem konkursu,
4) czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
5) czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (bilans, rachunek wydatków lub rachunek zysków i start, informacja dodatkowa), jeśli przedmiot działalność prowadził,
c) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
d) statut organizacji oraz jego zmiany
6) czy oferta jest podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione,
7) czy oferta zawiera termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie.
3. Konkurs zostanie unieważniony, jeśli:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ust. 2.

4. W drugim etapie konkursu komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert z uwzględnieniem kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby oraz doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem (ocena 0-25 pkt),
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów (ocena 0-20 pkt),
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania (ocena 0-30 pkt),
4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (ocena 0-10 pkt),
5) analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenie się z otrzymanej dotacji (ocena 0-10 pkt),
6) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg i ranga imprezy, jej atrakcyjność (ocena 0-5 pkt).
5.  Suma punktów przypadających na jednego członka komisji wynosi 100.

6. Członkowie komisji sprawdzają indywidualne karty dotyczące informacji o spełnianiu wymogów formalnych i oceny merytorycznej każdej oferty.

§ 6. 1. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert komisja sporządza protokół, w którym dokonuje oceny ofert z podaniem ilości otrzymanych punktów, przedstawia swoją opinię i proponuje wysokość dotacji.
2. Protokół komisji zostaje niezwłocznie przekazany Burmistrzowi Polic.
§ 7. 1. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.
2. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 8. W przypadku gdy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie zmian w ofercie, polegających na korekcie kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji oraz zmianie szczegółowego zadania/spójnego z kosztorysem/ i harmonogramu planowanych działań.
§ 9. Obsługę administracyjną komisji prowadzi pracownik Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane