W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

ZARZĄDZENIE NR 75/03 Burmistrza Gminy Police z dnia 15 maja 2003 roku

ZARZĄDZENIE NR 75/03
Burmistrza Gminy Police
z dnia 15 maja 2003 rokuw sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121 poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 113 poz. 984, z 2003 Nr 7 poz. 78) Burmistrz Gminy Police postanawia, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska. Zarządzenie winno być podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 91/02 Zarządu Gminy w Policach z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Załącznik do
ZARZĄDZENIA NR 75/03
Burmistrza Gminy Police
z dnia 15 maja 2003 roku


§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, musi spełniać nastepujące wymagania:

  1. W zakresie należytego poziomu wykonywania usług:

  1. zatrudnienie odpowiedniej do zakresu działalności liczby wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności zbierania, transportu i przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska,
  2. zatrudnienie co najmniej jednego pracownika nadzoru posiadającego przygotowanie zawodowe i kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi, ochrony sanitarnej i ochrony środowiska (obowiązki takiego pracownika może pełnić także właściciel firmy),
  3. zapewnienie gotowości zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z każdej nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności,
  4. zapewnienie odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie umowy nieruchomości zabudowanej z wymaganą czestotliwością, jednak nie rzadziej niż jeden raz w ciągu miesiąca,
  5. zapewnienie odbioru nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie umowy lub zgłoszenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty zgłoszenia,
  6. zapewnienie odbioru wielkogabarytowych odpadów komunalnych z obsługiwanej na podstawie umowy lub zgłoszenia nieruchomości gruntowej, w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia,
  7. zapewnienie wykonania usług mycia i odkazania pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenia właścicieli obsługiwanych nieruchomości,
  8. oznakowanie nazwą (firmą) przedsiębiorcy, używanego do prowadzenia przedmiotowej działalności taboru samochodowego i specjalistycznego, w sposób trwały i widoczny,
  9. zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i obsługi technicznej gwarantującej ciągłośc świadczenia usług w przypadku awarii pojazdu,
  10. przekazanie za pomocą karty przekazania odpadów odebranych z nieruchomości i urządzeń ruchomych odpadów komunalnych do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania,
  11. przekazanie za pokwitowaniem lub inną formą ewidencji nieczystości płynnych do stacji zlewnej.

  2. W zakresie zawierania umów oraz prowadzenia dokumentacji wykonywanej działalności:

  1. przedsiębiorca prowadzący działalnośc na podstawie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie może odmówić zawarcia umowy usuwania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z właścicielem nieruchomości położonej w obszarze wykonywanej działalności z uwzglednieniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie tej ustawy. W treści umowy musi być zawarta informacja o posiadaniu przez przedsiębiorcę wykonującego usługi wymaganego zezwolenia z przywołaniem jego znaku, daty wydania i okresu ważności, chyba że zezwolenie takie nie jest wymagane,
  2. w przypadku podjęcia przez Rade Miejską w Policach uchwały w trybie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 , poz. 622 z późn. zm.) określającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 niniejszego załącznika, opłaty pobierane przez przedsiębiorcę, nie mogą przekroczyć stawek opłat wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Policach,
  3. przedsiębiorca wykonujący usługi ma obowiązek, na żądanie właściciela nieruchomości, wystawiania faktur VAT za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych z poszczególnych nieruchomości, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu z wyszczególnieniem rodzaju i ilości usuniętych odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
  4. przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia spisu zawartych umów w zakresie usuwanych odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z poszczególnych nieruchomości w obszarze jego działania. Spis ten może być prowadzony w postaci elektronicznej bazy danych. Przedsiębiorca ma obowiązek okazywania i udostępniania informacji zawartych w wyżej wymienionym spisie - pracownikom upoważnionym przez Burmistrza Gminy Police, obowiązek ten dotyczy jedynie umów określających wywóz odpadów komunalnych lub nieczystości płynnych z terenu Gminy Police,
  5. przedsiębiorca wykonujący usługi ma obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług zawierającej co najmniej:
   1. adres nieruchomości - miejscowośc, ulica, nr oraz imię i nazwisko, nazwę firmy - właściciela nieruchomości,
   2. rodzaj usuwanych odpadów komunalnych - według kodów zgodnych z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) i nieczystości ciekłych,
   3. datę i ilośc (objetośc i masa) usuniętych odpadów,
   4. miejsce przekazywania usuwanych odpadów do odzysku i unieszkodliwiania.

  3. W zakresie standardu sanitarnego wykonywanych usług i ochrony środowiska:

  1. na podstawie zezwolenia na działalność polegającą na zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych zabronione jest transportowanie odpadów medycznych, weterynaryjnych, niebezpiecznych i nieznanego pochodzenia,
  2. zabronione jest transportowanie pojazdami samochodowymi stałych odpadów komunalnych niesegregowanych w nadwoziu otwartym lub otwartych pojemnikach. Inne rodzaje odpadów komunalnych muszą być przewożone pod nakryciem zabezpieczającym ich rozsypywanie w postaci siatek lub plandek - obowiązek ten nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych,
  3. transportowanie nieczystości ciekłych pojazdami samochodowymi dopuszczone jest wyłącznie w hermetycznie zamkniętych zbiornikach napełnianych i opróżnianych mechanicznie, nie zanieczyszczonych zewnętrznie nieczystościami,
  4. pojazdy służące do odbioru nieczystości ciekłych muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach,
  5. pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych muszą być parkowane na terenie zapewniającym zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,
  6. pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych z typowych pojemników muszą być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
  7. pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych muszą posiadać aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 , poz. 602 z późn. zm.),
  8. stan techniczny pojazdów do zbierania odpadów komunalnych musi zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia zobowiązany jest do wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych i spełnienie wymagań określonych niniejszym zarządzeniem, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności.

2. Przedsiębiorca wykonujący odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości komunalnych, zobowiązany jest do wykonywania obowiązków posiadacza odpadów określonych w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628, z 2002 r. Nr 41 poz. 365, Nr 199 poz. 1971, z 2003 r. Nr 7 poz. 78).
UZASADNIENIE


Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) nałożyła w art. 7 ust. 3 na Burmistrza Gminy Police obowiązek określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Niniejsze zarządzenie określa w/w wymagania.


Powiadom znajomego