W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 listopada 2015 roku


Protokół Nr 15/2015

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 23 listopada 2015 roku

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

5. Analiza projektu budżetu na 2016 r.

6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum.


Ad.2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 26.10.2015r.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24.11.2015r.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy omówił projekty uchwał w sprawie:

-  zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015;

- zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;

- opłaty prolongacyjnej.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Witold Stefański, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury omówił projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.


Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Anna Szostak, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części gminy Police pn.: „Wieńkowo”.

Do projektu przedstawionej uchwały nie wniesiono uwag.

Jednocześnie poinformowała zebranych, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części gminy Police pn.: „Dębostrów” zostanie wycofana z porządku obrad sesji ze względu na niekorzystne zapisy w projekcie umowy z PGNiG odnośnie planowanej wymiany rurociągu gazowego.   


Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Maciej Usewicz, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Prawnego, omówił projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2016 roku.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.


Zaproszeni na posiedzenie Komisji Zastępca Burmistrza Pan Maciej Greinert oraz Pani Anna Zielińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki  Odpadami omówili projekty uchwał w sprawie:

- uchylenia uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

- uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.

Poinformowali obecnych o planowanym przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz przestawili warianty, które zostaną zaproponowane mieszkańcom Polic.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Sebastian Staszkiewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Police w latach 2014-2018.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.


Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Zbigniew Koźlarek, Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji omówił projekty uchwał w sprawie:

- wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2016-2020;

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Komisja zaopiniowała uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  w Gminie Police.

W głosowaniu za przyjęciem - 6 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 1 (Radna Grażyna Pawłowska).


Ad.5

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy przedstawił wstępną analizę projektu budżetu na 2016 r.

Do przedstawionej  analizy nie wniesiono uwag.

Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji:

 - odpowiedzią na interpelację Radnej Rady Miejskiej w Policach Pani Grażyny Pawłowskiej  z dnia 21 października 2015r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Drogoradz oraz w miejscowości Uniemyśl;

- raportem Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 20 października 2015r.
w ramach projektu "Spotkajmy się na Podwórku";

- oświadczeniem Kierownika Klubu Nauczyciela Pana Mirosława Szwagierczaka z dnia 20 października 2015r. o zainteresowaniu dalszym prowadzeniem działalności w Klubie;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Zygmunta Kołackiego z dnia 14.10.2015r. w sprawie przebudowy zjazdów do lasu w ciągu ścieżki rowerowej Police - Tanowo - Pilchowo;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza Ufniarza  z dnia 28.10.2015r. w sprawie modernizacji śmietników;

- danymi statystycznymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie polickim za miesiąc wrzesień 2015 roku przygotowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;

- wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej nr 80 o naprawę szkód wyrządzonych  w nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 17 i ukaraniem sprawców;

- wnioskiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police na okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku po korekcie dokonanej przez Burmistrza Polic;

- odpowiedzią na interpelację Radnej Rady Miejskiej w Policach Pani Elżbiety Jaźwińskiej z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie modernizacji drugiego odcinka ul. Bankowej w Policach pomiędzy ulicą Grzybową i ulicą Przybora;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Artura  Echausta z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przycięcia drzew rosnących wzdłuż ulicy Rybackiej w Trzebieży;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie:

* wycięcia dwóch drzew na terenie gminnej działki nr 1937/52 obręb nr 15,

* usunięcia krzewów rosnących na tyłach sklepu monopolowego Korona,

* wykonania korekty koron drzew rosnących w ciągu ulicy Odrzańskiej;

- odpowiedzią na interpelację Radnych Rady Miejskiej w Policach Pana Andrzeja Rogowskiego oraz Macieja Dolaka z dnia 12 listopada 2015r.  w sprawie zaproponowania nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wstrzymania prac związanych z wykonywaniem oznakowania poziomego na przebudowywanym odcinku ulicy Bankowej w Policach.


Ad. 7

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak poinformował zebranych, że następne posiedzenia Komisji, które dotyczyć będą szczegółowego omówienia projektu budżetu na 2016 r. odbędą się 30.11.2015r. oraz 07.12.2015r.


W ramach omówienia stanu realizacji inwestycji miejskich (Wydział TI) Komisja wraz z Burmistrzem Panem Jakubem Pisańskim oraz Naczelnikiem Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Panem Krzysztofem Kuśnierzem przed rozpoczęciem posiedzenia w Urzędzie Miasta i Gminy dokonała wizji lokalnej następujących prac:

- przebudowy ulicy Mikołaja Reja w Policach (w trakcie obchodu odbyło się spotkanie z mieszkańcami);

- przebudowy drogi dojazdowej do ulicy Głowackiego w Policach;

- przebudowy ulicy Bankowej w Policach - ETAP I - od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Grzybowej.

 

Ad. 8

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołował:                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin  Michalak         

IZK

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane