W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 26 października 2015 roku

Protokół Nr 14/2015

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 26 października 2015 roku

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

5. Stan realizacji inwestycji miejskich (Wydział TI).

6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brali wszyscy członkowie.


Ad.2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 28.09.2015r.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad XII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27.10.2015r.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy omówił projekty uchwał w sprawie:

-  zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015;

-  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

- wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz sposobu i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Pani Anna Zielińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki  Odpadami omówiła projekty uchwał w sprawie:

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police;

- ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.


Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Anna Szostak, Naczelnik Wydziału Urbanistyki  i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Trzeszczyn i Pilchowo pn.: „TRZESZCZYN-PILCHOWO”.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Wioleta Świdurska, Inspektor w Wydziale Oświaty i Kultury omówiła projekty uchwał w sprawie:

- wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police;

- likwidacji Filii nr 6 Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach oraz przekształcenia Filii nr 8 Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Filię NOVA Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.

 Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.


Radny Rady Miejskiej Michał Rajewski przedstawił zebranym przyczyny wprowadzenia do porządku obrad sesji uchwały w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach kontroli w sołectwie Dębostrów.


Komisja zaopiniowała uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W głosowaniu za przyjęciem - 4 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 3.


Ad.5

Przewodniczący poinformował zebranych, że temat realizacji inwestycji miejskich zostanie omówiony na następnym spotkaniu komisji.

 

Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji:

- danymi statystycznymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie polickim za miesiąc sierpień 2015 roku z dnia 07 października 2015r.;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Krystiana Kowalewskiego z dnia 07 października 2015r. w sprawie umownego terminu ukończenia robót budowlanych związanych z „Przebudową ulicy Bankowej w Policach – etap I”;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Andrzeja Rogowskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach – opracowanie dokumentacji projektowej”;

- odpowiedzią na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Mariusza Różyckiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie informacji dotyczącej działek w obrębie 5 w Trzebieży, które uzyskały akceptację na zmianę przeznaczenia;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Krystiana Kowalewskiego z dnia 25 września 2015r. w sprawie zapuszczonego, zaśmieconego i zakrzaczonego lasu i jego skraju wzdłuż ulicy Okulickiego oraz zarośniętej, niezabezpieczonej nieruchomości  położonej w obrębie ulicy Wyszyńskiego w Policach;

- informacją  Burmistrza Polic Pana Władysława Diakuna z dnia 16 października 2015r. o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi         oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2016 roku ;

- wnioskiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police na okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.


 Ad. 7

Radny Rady Miejskiej Pan Radny Adam Sobczyk zaproponował przeprowadzenie wizji lokalnej dotyczącej prowadzonej inwestycji na ul. M. Reja oraz spotkania z mieszkańcami ul. W. Kadłubka ze względu na dużą różnicę w poziomach zabudowy poszczególnych posesji. W ramach omówienia realizacji inwestycji miejskich prowadzonych przez Wydział Techniczno – Inwestycyjny, przewodniczący za zasadne uznał przeprowadzenie wizji lokalnej także na ul. Bankowej oraz ul. Głowackiego, co spotkało się z aprobatą obecnych.  


 

Ad. 8

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.Protokołował:                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin  Michalak       

IZK

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane