Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 czerwca 2014 roku.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Posiedzenia otworzyła przewodnicząca komisji Pani Zofia Hlek.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Zaproszenie Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, Pani Anny Szostak w celu omówienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego pn. „DUN”.

5. Omówienie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w Policach.

6. Wyrażenie opinii na temat projektu programu „Rodzinne Police”.

7. Zapoznanie z pismami skierowanymi do Komisji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodnicząca komisji otworzyła obrady. W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych.

Ad. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad. 3

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 26 maja 2014 r.

Ad. 4

Pani Anna Szostak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Policach omówiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego pn. „DUN”. Zwracając przy tym uwagę na najistotniejsze punkty projektu uchwały:

· Zał.. 1.6 – zmiana w części planu „Zakłady” zostaje wprowadzona w związku z planami rozwoju działalności biznesowej jednej z działających na tym terenie spółek.

· Zał. 1.7 – zmiana dotyczy obrębu Stare Miasto i polegać będzie na przeznaczeniu gruntu pod działalność „sport i turystyka” oraz organizacja parkingu.

· Zmiana przeznaczenia z działalności rolniczej na budownictwo mieszkaniowe.

· Pozostałe propozycje dotyczą głównie zmian przeznaczenia gruntu w celu dostosowania do odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych (drogi wewnętrzne, pętla autobusowa).


Ad. 5

Komisja zapoznała się z pozostałymi projektami uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej.

· Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Police na rok 2014.

· Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

· Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/228/96 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie utworzenia spółki do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina i gminy Police .

· Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przęsocin.

· Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Police na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

· Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Police na stałe obwody głosowania, ustalenie granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

· Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Police za 2013 rok.

· Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.

· Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Ad. 6

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy odnośnie bezrobocia w gminie Police w kwietniu 2014 r.

Poziom bezrobocia w powiecie Polickim w stosunku do stycznia 2014r. spadł w kwietniu o ok. 5.2 % i przedstawiał się następująco:

· Liczba bezrobotnych spadła w województwie Zachodniopomorskim o 5 682 osoby, ze 110 994 osób do 105 312 osób. W powiecie spadła o 160 osob (z 3 704 osób do 3 544 osób), a w gminie Police liczba osób bez pracy spadła z 2 371 do 2 207, tj. o 164 osoby.

· Wskaźnik bezrobocia w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym spadł: województwo zachodniopomorskie z 9.9% do 9.4%; powiat z 7.4% do 7.1%. Gmina: z 8.1% do 7.7%.

· Prognoza stopy bezrobocia w stosunku do osób czynnych zawodowo wynosi: dla województwa 17.1%; dla powiatu Polickiego 13.7% i jest niższa w stosunku do prognozy ze stycznia o ok. 1.0%

Odpowiedź na interpelację radnego Grzegorza Ufniarza.


Radny pan Grzegorz Ufniarz na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r. zgłosił interpelację w sprawie pozostawionych plakatów wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego. Odpowiedzi udzielił komendant Straży Miejskiej pan Ryszard Szremski, który jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że przepisy pozostawiają czas na uprzątnięcie materiałów agitacyjnych do 30 dnia po wyborach.

Pismo Tomasza Matyśkiewicza ze Związku Portów i Przystani Jachtowych – LOT Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.


Piszący wzywa do zajęcia stanowiska w sprawie projektu, który powstał w Urzędzie Morskim zakazującego uprawiania wszelkich sportów wodnych na obszarze Zalewu Szczecińskiego. Projekt taki stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju potencjału turystycznego m.in. gminy Police i jako taki wymaga wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu władz gminy. Do pisma dołączone zostało zaproszenie na spotkanie w tej sprawie w Urzędzie Morskim w Szczecinie w dniu 23 czerwca 2014 r.

Sprawa ta będzie przedmiotem interpelacji na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2014 r.

Rodzinne Police


W dniu 8 maja br. do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Burmistrza Polic zawierające materiał roboczy (do dyskusji) odnoszący się do programu Rodzinne Police.

Opracowanie zawiera obszerne i ciekawe dane demograficzne naszej gminy odzwierciedlające sytuację z 2002 roku. Brak danych z roku 2012. Wprawdzie w tekście pada stwierdzenie „ze względu na niską dynamikę zmian ludności przyjęto, iż dane te ( z 2002r) przy ewentualnych wahaniach są aktualne” należy ten fakt przyjąć z rezerwą.

Wszystkie badania przyczyn obniżenia się liczby narodzin wskazują, że główną, choć nie jedyną przyczyną ego zjawiska jest sfera ekonomiczna. Tylko radykalne działania w skali całego kraju, takie jak celowa i dedykowana na rodziny wielodzietne polityka podatkowa państwa może sytuację odwrócić. Podobna jest sytuacja w Gminie Police, gdzie znaczna ilość rodzin charakteryzuje się niskim poziomem dochodów i zmuszona jest do korzystania z pomocy OPS wg załączonego materiału liczba rodzin korzystających z takiej pomocy przekraczała 1 600 w tym ok. 600. to rodziny z dziećmi..

Mniej istotne znaczenie ma pomoc samorządu, co nie znaczy, że powinniśmy takiej pomocy zaniechać.

W opracowaniu wskazano cele programu „Rodzinne Police”, z całą pewnością wyznaczone cele należy uznać za trafnie zdefiniowane.

Realizacja wymienionych celów o ile ma mieć znaczenie rzeczywiste, a nie propagandowe wymaga od gminy znacznych nakładów finansowych. Już dziś ponosimy znaczne koszty poprzez realizację zadań z zakresu OPS , OSiR, MOK i placówki oświatowe takie jak szkoły i przedszkola.

Beneficjentami Programu będą rodziny posiadające co najmniej dwoje dzieci. Nie możemy więc w tym przypadku mówić o pomocy rodzinom wielodzietnym. Program proponuje pomoc rodzinom niezależnie od dochodu i odnosi się do rodzin zamieszkałych, a nie tylko zameldowanych na terenie naszej gminy.

Program zawiera znaczący wykaz działań podjętych i realizowanych przez gminę w ostatnich latach.

Ulgi i zwolnienia mają miejsce w następujących dziedzinach:

1. Sport i rekreacja.

2. Edukacja.

3. Profilaktyka zdrowotna i ochrona zdrowia.

4. Dowóz dzieci do szkół.

5. Porady prawne.

Przedstawiono cały „wachlarz” propozycji do realizacji po uchwaleniu Programu:

1. Wprowadzenie ulg na wybrane, bardzo atrakcyjne oferty MOK w Policach.

2. W zakresie sportu i rekreacji wprowadzenie dalszych ulg w opłatach za korzystanie z zasobów OSiR w Policach i Trzebieży.

Inne atrakcyjne formy pomocy takie jak :

1. Korzystanie ze zniżek na imprezy kulturalne na obszarze miasta Szczecina.

2. Wprowadzenie ulg za bilety wstępu dla całych rodzin na imprezy sportowo – rekreacyjne w Szczecinie.

3. Ulgi na przejazd komunikacją publiczną.

Wymagają nawiązania formalnej współpracy z Miastem Szczecin.

Koszty. W opracowaniu podano orientacyjne koszty, nie są one małe, ale też nie przekraczają możliwości Gminy Police.

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa proponuje wdrożyć Program „Rodzinne Police” jak najszybciej, choćby bez udziału Polic w Programie Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Porozumienie ze Szczecinem może poczekać, rodziny w trudnej sytuacji nie powinny.


Wcześniej otrzymaliśmy materiał opracowany przez Wydział Organizacyjno – Prawny pod roboczym tytułem „Policka Karta Rodzinna – Koszt wdrożenia oraz funkcjonowania” (komunikacja miejska i LS, MOK i OSiR) wynika z niego, że łączny koszt dla całej rodzin z dwojgiem dzieci wyniesie miesięcznie 45 125,49 zł (rocznie 541 505.88 zł), zaś dla rodzin z trojgiem dzieci – 26 442.19 zł (317 306.28 zł) .

Postanowiono dyskusję nad Programem przenieść na czerwcową sesję Rady Miejskiej.

Ad. 8

Zakończono posiedzenie komisji.

Protokołował:

W. Król

Przewodnicząca Komisji

Zofia Hlek

IZK

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij