Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 44/2014 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach w dniu 26 maja 2014 roku.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Posiedzenia otworzyła przewodnicząca komisji Pani Zofia Hlek.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Omówienie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Policach.

5. Zapoznanie z pismami skierowanymi do Komisji.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodnicząca komisji otworzyła obrady. W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych.

Ad. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad. 3

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 15 kwietnia 2014 r.


Ad. 5

Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej omówił członek komisji Pan Witold Król.

· Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Police na rok 2014.

· Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Policach ul. Wojska Polskiego 68.

· Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Police.

· Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny sołectw, zgłoszonych do konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” w 2014 roku.

· Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia trzech okręgów wyborczych na obszarze Gminy Police dla wyborów do Rady Powiatu Polickiego.

· Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Police na rok 2016.

· Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Polic uprawnienia do ustanawiania stawek opłat za zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Ad. 6

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy odnośnie bezrobocia w gminie Police w marcu 2014 r.

Poziom bezrobocia w powiecie Polickim w stosunku do stycznia 2014r. spadł w lutym o ok. 1,9% i przedstawiał się następująco:

· Liczba bezrobotnych spadła w województwie Zachodniopomorskim o 6 174 osoby (ze 117 168 osób do 110 994 osób) w powiecie spadła o 183 osoby (z 3 887 osób do 3 704 osób), a w gminie Police liczba osób bez pracy spadła z 2 432 do 2 371, tj. o 61 osób.

· Wskaźnik bezrobocia w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym spadł: województwo zachodniopomorskie z 10,5% do 9.9%; powiat z 7,8% do 7,4%. Gmina: z 8,5% do 8,1%.

· Prognoza stopy bezrobocia w stosunku do osób czynnych zawodowo wynosi: dla województwa: 17.9%; dla powiatu Polickiego: 14,2% i jest niższa w stosunku do prognozy ze stycznia o ok. 0,6%

Odpowiedź na interpelację radnych Rady Miejskiej w Policach.


Radni pan Grzegorz Ufniarz i Michał Rajewski wnieśli do Burmistrza Polic interpelację dotyczącą zagospodarowania terenu przy Urzędu Miejskiego w Policach (teren w kierunku ul. Grunwaldzkiej).

Burmistrz odpowiada, że ze względu na ograniczone środki finansowe i inne niezbędne wydatki inwestycyjne zrezygnował z realizacji tego zadania (nawet w ograniczonym zakresie jakim mogłoby być wykonanie samej modernizacji).

Jednocześnie burmistrz informuje radnych, że planuje wrócić do planów porządkowania otoczenia urzędu w 2015 r.

Finałem tej informacji jest projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2014, w której burmistrz proponuje przeniesienie kwoty 250 000 zł na inne zadanie.

Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Police na rok 2016.


Radna Pani Patrycja Nowak, złożyła na sesji Rady Miejskiej w dniu 4 marca br. w imieniu Klubu Radnych PO RP projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Police na rok 2015. Projekt obarczony był wieloma błędami prawnymi i nie uzyskał wymaganej prawem pozytywnej opinii radcy prawnego Urzędu, brak było też opinii wiodących Komisji Rady Miejskiej, w tym przypadku Komisji Budżetu i Finansów Gminnych oraz Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.

W dniu 10 kwietnia 2014 r. do Biura Rady Miejskiej dostarczony został nowy projekt uchwały uwzględniający uwagi radcy prawnego oraz uwarunkowania terminowe wynikające z nadchodzących wyborów. Przewodniczący Rady przekazał ten Projekt niezwłocznie tj. 11 kwietnia 2014 r. do Burmistrza Polic celem sprawdzenia przez Radcę.

Projekt uzyskał pozytywną opinię prawną i został przesłany do właściwych Komisji Rady Miejskiej w Policach w celu wydania przez nie opinii.

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie ocenia projekt uchwały i jednogłośnie rekomenduje Radzie Miejskiej w Policach jej podjęcie.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi za rok 2013

Gmina w 2013 roku przeznaczyła na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe kwotę 1 593 011,44 zł.

Wszystkie dotacje zostały przekazane organizacjom w trybie otwartych konkursów ofert.

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

1. Pomoc społeczna – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (środki pochodzą z budżetu państwa). Dotację w kwocie 479 780 zł otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach.

2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych. Dotację w kwocie 80 000 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny.

3. Ochrony zdrowia

a. Opieka i pomoc osobom chorym na fenyloketonurię. Dotację w kwocie 4 500 zł otrzymało Towarzystwo przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Chorych na Fenyloketonurię.

b. Opieka nad ludźmi chorymi na cukrzycę oraz profilaktyka cukrzycy. Dotację w kwocie 4 313.96 zł otrzymało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach.

c. Prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych. Dotację w kwocie 27 650 zł otrzymało Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów.

d. Prowadzenie hospicjum dla dzieci. Dotację w kwocie 7 000 zł otrzymała Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Szczecinie.

4. Przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin. Dotację w kwocie 27 700 zł otrzymało Polickie Stowarzyszenie Abstynentów „Ostoja”.

5. Wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych. Dotację w ogólnej kwocie 5 500 zł otrzymały:

a. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach – 2 500 zł.

b. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach Koło w Trzebieży - 1 200 zł.

c. Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Policach – 1 800 zł.

6. Utworzenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych. Dotację w kwocie 122 681,44 zł (w 2013 r.) otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie.

7. Ochrona zwierząt. Dotację w kwocie 20 000 zł otrzymało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach.

8. Turystyka i krajoznawstwo. Dotację w kwocie 5 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” na realizację zadania „Wycieczki po fabryce, rajdy i historyczna gra terenowa”.

9. Wypoczynek dzieci i młodzieży. Dotację w ogólnej kwocie 45 000 zł otrzymały:

a. Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego na kwotę 20 000 zł.

b. Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Police na kwotę 5 000 zł.

c. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny na kwotę 20 000 zł.

10. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotację w ogólnej kwocie 45 000 zł otrzymały:

a. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” na kwotę 27 000 zł.

b. Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne na kwotę 9 000 zł.

c. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku na kwotę 9 000 zł.

11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Dotację na ogólną kwotę 679 000 zł (dwa postępowania 500 000 zł + 179 000 zł) otrzymały:

a. Uczniowski Klub Żeglarski „Bras” – kwota 18 000 zł.

b. Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” – kwota 70 000 zł.

c. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” – kwota 7 000 zł.

d. Uczniowski Klub Sportowy „ Fala” - kwota 15 000 zł.

e. Uczniowski Klub Sportowy „Chemiczek” – kwota 7 000 zł.

f. Uczniowski Klub Sportowy „Champion” – kwota 25 000 zł.

g. Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik” – kwota 14 000 zł.

h. Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – kwota 40 000 zł.

i. Klub Piłkarski „Chemik Police” – kwota (w dwóch postępowaniach) 113 000 zł + 279 000 = 292 000 zł.

j. Atletyczny Klub Sportowy „Promień” – kwota 50 000 zł.

k. Ludowy Klub Sportowy „Rybak” w Trzebieży – kwota 40 000 zł.

l. Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” – kwota 20 000 zł.

m. Polickie Stowarzyszenie Strzeleckie „Grajcar” – kwota 18 000 zł.

n. Klub Sportów Walki „Police” – kwota 15 000 zł.

o. Klub Sportowy „Tanowia” – kwota 40 000 zł.

p. Klub Sportowy „Cholew Sport Police” – 8 000 zł.

Oprócz ww. zadań realizowano inne zadania tzw. „mały grant”;

1. Zadanie publiczne w zakresie aktywizacji ludzi starszych „50 lat w służbie ludzi starszych i niepełnosprawnych” – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach – dotacja w wysokości 1 000 zł.

2. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

a. „ XXI Międzynarodowy Rajd Pieszy” – PTTK Regionalny Oddział Szczeciński – dotacja w wysokości 1 900 zł.

b. „Rajd Niepełnosprawnych Puszcza Wkrzańska” – PTTK Regionalny Oddział Szczeciński – dotacja w wysokości 1 165 zł.

c. „XXII Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy” – PTTK Regionalny Oddział Szczeciński – dotacja w wysokości 1 835 zł.

3. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a. „ XXIV Turniej im. M. Gajewskiego w tenisie stołowym, XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Bieg Uliczny „Policka Piętnastka” – TKKF „Tytan” – dotacja w wysokości 9 000 zł.

b. „Gminny kalendarz imprez pn. „Na Pograniczu” – Uczniowski Klub Sportowy „Activ” – dotacja w wysokości 7 000 zł.

c. XXVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy im. T. Gniota” – Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” – dotacja w wysokości 5 000 zł.

d. „Integracja środowiska przez krzewienie kultury fizycznej i sportu” – Klub Sportowy „Tanovia” – dotacja w wysokości 10 000 zł.

4. Zadanie w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży „ Obóz pod namiotami 7 Polickiej Drużyny Harcerek „Potok” w ramach Harcerskiej Akcji Letniej” – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno-Zachodni – dotacja w wysokości 2 500 zł.

Oprócz powyższego realizowano imprezy z udziałem jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Policach :

1. OSiR – współorganizowanie imprez rekreacyjno - sportowych - 8 imprez

2. OSiR – wspieranie organizacyjne – 18 imprez

3. MOK – współorganizator 14 imprez.

Dodatkowo OSiR i MOK nieodpłatnie użyczały sale i obiekty.

Rodzinne Police


W dniu 8 maja br. do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Burmistrza Polic zawierające materiał roboczy (do dyskusji) odnoszący się programu Rodzinne Police. Członkowie Komisji jednogłośnie popierają wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej o przeprowadzenie debaty na temat polityki rodzinnej na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2014 r.

Ad. 8

Zakończono posiedzenie komisji.

Protokołował:

W. Król

Przewodnicząca Komisji

Zofia Hlek

IZK

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij