Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 42/2014 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 marca 2014 roku.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Posiedzenia otworzyła przewodnicząca komisji Pani Zofia Hlek.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Zaproszenie Pana Janusza Zagórskiego – Skarbnika Gminy Police w celu omówienia projektów uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014 – 2024 oraz projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014.

5. Zaproszenie Pana Ryszarda Szremskiego Komendanta Straży Miejskiej w Policach na prośbę członka Komisji Pana Adama Sobczyka.

6. Omówienie pozostałych projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Policach.

7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Komisji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodnicząca komisji otworzyła obrady. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych, co stanowi quorum.

Ad. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad. 3

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 28 lutego 2014 r.

Ad.4

Pan Janusz Zagórski w sposób wyczerpujący omówił projekty uchwał budżetowych na LXI sesję Rady Miejskiej w Policach.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał.

Ad. 5

Pan Ryszard Szremski odpowiedział na zadane przez Pana Adama Sobczyka pytania, dotyczące stanu osobowego kierowanej przez siebie formacji, jaka jest Straż Miejska:

· Straż Miejska w Policach ma 13 etatów. Trzech strażników prowadzi prace biurowe, pozostałych 10 strażników wykonuje tzw. piesze patrole.

· Wg komendanta ten stan osobowy oraz przyznany przez Radę Miejską budżet zabezpiecza w 100% potrzeby jednostki i gwarantuje dobre wykonanie zadań.

· Aktualnie w związku z przejściem dwóch strażników do służby policyjnej istnieją 2 wakaty, a jedna strażniczka jest na urlopie macierzyńskim.

  • Nadal są realizowane wspólne z policją patrole piesze.

· Odłożono z powodu dużych kosztów realizację planu przeniesienia siedziby Straży Miejskiej do obiektów Trans Net –u.

Ad. 6

Pozostałe projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej omówił członek komisji Pan Witold Król:

· Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w spawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

Komisja rekomenduje Radzie podjęcie tej uchwały.

  • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

· Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Police.

Komisja rekomenduje Radzie podjęcie tej uchwały.

Ad. 7

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy odnośnie bezrobocia w gminie Police w styczniu 2014 r.

Poziom bezrobocia w powiecie Polickim i gminie Police w stosunku do grudnia ubiegłego roku wzrósł w styczniu o ok. 0.5% i przedstawiał się następująco:

· Liczba bezrobotnych wzrosła w województwie Zachodniopomorskim o 6 105 osób, ze 111 063 osób do 117 168 osób. W powiecie wzrosła o 147 osób (z 3 740 osób do 3 887 osób), a w gminie Police liczba osób bez pracy wzrosła z 2 296 do 2 432 tj. o 136 osób.

· Wskaźnik bezrobocia w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym wzrósł: województwo zachodniopomorskie z 9.9% do 10.5%; powiat z 7.5% do 7.8%. Gmina: z 8.0% do 8.5%.

· Prognoza stopy bezrobocia w stosunku do osób czynnych zawodowo wynosi: dla województwa: 18.7%; dla powiatu Polickiego: 14.8%.

Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013 – 2015 za 2013 rok” zostanie omówione na następnym posiedzeniu Komisji.

Interpelacja radnej Patrycji Nowak złożona na XL sesji Rady Miejskiej w Policach. Dotyczy przedstawionego w dniu 27 listopada 2012 r. „Gminnego programu wsparcia dla rodzin wielodzietnych” z obszaru gminy Police.

Klub radnych PO jeszcze dwukrotnie interpelował w tej sprawie (3 kwietnia 2013 r. i 16 lipca 2013 r.). Od złożenia wniosku minęło 15 miesięcy, od momentu złożenia „Programu”, a Burmistrz Polic nie złożył dotąd radnym żadnej propozycji, mimo optymistycznie brzmiących odpowiedzi na złożone interpelacje.

Radna pyta:

1. Jakie czynności i działania podjął Burmistrz w tej sprawie od lipca 2013 r.

2. Przedstawienie korespondencji prowadzonej z Miastem – Gminą Szczecin.

3. Przedstawienie wyników pracy zespołu roboczego. Szczególnie w zakresie założeń organizacyjnych i finansowych programu.

W dniu 25 marca 2014 r. do Biura Rady wpłynęło pismo nr OR.0003.7.2014 będące odpowiedzią Burmistrza Polic na powyższą interpelację. Burmistrz informuje o podjętych działaniach w sferze pomocy rodzinom wielodzietnym, a mianowicie:

· Na podstawie danych otrzymanych z MOK i OSiR powstało opracowanie, w którym zawarto wstępne założenia organizacyjne oraz szacunkowy kosztorys ewentualnego wdrożenia programu dla dwóch wariantów: +2 i +3.

· W Gminie Police od dawna funkcjonują rozwiązania wspierające rodziny wielodzietne:

- ulgi w żłobkach,

- ulgi w przedszkolach,

- nauka języka angielskiego w przedszkolach,

- szczepienia ochronne dzieci

Najbardziej korzystne dla rodzin wielodzietnych byłoby wprowadzenie ulg w komunikacji miejskiej, co jednak jest możliwe tylko przy włączeniu się Gminy Police do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie. W związku z tym od stycznia 2013 roku prowadzone są działania w tej sprawie. Wielokrotnie przedstawiciele Gminy Police spotykali się w tej sprawie z urzędnikami administracji m. Szczecina, w tym z Dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych p. Małgorzatą Olejnik.

Projekt porozumienia wpłynął do Urzędu Miejskiego w Policach w dniu 4.11.2013 r. i po zaopiniowaniu wraz z uwagami został przekazany do Urzędu Miasta w Szczecinie.

Na podstawie oceny problemów Burmistrz Polic przewiduje wprowadzenie uprawnień dla rodzin nie wcześniej jak ok. miesiąca września br.

W dniu 4 marca 2014 r. na sesji RM w Policach radna Patrycja Nowak w imieniu Klubu Radnych złożyła projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Police na rok 2015.

Projekt decyzją radnych został skierowany do Burmistrza Polic w celu uzyskania opinii oraz sprawdzenia poprawności pod względem prawnym. Przewodniczący uczynił to pismem z dnia10 marca br. Projekt ów (zgodnie ze statutem) został skierowany do komisji Rady Miejskiej celem uzyskania opinii właściwych komisji.

W dniu 24 marca 2014 r. Przewodniczący Rady otrzymał opinię Burmistrza, którą przesłał do wnioskodawców z obietnicą skierowania projektu pod obrady Rady Miejskiej na sesji w dniu 22 kwietnia 2014 r. po uzyskaniu opinii prawnej.

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego nie wnosi uwag co do słuszności podjęcia działań w sprawie wdrożenia w naszej gminie budżetu partycypacyjnego, ale z zachowaniem przepisów prawa i zabezpieczeniem na ten cel odpowiednich środków finansowych.

Odpowiedź na interpelację radnej Jadwigi Zielińskiej w sprawie zasad przyznawania lokali mieszkalnych w Gminie Police.

Komisja nie wnosi uwag co do merytorycznej strony udzielonej odpowiedzi.

Ad. 8

Nie zgłoszono dodatkowych wniosków

Ad. 9

Zakończono posiedzenie komisji.


Protokołował:

W. Król

Przewodnicząca Komisji

Zofia Hlek

IZK

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij