Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 41/2014 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 lutego 2014 roku.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Posiedzenia otworzyła przewodnicząca komisji Pani Zofia Hlek.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Zaproszenie pana Macieja Usewicza – Zastępcę Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego w celu omówienia projektów trzech uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Policach:

· Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police.

· Podjecie uchwały w sprawie realizacji w 2014 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych w gminie Police.

  • Podjecie uchwały z sprawie udzielenia pomocy powiatowi Polickiemu.

5. Zaproszenie pana Janusza Catewicza – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w celu omówienia projektów uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Policach:

· Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Police w latach 2014 – 2032.

· Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2014 r.”.

6. Omówienie pozostałych projektów uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Policach.

7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodnicząca komisji otworzyła obrady. W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych, co stanowi quorum.

Ad. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad. 3

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 21 stycznia 2014 r.

Ad.4

Pan Maciej Usewicz omówił wymienione projekty uchwał podkreślając, że wszystkie projekty są kontynuacją programów lub działań realizowanych przez gminę Police od kilku lat:

· Profilaktyczny program opieki skierowany do osób uzależnionych od alkoholu i dorosłych członków ich rodzin jest kontynuacją programu zaproponowanego przez pełnomocnika Burmistrza Polic ds. rozwiązywania problemów alkoholowych pana Jerzego Moroza i uchwalonego przez Radę Miejską w Policach w roku ubiegłym. Bowiem uznaje się za czas niezbędny dla tego typu terapii okres 18 – 24 m-cy.

W programie uczestniczyło 18 osób i był realizowany przez pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień w Szczecinie.

Program został zaopiniowany i uzyskał pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Program gminny realizowany jest niezależnie od świadczeń finansowanych ze środków NFZ.

Na finansowanie programu gmina zarezerwowała w budżecie na 2014 rok kwotę 45 000 zł.

Komisja rekomenduje Radzie Miejskiej podjęcie uchwały w tej sprawie.

· Realizację programu rozpoczęto w 2010 roku. Zostało zaszczepionych około 1 200 dzieci w wieku 2 do 5 lat. W latach 2011 – 2013 zostało zaszczepionych 701 dzieci. W 2014 roku do szczepienia kwalifikuje się 409 dzieci.

Koszt jednego szczepienia 248 zł. W budżecie przeznaczono na ten cel kwotę 60 000 zł, która zabezpieczy potrzeby w ok. 60%. Stąd deklaracja burmistrza o możliwości zwiększenia tej kwoty.

Komisja rekomenduje Radzie podjęcie uchwały w tej sprawie.

· Kwota 100 000 zł zostanie przekazana Powiatowi Polickiemu w celu kontynuacji budowy mieszkań treningowych i chronionych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie zarządzanych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach ( II etap).

Jest to wspólna inwestycja Gmin Powiatu Polickiego.

W latach 2012/2013 gmina Police wpłaciła na ten cel kwotę 500 000 zł, a jeszcze w tym roku (po dokonanym rozliczeniu) wpłaci kwotę 50 000 zł.

Komisja rekomenduje Radzie podjęcie tej uchwały.

Ad. 5

Pan Janusz Catewicz przedstawił i omówił następujące projekty uchwał:

· Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Police w latach 2014 – 2032”.

W gminie Police w 2009 r. znajdowało się ok. 74 000 m2powierzchni zawierającej azbest o łącznej masie ok. 970 ton.

Do usuwania azbestu zaangażowane zostaną pieniądze z WFOŚ i GW. Wnioski o dofinansowanie zainteresowani mogą składać do 30 lipca danego roku na min. kwotę 20 000 zł. Zaplanowano również odbiór depozytów.

Koszt demontażu 1 tony azbestu – 820 zł.

Z programu zostają wyłączone firmy prowadzące działalność gospodarczą.

Komisja rekomenduje podjęcie uchwały.

· Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2014 r.”

Projekt uchwały przedstawia kompleksowy sposób zapobiegania bezdomności zwierząt. Program opiera się głównie na działalności schroniska dla zwierząt w Dobrej oraz wolontariacie. Całość zadania finansuje budżet gminy Police, w którym zabezpieczono na 2014 r. kwotę 612 000 zł.

Ad. 6

Pozostałe projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej omówił członek komisji pan Witold Król.

· Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej „Program aktywności lokalnej dla gminy Police na lata 2014 – 2020”.

Program realizowany przez OPS sprzyjający integracji społecznej, zapobiegający wykluczeniu. Wpisujący się w Strategię Rozwoju dla gminy Police do roku 20120 oraz „Strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Police na lata 2006 – 2016.

Komisja rekomenduje Radzie podjęcie tej uchwały.

· Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Police na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Projekt uchwały o charakterze formalnym – zmiana załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Policach nr XXVIII/207/2013 z 29 stycznia 2013 r.

· Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki.

W związku z ustaleniami poczynionymi z sołtysami w 2010 roku w sprawie nieutworzenia w gminie Police funduszu sołeckiego – projekt uchwały o charakterze formalnym.

· Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad partycypacji gminy Police w roku 2014 w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt uchwały wprowadzony jako zamienny w stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Policach nr XXXIV/241/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. Projekt uchwały jest kolejnym krokiem władz gminnych w kierunku mieszkańców, których zabudowania mieszkalne położone są na terenach skanalizowanych. Zastanawiać powinien fakt, że w północnych rejonach naszej gminy tylko ok. 35% mieszkań jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Nie ma bowiem wątpliwości, że taka sytuacja wpływa negatywnie zarówno na stan środowiska jak i na właściwą eksploatację sieci.

· Przewodniczący Rady Witold Król poinformował członków Komisji o skierowaniu pod obrady XL sesji Rady Miejskiej projektów dwóch uchwał „budżetowych”. Sytuacja ta związana jest z pilną potrzebą sfinalizowania zakupu wozów bojowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Członkowie komisji otrzymali projekty uchwał.

Ad. 7

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy odnośnie bezrobocia w gminie Police w grudniu 2013 r.

Poziom bezrobocia w powiecie Polickim i gminie Police w stosunku do listopada 2013r. uległ nieznacznej poprawie.

· Liczba bezrobotnych przy wzroście w województwie Zachodniopomorskim ze 107 088 osób do 111 063 osób w powiecie nieznacznie spadła o 68 osób (z 3 808 osób do 3 740 osób).

· Wskaźnik bezrobocia w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym nieznacznie spadł: powiat z 7.7% do 7.5%. Gmina: z 8.2% do 8.%.

· Prognoza stopy bezrobocia w stosunku do osób czynnych zawodowo wynosi: dla województwa: 18%; dla powiatu Polickiego: 14.4%

Ad. 8

Nie zgłoszono dodatkowych wniosków.

Ad. 9

Zakończono posiedzenie komisji.


Protokołował:

W. Król

Przewodnicząca Komisji

Zofia Hlek

IZK

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij