W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 stycznia 2015r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęci protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Rozpatrzenie skargi pani Katarzyny Jankowskiej.

5. Wysłuchanie pana Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w sprawie skargi złożonej przez panią Katarzynę Jankowską.

6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.

8. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2015r.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.Ad. 1.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył pan Andrzej Rogowski – przewodniczący Komisji, na podstawie listy obecności stwierdził quorum.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji.


Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


Ad 3.

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4.

Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą pani Katarzyny Jankowskiej z dnia 08.09.2014 r. złożoną na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, która dotyczy„braku właściwego nadzoru przez ZGKiM nad realizacja prac naprawczych dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 10 w Policach”.


Ad. 5.

Członkowie Komisji po zapoznaniu się ze skargą pani Katarzyny Jankowskiej oraz dokumentacją przekazaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Wydział Organizacyjno-Prawny, protokołami z poprzednich posiedzeń Komisji Rewizyjnej, treścią umowy nr 80/2014, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i jednoczesnym wysłuchaniu pana Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, postanawia jednogłośnie uznać skargę na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach za bezzasadną.

Uzasadnienie:

Komisja ustaliła, iż właścicielem nieruchomości są osoby fizyczne, które posiadają 47,91% udziału, oraz Gmina Police posiadająca 52,09%. W imieniu wspólnoty zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.

Prace związane z częściowym wykonaniem remontu pokrycia dachowego części nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 10 w Policach zostały zatwierdzone
na mocy uchwały nr 7/1/2014 podjętej przez Wspólnotę Mieszkaniową
17 marca 2014r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru wykonawcy ww. robót, zawarto umowę
i przekazano plac budowy.

W trakcie wykonywania prac wystąpiły porywiste wiatry wraz z intensywnymi opadami atmosferycznymi, które poderwały tymczasowe zabezpieczenie pasa rynnowego i tym samym spowodowały zalanie mieszkań położonych na wyższych kondygnacjach.

Z powyższego wynika, że przyczyną zalania było niewłaściwe zabezpieczenie remontowanej części dachu przez wykonawcę i na tę okoliczność sporządzono protokół oraz wezwano wykonawcę do natychmiastowego zabezpieczenia przed kolejnymi zalaniami.

Na dzień 1września 2014 wyznaczono odbiór robót, jednak w noc poprzedzającą doszło do kolejnego zalania mieszkania i robót nie odebrano,
a wykonawcę zobowiązano do bezzwłocznego usunięcia szkód, służby techniczne sporządziły wymagane protokoły zalań, a kancelaria prawna, która współpracuje z ZGKiM pomogła poszkodowanym w sformułowaniu pism
o wypłatę odszkodowań do ubezpieczycieli.

Członkowie Komisji na podstawie powyższego uznali jednogłośnie,
iż reprezentanci Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kierowanej przez pana Dyrektora Ryszarda Niedworoka nie uchylali się od wykonywania powierzonych obowiązków, na wezwanie mieszkańców odpowiadali natychmiastową reakcją i zgodnie z umową (§7 pkt 2), prawem budowlanym
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (pkt. 5.2) nakazali wykonawcy bezzwłoczne usunięcie szkód. Ponadto pan Dyrektor
w porozumieniu z kancelarią prawną, wspomógł poszkodowanych mieszkańców w sformułowaniu pism o wypłatę odszkodowań do ubezpieczycieli.


Ad. 6.

Przewodniczący komisji zapoznał pozostałych członków z projektami uchwał
na najbliższą sesję RM. Po zapoznaniu się z projektami uchwał, komisja do powyższego nie wnosi uwag.

Ad. 7.

Członkowie Komisji zapoznali się z pismami. które wpłynęły na obrady Komisji.

Ad. 8.

Przedłożony plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 został przeanalizowany i zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. 9.

Komisja za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie skargi Pani Katarzyny Jankowskiej pod obrady sesji w dniu 27 stycznia 2015r. Wnioskuje, jednocześnie, aby uzasadnienie skargi w formie uchwały przygotować w oparciu o dokumentację przekazaną
do Komisji Rewizyjnej oraz zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem
w punkcie 5 i przepisami prawa.


Ad. 10.

Przewodniczący komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.


Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował

Andrzej Rogowski Przewodniczący Komisji

Andrzej Rogowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane