W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr XIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 listopada 2015 roku

Wersja strony w formacie XML

Protokół Nr XIII/2015


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 24 listopada 2015 roku
-   stan radnych Rady Miejskiej                                                                - 21


-   obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                 - 21

    nr 3 do protokołu


-   nieobecnych                                                                                          - 0
 Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach. 

PRZEBIEG OBRADPkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XIII sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał pismo Burmistrza Polic z dnia 18.11.2015 r. w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Police pn. „Dębostrów”, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Projekt wyżej wymienionej uchwały stanowił punkt 19 porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Policach.

 

 

Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady W. Król zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są uwagi do pisma pana burmistrza i do porządku obrad?


Radny M. Różycki zgłosił następujące wnioski: pierwszy wniosek o zmianę porządku obrad i drugi wniosek dotyczący zmiany treści uchwały w sprawie petycji.

Odnośnie pierwszego radny wnioskował, by rozpatrywanie petycji znalazło się przed uchylaniem uchwał śmieciowych, by było to zgodne z chronologią i logiką zdarzeń w tej sprawie.

Odnośnie punktu drugiego radny wniósł o zmianę treści projektu uchwały o rozpatrzeniu petycji w taki sposób, aby uznać ją za zasadną i przedmiotową. Uzasadnił swój wniosek następująco: „jak wynika z odczytanego porządku obrad będziemy dziś głosować nad uchyleniem tzw. uchwał śmieciowych oraz uznaniem złożonej w tej sprawie petycji za bezprzedmiotową. W takiej właśnie kolejności procedowanie tej sprawy w obecnym porządku obrad uważam za dalece niesprawiedliwe wobec osób popierających petycję. Nie zgadzam się również na uznanie petycji za bezprzedmiotową. Usiłujecie Państwo wmówić Policzanom, że …”


Przewodniczący Rady W. Król zwrócił się do radnego Różyckiego, aby ten wniosek odczytał przy procedowaniu przy petycji, bo to dotyczy samego punktu obrad, a mówimy teraz o porządku obrad.


Radny M. Różycki wyjaśnił przewodniczącemu, że odczytując to uzasadnia z jakiego powodu chce zmiany porządku obrad i odnosi się też do petycji, żeby zmienić treść petycji.


Przewodniczący Rady W. Król powiedział, że żeby zmienić treść petycji prosi zgłosić, jeżeli będzie procedowany ten punkt przy petycji. Wtedy pan radny będzie logicznie umotywowany w tym, żeby zmienić treść projektu uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król przyjął wniosek radnego Różyckiego. Zwracając się do Rady powiedział, że jako przewodniczący rady jest odpowiedzialny za stworzenie i sformułowanie porządku obrad. Ustalał porządek obrad zgodnie z logiką wpływu wniosków, pierwszy wniosek wpłynął od pana burmistrza, ten wniosek był już wcześniej ustalany. W dniu 10 listopada burmistrz na spotkaniu klubu radnych WS Gryf zobowiązał się o uchyleniu projektu uchwały podjętej na sesji październikowej. Pan burmistrz na konferencji prasowej 10 listopada potwierdził publicznie, że zostanie złożony wniosek o uchylenie uchwały.

Przewodniczący powiedział, że ten wniosek został złożony, natomiast wniosek o petycję pani ... został złożony dnia 12 listopada.

Wyjaśnił, że stąd wynika taka logika ustawienia przez niego porządku obrad. Jeżeli ma się kierować jakąś logiką to powinien się kierować także logiką wpływu wniosków, które są składane do przewodniczącego rady.

Przewodniczący powiedział, że traktuje wniosek radnego jako wniosek formalny i w związku z tym jest zobowiązany poddać go pod głosowanie.


Przewodniczący Rady W. Król przedstawił Wysokiej Radzie wniosek radnego M. Różyckiego, aby punkt 17 obrad został umieszczony jako punkt 15 przesuwając pozostałe punkty o jeden niżej. Jednocześnie poprosił, aby w przyszłości wnioski składać na piśmie, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 4 radnych

przeciw – 17 radnych

wstrzymujących się – 0.


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Wniosek został przez Radę odrzucony.

 

Radni nie zgłosili więcej uwag i wniosków do porządku obrad.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał porządek obrad.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 27 października 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Prezentacja wyników badań przeprowadzonej diagnozy problemów związanych z piciem alkoholu, paleniem nikotyny, przyjmowania narkotyków oraz przemocy rówieśniczej. Analiza porównawcza lata 2007 – 2011 – 2015.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police w 2015 roku”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2016 roku.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2016-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Police w latach 2014-2018.
 15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Police, pn.: „Wieńkowo”.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 1 radny

wstrzymujących się – 3 radnych.


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

 

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

 

Pkt - 3 -     Rozpatrzenie uwag do protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 listopada 2015 roku.


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.Pkt - 4 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 27 października 2015 r. do dnia 24 listopada 2015 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun.


Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.


 

Pkt - 5 -     Prezentacja wyników badań przeprowadzonej diagnozy problemów związanych z piciem alkoholu, paleniem nikotyny, przyjmowania narkotyków oraz przemocy rówieśniczej. Analiza porównawcza lata 2007 – 2011 – 2015.


Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych J. Moroz
zaprezentował wyniki przeprowadzonej diagnozy.

 

Prezentacja stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.


Przewodniczący Rady W. Król podziękował panu pełnomocnikowi i zaprosił radnych do zadawania pytań.


Głos w dyskusji zabrali: radny A. Echaust, Pełnomocnik Burmistrza J. Moroz, Burmistrz Wł. Diakun, radny G. Ufniarz, Naczelnik Wydz. OK W. Stefański.


Przerwa w obradach 15 minut


Pkt - 6 -     Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police w 2015 roku”.

 

Radny W. Gaweł przedstawił pokrótce sołectwa zgłoszone do konkursu, następnie odczytał protokół z 29 października 2015 r. z przebiegu konkursu stanowiący załącznik nr 9 do protokołu.


I      miejsce – sołectwo Przęsocin

II     miejsce – sołectwo Niekłończyca

III    miejsce – sołectwo Pilchowo

IV   miejsce – sołectwo Tanowo

V    miejsce – sołectwo Trzeszczyn

VI   miejsce – sołectwo Trzebież

VII  miejsce – sołectwo Dębostrów

III    miejsce – sołectwo Tatynia

IX   miejsce – sołectwo Drogoradz

X    miejsce – sołectwo Wieńkowo

 

Przewodniczący Rady W. Król podziękował członkom komisji za pracę, którą włożyli w ocenę sołectw. Poprosił pana burmistrza i przewodniczącego komisji o uroczyste wręczenie wyróżnionym sołectwom pamiątkowych dyplomów.


Przewodniczący Rady W. Król pogratulował wszystkim nominowanym
i wyróżnionym sołectwom. Namawiał pozostałe sołectwa do wzięcia udziału w następnym konkursie. Powiedział, że będzie wzięte pod uwagę, to co zasugerował w protokole przewodniczący komisji W. Gaweł, te wnioski dotyczące zmiany uchwały i docenienie finansowe tych wszystkich, którzy podejmą wysiłek, żeby w konkursie uczestniczyć. Po mimo tego, że wszyscy dbamy o swoje miejscowości, to jednak takie akcje konkursowe są z całą pewnością mobilizujące. Także w najbliższym czasie zajmiemy się tą uchwałą i pomyślimy jak to zmienić, bo potrzebne będą pieniądze.

 

Radny A. Partyka pogratulował przewodniczącemu komisji konkursowej za wspaniałą prezentację, podziękował za kontynuowanie tego, co komisja poprzedniej kadencji wnioskowała o to, żeby każde sołectwo dostało za uczestnictwo.

 

 

Pkt – 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

 

Przewodniczący Rady W. Król poinformował, że do tego projektu uchwały wpłynęła autopoprawka, którą radni otrzymali.

 

Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały oraz autopoprawkę do uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIII/113/2015 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

 

 

Pkt – 8 -     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIII/114/2015 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.Pkt – 9 -     Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.


Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIII/115/2015 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.Pkt – 10 -   Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2016 roku.


Sekretarz Gm. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: radny M. Dolak, radna E. Jaźwińska, Sekretarz Gm. A. Komor, radny G. Ufniarz, radny A. Rogowski, Burmistrz Wł. Diakun, Przewodniczący Rady W. Król.


Radny G. Ufniarz zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy, bo chciałby przygotować wniosek formalny do tej uchwały.


Przerwa w obradach 10 minut


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść wniosku złożonego przez radnych G. Ufniarza, M. Dolaka, E. Jaźwińską, A. Rogowskiego i Wł. Kosiorkiewicza stanowiącego załącznik nr 14 do protokołu.


Burmistrz Wł. Diakun stwierdził, że przyjmuje tą propozycję i powiedział, że będą dyskusje przy projekcie budżetu o wzięcie pod uwagę tej kwestii i zadowolenia wnioskodawców, żeby wszystko komponowało i było zgodne z tymi przypuszczeniami i z sumieniem.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad wnioskiem, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Wniosek został uwzględniony.


Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 1 radny

wstrzymujących się – 3 radnych


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XIII/116/2015 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.


 

Pkt – 11 -   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej–Curie w Policach.


Naczelnik Wydz. OK W. Stefański omówi projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIII/117/2015 stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

Pkt – 12 -   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2016-2020.


Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz omówił projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIII/118/2015 stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

 


Pkt – 13 -   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał pismo, które wpłynęło 18 listopada 2015 roku od Burmistrza Polic stanowiące załącznik nr 18 do protokołu.

 

Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz omówił projekt uchwały.


Radny M. Michalak przedstawił stanowisko Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii, która po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pana Zbigniewa Koźlarka pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Jednocześnie dodał, że głosowanie nie było jednogłośne, za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 6 radnych, od głosowania wstrzymała się radna G. Pawłowska.


Głos w dyskusji zabrali: radny A. Sobczyk, Z-ca Burmistrza J. Pisański,


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1 radna


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XIII/119/2015 stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

 

 

Pkt - 14 –   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Police w latach 2014-2018.

 

Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz omówił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XIII/120/2015 stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.

 

Przerwa w obradach 15 minut

 

Pkt – 15 -   Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Z-ca Burmistrza M. Greinert omówił projekt powyższej uchwały.


Radny A. Sobczyk odczytał swoje oświadczenie.


Przewodniczący Rady W. Król w imieniu klubu radnych WS „Gryf XXI” przedstawił stanowisko, którego treść stanowi załącznik nr 21 do protokołu.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1 radny


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę.


Uchwała Nr XIII/121/2015 stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.

 

 

Pkt – 16 -   Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.

 

Burmistrz Wł. Diakun stwierdził, że uchwała jest konsekwencją poprzedniej uchwały i nie wymaga już omówienia.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1 radny


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XIII/122/2015 stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.

 

 

Pkt – 17 -   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.


Przewodniczący Rady W. Król uzasadnił projekt powyższej uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki, Przewodniczący Rady W. Król, radna E. Jaźwińska, radny A. Sobczyk.


Przerwa w obradach 10 minut

 

Radny M. Różycki złożył wniosek, który stanowi załącznik nr 24 do protokołu.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść wniosku, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 3 radnych

przeciw – 16 radnych

wstrzymujących się – 2 radnych


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Wniosek została przez Radę odrzucony.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 16 radnych

przeciw – 2 radnych

wstrzymujących się – 3 radnych


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XIII/123/2015 stanowi
załącznik nr 23 do protokołu.Pkt - 18 –   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Police, pn.: „Wieńkowo”.

 

Naczelnik Wydz. UA A. Szostak omówiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, obrady opuścił radny M. Rajewski.

Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XIII/124/2015 stanowi
załącznik nr 25 do protokołu.Pkt - 19 -   Interpelacje i zapytania radnych

Pkt - 20 -   Wolne wnioski

 

Radny G. Ufniarz zwracając się do Pana Burmistrza – „kilka miesięcy temu,
a mówię to w porozumieniu z radnym Andrzejem Rogowskim, który zwracał się z problemem boksu śmietnikowego przy nowych budynkach przy ulicy Bankowej, tam w okolicach nowej biblioteki. Tam było takie wystąpienie mieszkańców, że ten boks śmietnikowy staje się bardzo uciążliwy, jest miejscem pobytu osób niepożądanych. Był wniosek o to, żeby ten problem jakoś rozwiązać. Sprawa się toczy już kilka miesięcy i na dziś wygląda tak, że nic się nie dzieje, że jest utrzymane status quo, że mieszkańcy dalej tkwią w swojej pretensji i reakcji nie ma. Chciałem zapytać, pomimo wszystkich odpowiedzi które padły, a dodam że zabieram głos w tej sprawie, ponieważ w jednej z odpowiedzi ja zostałem tam wmanewrowany w to wszystko, choć akurat interpelowałem o zupełnie inną sprawę. Chciałbym się zapytać, czy jednak mimo wszystko jest jakiś pomysł zarządcy ZGKiM-u na to, żeby ten problem rozwiązać i czy ten pomysł został przedstawiony mieszkańcom? To jest jedna rzecz i bardzo bym prosił
o odniesienie się do tego pytania już teraz podczas sesji”.

Druga rzecz dotyczy jutrzejszego odbioru ulicy Bankowej, radny powiedział, że zamierza wziąć w tym udział, tylko chciałby się dowiedzieć o której godzinie?

 

Z-ca Burmistrza J. Pisański powiedział – „chciałbym być rzetelny w swoim odniesieniu w kwestii śmietnika. Dotychczas te odpowiedzi, które docierały do pana A. Rogowskiego, jakby negatywnie odnosiły się do jego pomysłu zamknięcia tego śmietnika. Zapewniam, że ponownie pochylimy się nad problemem, zastanowimy się, bo konsultowane to było z zarządcą. Wiemy, że w innych zasobach zdarza się tak, że są te śmietniki zamykane. U nas takie próby były podejmowane, ale one się nie sprawdzają. Jeszcze raz wrócimy do tematu, mamy świadomość tego, że część wspólnot chce mieć zamykane boksy śmietnikowe. Dążymy do tego, żeby te kwestie cywilizować. Słyszymy, że pobliże Paku Solidarności stwarza pewien istotny problem, tam jest co prawda toaleta publiczna, ale ona też jest w określonych godzinach otwarta, później niestety część osób przebywających korzysta z tego boksu śmietnikowego w ten niedozwolony sposób i to jest uciążliwe dla mieszkańców”.

 

Radny A. Rogowski odnosząc się do powyższego powiedział, że odpowiedź była taka, że została zaproponowana skosztorysowana propozycja ok. 2 tys. zł, kwestia postawienia, zrobienia tych bram metalowych. Natomiast jest to w gestii naczelnika Pana Burmistrza, ale konkretnej odpowiedzi na ten temat nie było.

 

Naczelnik Wydz. TI K. Kuśnierz w kwestii ulicy Bankowej poinformował, że w dniu jutrzejszym nie ma odbioru, bo jeszcze takiej decyzji nie podjęto. Powiedział, że dzisiaj jeszcze wykonawca poprawki robi, ale na pewno pana radnego poinformuje o terminie odbioru.

 

Radny S. Kajkowski przedstawił swoją interpelację, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu.


Z-ca Burmistrza J. Pisański odpowiedział, że odniesie się precyzyjnie wskazując ten plan, jaki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił. Jesteśmy aktualnie na etapie, złożonego projektu budżetu, tam są pieniądze przewidziane na termomodernizacje i roboty remontowe w zasobach komunalnych. Też jest dotacja przewidziana ok. 2 mln do ZGKiM na remonty bieżące. Informację szczegółową, jak te pieniądze będą lokowane w Jasienicy przedstawimy Panu radnemu na piśmie.


Radny A. Echaust  przedstawił swoje interpelacje, które stanowią załączniki nr 27 i 28 do protokołu.Pkt – 21 -   Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i o godzinie 13.50 ogłosił zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Policach.
Protokołowała:

Zofia Pasik                                                       Przewodniczący Rady

 

                                                                                 Witold Król

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane