W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr XII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 października 2015 roku

Wersja strony w formacie XML

Protokół Nr XII/2015


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 27 października 2015 roku- stan radnych  Rady Miejskiej                                                               - 21


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik     - 21

  nr 3 do protokołu


- nieobecnych                                                                                      -   0
         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRAD

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król  otworzył XII sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
20 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady W.Król poinformował, że z bardzo ważnych przyczyn losowych nie może w sesji uczestniczyć Pełnomocnik Burmistrza  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Jerzy Moroz. W związku  z tym zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 5 obrad, tj. Prezentacji badań przeprowadzonej diagnozy problemów związanych z piciem alkoholu, paleniem nikotyny, przyjmowania narkotyków oraz przemocy rówieśniczej. Analiza porównawcza lata 2007 – 2011 – 2015. Z prezentacją radni zostaną zapoznani na sesji listopadowej.


Radni nie zgłosili uwag.

 

Przewodniczący Rady W.Król  poddał pod głosowanie wycofanie punktu 5 porządku obrad. Głosowanie,  przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Punkt 5 został jednogłośnie wycofany z porządku obrad przez Radę.                                                                                Projekt porządku obrad

stanowi zał. nr 5  do protokołuPrzewodniczący Rady W.Król odczytał zmieniony porządek obrad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 29 września 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz sposobu i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Trzeszczyn i Pilchowo pn.: „TRZESZCZYN – PILCHOWO”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii nr 6 Biblioteki im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach oraz przekształcenia Filii nr 8 Biblioteki im. Marii Skłodowskiej – Curie w Filię NOVA Biblioteki im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach kontroli w sołectwie Dębostrów.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Police w roku szkolnym 2014/2015.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.


Pkt  -  3  -  Rozpatrzenie uwag do protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 29 września 2015 roku.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z XI sesji Rady Miejskiej  w dniu 29 września 2015 roku


Radny M.Różycki – uwaga do porządku obrad – zdjęcie z dzisiejszego porządku wszystkich 3 uchwał dot. Modyfikacji systemu gospodarowania odpadami w gminie Police. Procedowanie powinno być poprzedzone konsultacjami i spotkaniami w radach sołeckich, osiedlowych oraz innych podmiotach. Przytoczone wyliczenia finansowe są bardzo pobieżne. Proszę  o ponowną analizę systemu gospodarki odpadami.

Burmistrz Polic W.Diakun – proponuję przerwę, celem zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Przewodniczący Rady W.Król – ogłosił 15 minutową przerwę.


Przerwa 15 minut


Burmistrz Polic W.Diakun – podtrzymuję porządek obrad przedstawiony przez Pana Przewodniczącego.

Z-ca Burmistrza M.Greinert – konsultacje w trybie ustawowym nie są i tak wiążące dla Państwa radnych. System, który był niewydolny, został uchwalony na podstawie konsultacji. Musimy go zmienić. Pośpiech – 3 uchwały zostały zdjęte z sesji wrześniowej. Proponowaliśmy trochę inny system. Wzbudził dużo uwag wszystkich Państwa radnych. Szanując Państwa argumenty postanowiliśmy zdjąć tamte uchwały i zaproponować inny system. System rozliczania od m³ nie był systemem prorodzinnym. Nie dawał możliwości zmniejszenia opłat dla dużych rodzin. Ten system daje. Od 4 osób w rodzinie opłata za śmieci w rodzinie w zabudowie wielorodzinnej się zmniejsza, w zabudowie jednorodzinnej jest symboliczna podwyżka w wysokości 2 zł. Nasz system staraliśmy się, żeby nie tylko chronił rodziny wielodzietne, ale także chronił gospodarstwa jednorodzinne. Pozwoliliśmy sobie zostawić dolną granicę 4 m³ od gospodarstwa domowego. Po konsultacjach wynika, że osoba samotna jest w stanie zmieścić się w tych 4 m³ na miesiąc. Staraliśmy się, aby system maksymalnie chronił gospodarstwa jednoosobowe, a z drugiej strony chronił gospodarstwa wielorodzinne. Nie ma systemu idealnego, czy sprawiedliwego. W każdym systemie będzie różne rozłożenie ciężaru podwyżki, która wynika z deficytu systemu na około 600 tys. zł. Zgodnie z ustawą system musi się bilansować.

Przewodniczący Rady W.Król – dziękuję za pokazanie przesłanek za zmianą systemu. Z systemu ubyło kilka tysięcy ludzi i nie bilansuje się nam, a musi. Nie ma systemu idealnego. Ustawodawca też miota się w przepisach prawnych, które pociągają za sobą działania ze strony gminy.

Nowelizacja z 28.11.2014r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od 1 lutego 2015 roku zmieniła przepis art. 6 k ust. 4, który pozwalał między innymi na wprowadzenie zwolnienia w opłatach oraz ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości. Ten przepis nowelizacja zastąpiła innym. Zgodnie z jej nowym brzmieniem, rada gminy może teraz zwolnić z całości lub z części opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ale tylko jedną grupę mieszkańców. Takie prawo przysługuje wyłącznie osobom, których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj. 542 zł miesięcznie dla osób samotnych i 456 zł na członka rodziny. Nowelizacja realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.11.2013r. – orzekł on niezgodność z Konstytucją art. 6 k ust. 4 w zakresie, w jakim upoważnia do wprowadzenia przedmiotowych zmian lub dopłat. Uchwała wychodzi na przeciw, nie zwalnia tylko, czy nie zmniejsza z opłat tylko te osoby, które mają ten minimalny dochód, ale rodziny wielodzietne. Solidaryzm społeczny polega na tym, że lepiej sytuowani dopłacają do gorzej sytuowanych. Na tym polega też odpowiedzialność obywatelska. A oszukiwanie, wymeldowywanie się, a nie wyjeżdżanie z miasta i produkowanie śmieci, to jest oszukiwanie. To jest przeciw temu solidaryzmowi. Musimy temu przeciwdziałać.

Po 1 stycznia będzie możliwość zwolnienia rodzin wielodzietnych z opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi. Znajduje się on w projekcie poselskim o nowelizacji ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Zwolnienia rodzin wielodzietnych z opłat za śmieci będzie uprawnieniem, a nie obowiązkiem rady miejskiej. Kolejna propozycja zmian zakłada, że przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu z opłat za wywóz śmieci rada gminy może brac pod uwagę kryterium dochodowe. Termin wejścia w życie projektowanej ustawy to 1 stycznia 2016 rok.

To jest sytuacja prawna, jaka obowiązuje. Musimy się z tym zmierzyć. Naczelne zadanie, to jest ochrona rodzin wielodzietnych i słabo uposażonych. Stąd się znalazła ta ilość 4 m³ i wtedy, jest to ilość 20 zł.

Proponuję przyjęcie tej uchwały, a Pana Burmistrza i wydział do bacznego obserwowania, informowania rady i propozycji korygowania całego systemu.

Radny M.Różycki – opłata jest o 20 % większa jak w Szczecinie, gdzie taki sam system funkcjonuje, gdzie nie mają własnego wysypiska śmieci, własnej firmy wywożącej odpady.

Z-ca Burmistrza M.Greinert – w Szczecinie na podobnej ulicy mieszka 10 razy więcej ludzi, więc inaczej liczy się koszty gospodarki odpadami.

Przewodniczący Rady W.Król – Rada podjęła uchwałę zrównującą cenę odbioru śmieci. Jest to regionalna instalacja, w związku z tym opłata jest jedna dla wszystkich.

Radny A.Sobczyk – konsultacje społeczne są zasadne. W konsultacjach w 2012 roku wzięło udział 70 osób i były one rozciągnięte w czasie. Można je rozszerzyć na rady sołeckie i osiedli.

Przewodniczący Rady W.Król – zachęcam radnych, aby aktywniej dyskutowali na posiedzeniach komisji, żeby to się nie odbywało tylko na sali sesyjnej. Wtedy są bardziej konstruktywne wnioski.

Przewodniczący Rady W.Król zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego M.Różyckiego, które przedstawia się następująco:


za – 6 radnych

przeciw – 13

wstrzymujących się – 1


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Wniosek nie został przyjęty przez Radę.


 

Pkt  -  4  -  Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu  29.09.2015r. do dnia 27.10.2015r. przedstawił Burmistrz Polic W. Diakun (stanowi zał. nr 6 do protokołu).


Radny M.Różycki – jako radni dostaliśmy wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Planowane są podwyżki średnio o 10 %. Czy już Pan podjął decyzję odnośnie tych podwyżek ?

Na ul. Grunwaldzką mieliśmy już pieniądze przeznaczone 2 razy. W przyszłym roku znowu pojawi się ul. Grunwaldzka. Jaka jest pewność, że będziemy ją mieli zrobioną ? Marszałek jeszcze nie ma projektu budżetu.


Burmistrz Polic W.Diakun – informowałem, że jest podpisane porozumienie, dobra wola. Wszystko wskazuje na to, że będą pieniądze na realizowanie zadania w 2016 roku.


Z-ca Burmistrza J.Pisański – na 70 dni przed wejściem w życie nowych taryf przedsiębiorstwo w oparciu o nowe koszty składa propozycję do Rady Miejskiej. Teraz jest czas na weryfikację tych taryf. Burmistrz ma 45 dni na przedstawienie ostatecznych taryf Radzie Miejskiej.


Radny G.Ufniarz – czy mamy dane ile wniosków wpłynęło o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej ?


Sekretarz Gminy A.Komor – wpłynęło około 130 wniosków.


Radny A.Rogowski – czy są znane szczegóły inwestycji na ul. Kuźnickiej ?


Burmistrz Polic W.Diakun – jest dobra wola ze strony zakładów, aby wesprzeć zadanie i wspólnie je sfinansować z Marszałkiem Województwa,  Gminą Police i Zakładami Chemicznymi.


Pani B.Chmielewska – przekazała podziękowania, że Gmina Police włączyła się w dwie akcje, które organizował Powiat Policki. Jedna bardzo istotna, to tydzień czerwonej krwinki, w której zebrano 55 litrów krwi. To jest bardzo dobry wynik. Druga to obchody 25-lecia polsko – niemieckiego gimnazjum.


Radni nie zgłosili więcej uwag do sprawozdania Burmistrza Polic.

 

Pkt  -  5  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

Przewodniczący Rady W.Król – w dniu 22 października wpłynęła autopoprawka Pana Burmistrza. Została Państru dostarczona. Nie wnosi dużych zmian (pismo stanowi zał. nr 7 do protokołu).

 

Skarbnik Gminy J.Zagórski omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radę.Uchwała Nr XII/ 102/2015 stanowi załącznik nr  8  do protokołu.

 

 

1 5      m i n u t     p r z e r w y

 

Pkt  -  6  -  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Nacz. Wydz. GO A.Zielińska omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.


W dyskusji głos zabrali: radny M.Różycki, Nacz. Wydz. GO A.Zielińska, Z-ca Burmistrza M.Greinert, radny M.Michalak, radna E.Jaźwińska, radny M.Rajewski, radny A.Sobczyk, Przewodniczący Rady W.Król, radny K.Kowalewski oraz radny P.Diakun.


Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 1

wstrzymujących się – 3


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.Uchwała Nr XII/103/2015 stanowi załącznik nr  9  do protokołu.

 

 

Pkt  -  7  -  Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police.

Przewodniczący Rady W.Król – wpłynęła też autopoprawka Pana Burmistrza (pismo stanowi zał. nr 10 do protokołu).

Nacz. Wydz. GO A.Zielińska omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.


W dyskusji głos zabrali: radny M.Różycki oraz Nacz. Wydz. GO A.Zielińska.


Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 1

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.Uchwała Nr XII/104/2015 stanowi załącznik nr 11  do protokołu.

 

Pkt  -  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.

Nacz. Wydz. GO A.Zielińska omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 1

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.Uchwała Nr XII/105/2015 stanowi załącznik nr  12  do protokołu.

 

1 5     m i n u t     p r z e r w y

 

Pkt  -  9  -  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Skarbnik Gminy J.Zagórski omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


W dyskusji głos zabrali: radny K.Kowalewski oraz Skarbnik Gminy.


Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 4

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.Uchwała Nr XII/106/2015 stanowi załącznik nr 13  do protokołu.

 

Pkt  -  10  -  Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz sposobu i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Skarbnik Gminy J.Zagórski omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.


Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radę.Uchwała Nr XII/107/2015 stanowi załącznik nr  14  do protokołu.

 

Pkt  -  11  -  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police.

Nacz. Wydz. OK W.Stefański omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.


Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę.Uchwała Nr XII/108/2015 stanowi załącznik nr  15  do protokołu.

 

Pkt  -  12  -  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Nacz. Wydz. DG B.Olonko omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.Uchwała Nr XII/109/2015 stanowi załącznik nr  16  do protokołu.

 

Pkt  -  13  -  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Trzeszczyn i Pilchowo pn.: „TRZESZCZYN – PILCHOWO”.

Nacz. Wydz. UA A.Szostak omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.


Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę.Uchwała Nr XII/110/2015 stanowi załącznik nr  17  do protokołu.

 

Pkt  -  14  -  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii  nr 6 Biblioteki im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach oraz przekształcenia Filii nr 8 Biblioteki im. Marii Skłodowskiej – Curie w Filię NOVA Biblioteki im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach.

Nacz. Wydz. OK W.Stefański omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.


Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radę.Uchwała Nr XII/111/2015 stanowi załącznik nr  18  do protokołu.

 

Pkt  -  15  -  Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach kontroli w sołectwie Dębostrów.

Przewodniczący Rady W.Król omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.


Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę.Uchwała Nr XII/112/2015 stanowi załącznik nr  19  do protokołu.

 

Pkt  -  16  -  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Police w roku szkolnym 2014/2015.

Nacz. Wydz. OK W.Stefańskli przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Police w roku szkolnym 2014/2015.


Radni nie zgłosili uwag do prezentacji.

 


Pkt  -  17  -  Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt  -  18  -  Wolne wnioski.

Radny S.Kajkowski – przedstawiła swoją interpelację, która stanowi załącznik  nr 20  do protokołu.

 

Radny A.Rogowski – po raz trzeci rusza edycja „Szlachetnej paczW związku z tym będziemy się zwracać do Państwa o wspólne organizowanie pomocy dla wszystkich ludzi naprawdę najbardziej potrzebujących w Policach. W połowie listopada prawdopodobnie będzie otwarta baza danych rodzin, które zostały zakwalifikowane do „Szlachetnej paczki“.

Czy znane są szczegóły dokonania naprawy oświetlenia na ul. Piaskowej, gdzie jest obiekt Ośrodka Sportu i Rekreacji ?


Radny G.Ufniarz – kilka dni temu została uchwalona nowa ustawa dot. Metropolii.  Ona trochę przemodelowuje kształt metropolii, które będą funkcjonowały w naszym kraju. Ustawa będzie miała wpływ na to, jak będzie funkcjonował nasz lokalny sąd. Dwa tygodnie temu byłem w Szczecinie na konferencji poświęconej sprawom transportu, ale w bardzo ścisły sposób sprawy transportu są związane z funkcjonowaniem obszaru metropolitalnego. Konferencja dotyczyła między innymi kolei metropolitalnej, ale padły tam pytania o konkrety. Mamy studium wykonalności, mamy jakąś koncepcję                       i dokumenty funkcjonuja już od ponad roku, natomiast nie ma ze strony SOM-u konkretnych propozycji dotyczących konkretnych rozwiązań finansowych. Mówi się o nakładach inwestycyjnych, pokazuje się ile te inwestycje będą kosztowały, ile jest się w stanie pozyskać środków unijnych, ale cały czas nie pokazuje się ile ten system będzie kosztował na codzień. W tym kontekście, że mamy nowe uregulowania prawne, chciałem zapytać czy coś się w tym SOM-ie ruszyło ? Czy są jakieś konkrety ? Czy gminy partnerskie prowadzą dyskusję, jaki ma być kształt naszej metropolii ?


Burmistrz Polic W.Diakun – działamy intensywnie w obszarze metropolitalnym. Jeżeli są już ustawowe ramy prawne, to wszystkie gminy wokół miasta Szczecin dyskutują, jaki to będzie kształt. Jeżeli będą jakieś ustalenia, to jestem skłonny zaprosić dyrektora szczecińskiego obszaru metropolitalnego tu do Państwa, aby zreferował sprawę.

Radna E.Jaźwińska – przedstawiła interpelację, która stanowi załącznik  nr 21 do protokołu dot. zagospodarowania terenu położonego pomiędzy ulicami Kard. Wyszyńskiego a Piłsudskiego.


Burmistrz Polic W.Diakun – sa różne koncepcje i opinie dot. zagospodarowania tego placu. W tej chwili funkcjonuje, jako zaplecze budowy. Są różne propozycje: miejsca parkingowe dla targowiska lub plac zabaw. Chcemy plac podzielić tak, aby funkcjonował jako plac zabaw, teren zielony i parking.


Radna E.Jaźwińska - przedstawiła swoją interpelację, która stanowią załącznik  nr 22 do protokołu w sprawie modernizacji drugiego odcinka ul. Bankowej pomiędzy ul. Grzybową a ul. Przybora.


Z-ca Burmistrza J.Pisański – nie zakładamy w przyszłorocznym budżecie ciągu dalszego dla ul. Bankowej. Założyliśmy, że we wrześniu złożymy wniosek o dofinansowanie, ale wniosek może dotyczyć tylko nawierzchni  i infrastruktury podziemnej. Istotniejsze przedsięwzięcie, to przebudowa drogi między Policami a Szczecinem, drogi powiatowej w której przebudowei chcemy uczestniczyć. Jesteśmy częściowym właścicielem drogi między miasteczkiem rzemieślniczym a mostem na ul. Asfaltowej. Przedsięwzięcie będzie miało dotyczyć przebudowy skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Wojska Polskiego – Asfaltowa, przebudowy wiaduktu Asfaltowa i później przebudowy drogi do Szczecina. W tej sprawie mamy jutro spotkanie z wiceprezydentem Szczecina.


Radna E.Jaźwińska – jest szansa w tej kadencji wykonania tego ?


Z-ca Burmistrza J.Pisański – zakładamy, że w przyszłorocznym budżecie przygotujemy wniosek i będziemy mieć możliwości finansowe, żeby go skutecznie złożyć i uzyskać dofinasnsowanie.


Radny W.Kosiorkiewicz – czy istnieje możliwość zwiększenia patroli w Parku Solidarności ? Ostatnio miało miejsce nieprzyjemne zdarzenie - przystawiono kobiecie w ciąży i jej mężowi nóż do gardła.


Przewodniczący Rady W.Król – myślę, że Pan Burmistrz weźmie to pod uwagę. To bandytyzm oczywisty.


Burmistrz Polic W.Diakun – w ostatnim czasie na osiedlu domków jednorodzinnych pokazała się grupa złodziei, która penetruje domki jednorodzinne. Apeluję o zachowanie czujności. Dokładnie obserwują domy i kiedy nie ma nikogo w domu otwierają drzwi i kradną wartościowe rzeczy.

Radny A.Partyka – mieszkańcy Starego Miasta bardzo dziękują za wykonanie remontu placu zabaw na ul. Wojska Polskiego i Nowopolu oraz za wykonanie wymiany podłoża na kostkę brukową wokół krucht. Czy oświetlenie też będzie wykonane w tym roku ?


Nacz. Wydz. TI K.Kuśnierz – elementem zadania jest również oświetlenie, także to zadanie nie jest jeszcze skończone. Oświetlenie też będzie w tym roku.


Radna K.Seweryńczyk – przy naszej kruchcie w okienkach są już dwa posążki. Z drugiej strony by się przydały jeszcze dwa. Bardzo proszę, jeżeli będzie możliwość, aby je zrobić.

W imieniu naszych seniorów, z którymi działam w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, organizuję wyjścia do teatrów, itp. Mamy trudności z wejściem do filharmonii, a wiem że bardzo z tego korzystają mieszkańcy gminy Szczecin, Dobra Szczecińska, bo mają kartę seniora. Czy taka karta nie mogłaby być w Policach też ? Oni mają tanie wejścia, a my w Policach nie możemy z tego skorzystać.


Radny A.Sobczyk – chciałem się odnieść do pytania p.E.Jaźwińskiej o wolną przestrzeń – chciałem zasugerować umieszczenie tam miasteczka ruchu drogowego, o którym wspominam już od 2 – 3 lat. Może to będzie dobra lokalizacja. Proszę zobaczyć, czy to technicznie będzie możliwe.


Radna G.Pawłowska – w Nowej Jasienicy stacja uzdatniania wody - od 4 lat jest planowane powstanie tej stacji i zawsze coś staje na drodze. Czy w tym roku powstanie wreszcie plan ?


Z-ca Burmistrza J.Pisański – problem polega na tym, że środowiskowe uwarunkowania i decyzja środowiskowa musi być konsultowana ze wszystkimi sąsiadami. Sprawa dotyczy spadkobrania, ponieważ nieuregulowane są kwestie, ale jesteśmy po rozprawie sądowej, na której sąd wskazał w zastępstwie osobę, która będzie uczestniczyła w postępowaniu i mamy nadzieję w związku z tym, że to postępowanie środowiskowe skutecznie zostanie zakończone i będziemy mogli zrealizować przedsięwzięcie.


Radny W.Gaweł – dostałem pozytywną odpowiedź na temat połączenia ścieżek rowerowych ul. Siedleckiej z tą wzdłuż torów, a do tej pory tam nic się nie dzieje. Mam propozycję, czy nie przemyśleć i na wiosnę połączenie zrealizować ? Przynajmniej na jezdni pasy namalować. Kończy się turystyka rowerowo – wędrowna obcych turystów, a będą dojeżdżać tylko ci co dojeżdżają do zakładów chemicznych i wiedzą jak sobie poradzić. Gorzej z tymi dojeżdżającymi. Prosiłem, żeby były kierunkowskazy.


Z-ca Burmistrza J.Pisański – to przejście przez ul. Tanowską, bo tam ma być ta komunikacja jest w projekcie przebudowy ul. Grunwaldzkiej. Pierwotnie mowa była o tym roku, teraz mówimy o roku przyszłym. W przyszłym roku  z naszej strony planujemy połączenie ronda Piłsudskiego, ścieżki Siedleckiej z ciągiem pieszo – rowerowym przy ul. Bankowej. Mamy już projekt i chcemy go połączyć, wtedy rowerzysta mógłby bezpiecznie jechać od Wyszyńskiego, od Zamenhofa - jechać już od osiedli wielomieszkaniowych.

 

 

Pkt  -  19  -  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i ogłosił
o godz. 12.36 zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Policach.


Protokołowała:

I. Z-K.

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                 

                                                                                             Witold  KrólPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane